Wykaz ważniejszych skrótów

 * autor nie pracujący w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w roku wydania swojej publikacji
 (...) numer zeszytu, numer
 Abbild Abbildung
 abstr. abstract
 Abt. Abteilung
 AR akademia rolnicza
 Arb. arboretum
 ART akademia rolniczo - techniczna
 Auf. Auflage
 Bd. Band
 bibliogr. bibliografia
 Congr. congress
 cz. część
 Dtsch. Deutsch
 Dys. dysertacja, praca doktorska
 Ed. editor, redaktor
 fasc. fascykuł
 fold. folder
 fot. fotografia
 fragm. fragment
 GR„Wrzosowate” Grupa Robocza „Rośliny wrzosowate” sekcji dendrologicznej PTB
 H Heft
 Hrsg. Herasgeber
 i in. i inni
 il. ilustracje
 Inst. instytut
 instr. instrukcja
 Int. international
 j.ang. język angielski
 j.niem. język niemiecki
 Jg Jahrgang
 Konf. konferencja
 Lfg. Lieferung, Lieferunghefte
 litogr. litografia
 map. mapa
 masz. maszynopis
 mat. materiały
 nekr. nekrolog
 nn autor nieznany
 not. notatka, Notizen
 nr numer
 OB ogród botaniczny
 OBUWr. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 Ossolineum Zakład Narodowy im.Ossolińskich
 PAN Polska Akademia Nauk
 PIW Państwowy Instytut Wydawniczy
 pod red. pod redakcją
 pol. polski
 pr.zbior. praca zbiorowa
 przekł. przekład
 PTB Polskie Towarzystwo Botaniczne
 PTŁ Polskie Towarzystwo Łubinowe
 PWN Polskie Towarzystwo Naukowe
 PWRiL Polskie Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
 R rocznik
 rec. recenzja
 ref. referat
 rez. résumé
 rias. riassunto
 rozm. rozmowa
 ryc. rycina
 rys. rysunek
 ser. seria
 spraw. sprawozdanie
 streszcz. streszczenie
 summ. summary
 suppl. supplement
 T Teil
 tab. tabela
 tł. tłumaczył
 Uniw.Wrocł. Uniwersytet Wrocławski
 uzup. uzupełnione, poprawione
 vol. volumen
 vyp. vypusk
 W: w (np. w książce)
 Wojsł. Wojsławice k.Niemczy
 Wr.TN Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 wspom. wspomnienie
 współaut. współautor
 WSR wyższa szkoła rolnicza
 wyd. wydanie
 wydaw. wydawnictwo
 wykr. wykres
 wypow. wypowiedź
 wyst. wystąpienie
 z. zeszyt
 za: cytowanie za innym czasopismem
 zgłosz. zgłoszenie
 Zsfassung Zussamenfasung