LITERATURA

Strona g³ówna

ANDREWS S., LESLIE A., ALEXANDER C., 1999. Taxonomy of cultivated plants. Royal Botanic Gardens,
500 s.
ANIO£-KWIATKOWSKA J., 1993. Roliny lecz±ce zwierzêta. Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,
358 s.
ANI¦KO A., ANI¦KO T., 1998. Kalmia w±skolistna i jej odmiany. Erica Polonica, 9: 5054.
BÄRTELS A. 1994. Neuheiten auf der Rhodo'94. Garten Praxis, 8: 22-26.
BÄRTELS A., 1991. Gartengehölze. Bäume und Sträucher für mitteleuropäische und mediterrane Gärten.
Stuttgart: Eugen Ulmer, 606 s.
BECKETT K. (ed.)., 1993. Encylopedia of alpines. AGS Publications Limited, Vol. A-K, L-Z, 1411 s.
BERG J., HEFT L., 1979. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze. Stuttgart: Eugen Ulmer, 303 s.
BIA£OBOK S., HELLWIG Z. (red.), 1955. Drzewoznawstwo (praca zbiorowa). Warszawa: Pañstwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Lene, 797 s.
BIPROZET Wroc³aw, 1984. Ewidencja za³o¿eñ ogrodowo-parkowych. Wojs³awice. (masz.). Archiwum Biura
Badañ i Dokumentacji Zabytków w Wa³brzychu, nr 1959.
BÖDEKER N., KIERMEIER P., 1997. Plantus: Personal Edition Freilandpflanzen. Stuttgart: Eugen Ulmer, CDROOM
BOJARCZUK T., 1995. Próby uprawy niektórych gatunków iglastych w Wojs³awicach. Wiad. Bot. 19 (2):
132134.
BOJARCZUK T., BUGA£A W., CHYLARECKI H., 1980. Zrejonizowany dobór drzew i krzewów do uprawy
w Polsce. Arboretum Kórnickie: 25.
BORODIN A.M. (red.), 1984. Krasnaja kniga SSSR. Izdatels'stvo: Lesnaja promyšlennost', 468 s.
BRICKELL CH. (red.), 1999. Wielka encyklopedia rolin ogrodowych od A-Z. Muza S.A., 1080 s.
BROWICZ K., 1959. Parki szczególnie godne ochrony. Ochrona Przyrody, 26: 320346.
BROWICZ K., BUGA£A W., 1952. Wa¿niejsze drzewa i krzewy w niektórych parkach Polski Zachodniej.
Rocznik Sekcji Dendr. PTB, 8: 321352.
BRUMMITT R. K. (red), POWELL C.E. (red), 1996. Autors of plant names: a list of autors of scientific names
of plants with recommended standard forms of their names, incuding abbreviations. London: Royal
Botanic Gardens Kew, 732 s.; internet: http://www.rbgkew.org.uk/cgi-bin/web.dbs/authform.pl
BRUMMITT R.K. (compiled), 1992. Vascular plants families and genera. Royal Botanic Gardens, 804 s.
BRYANT G., 1991. The azalea growers handbook for New Zelanders. Auckland, David Bareman, 116 s.
BUCHTMANN H.G., 1999. Ilex crenata Thunberg ex J.A.Murray. Rhododendron und immergrüne
Laubgehölze, Jahrb.: 5566.
BUGA£A W., 1979. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i
Lene, 593 s.
CHAMBERLAIN D., HYAM R., ARGENT G., FAIRWEATHER G., WALTER K.S., 1996. The Genus
Rhododendron Its classification & synonymy. Royal Botanic Edinburg, 181 s. Internet:
http://www.rbge.org.uk;   http://www.rwbge.org.uk/errata.html
CIEP£UCHA J., 1997. Ocena prze¿ywalnoci odmian ró¿aneczników wielkolistnych po zimie 1995/96. Erica
Polonica, 8: 4649.
COX P.A., 1985. The smaller Rhododendrons. London: B.T. Batsford, 271 s.
COX P.A., COX K.N.E., 1988. Encyclopedia of Rhododendron hybrids. London: B.T. Batsford, 318 s.
COYIER D.L., ROANE M.K., 1995. Compedium of Rhododendron and Azalea Diseases. The American
Phytopathological Society: APS Press, 65 s.
CZEKALSKI M., 1975. Badania nad ró¿anecznikami (Rhododendron L.) uprawianymi na Nizinie ¦l±skiej.
Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Lenych PTPN. 39: 2175.
CZEKALSKI M., 1975. Toksyczne w³aciwoci ró¿aneczników. Wszechwiat, 1: 1416.
CZEKALSKI M., 1980. Aklimatyzacja ró¿aneczników Rhododendron 'Catawbiense-Hybridum'i
Rh. 'Cunnigham's White' w Polsce. Rocznik Akad. Rol. w Poznaniu, Rozpr. Nauk. 102: 174.
CZEKALSKI M., 1991. Ró¿aneczniki. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lene, wyd. 2.: 383 s.
CZEKALSKI M., 1993. Mieszañce ró¿anecznika jakuszimañskiego. Biul. Roliny Wrzosowate, 4: 3139.
CZEKALSKI M., 1993. Rhododendron tschonowskii Maxim. Biul. Roliny Wrzosowate, 4: 4243.
CZEKALSKI M., 1994. Kalmia wielkolistna. Stanowisko systematyczne, opis botaniczny, wystêpowanie i
odmiany. Erica, 5: 2835.
CZEKALSKI M., 1997. Ró¿anecznik kaukaski Rhododendron caucasicum Pall. Erica Polonica, 8: 1319.
CZEKALSKI M., 1997. Ró¿anecznik wschodnokarpacki Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy. Erica
Polonica, 8: 713.
DAVIDIAN H. H., 1982, 1989,1995. The Rhododendron species. Portland, Oregon: Timber Press in coop. with
the Rhododendron Species Found., Vol. 1. Lepidotes: 431 s., Vol. 2. Elepidotes: 344 s., Vol. 4.
Azaleas: 184 s.
DENKEWITZ L., 1987. Heidegärten. Stuttgart: Eugen Ulmer, 336 s.
DIRR M.A., 1997. Dirr's hardy trees and shrubs. Timber Press Inc., 493 s.
DIRR R .J., 1994. Hamamelis und andere Zaubernussgewächse. Stuttgart: Eugen Ulmer, 156 s.
DOLATOWSKI J. (red.), 1999. Szkó³karstwo Polskie 17991999. Warszawa: Agencja Promocji Zieleni,
186 s.
DÖNIG G., 1994. Die Park- und Gartenformen der Rotbuche Fagus sylvatica L. Rinteln: Gartenbildverlag
Heinz Hansmann, 286 s.
DOSTÁLKOVÁ A., 1981. Rhododendrony. Praha: Èeskoslovenskì Akademie VED, 155 s.
EHSEN B., SCHMALSCHEIDT W., 1997. Weiße und gelbe Rhododendron-Hybriden auf dem Prüfstand.
Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 2128.
EHSEN B., SCHMALSCHEIDT W., 1998. Neuere grossblumigen Rhododendron auf dem Prüfstand. Rhod.
u. imm. Laub., Jahrb.: 3340.
ERHARDT A., ERHARDT W., 1997. PPP Index. Pflanzeneinkaufsfürer für Europa. Stuttgart (Hohenheim):
Eugen Ulmer, wyd. 3.: 628 s.; CD-ROOM
ERHARDT W., GÖTZ E., BÖDEKER N., SEYBOLD S., 2000. Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen.
Stuttgart, Eugen Ulmer, wyd. 16, 990 s.
EVISON R.J., 1998. The gardener's guide to growing clematis. David & Charles Publisher, 160 s.
FARJAN A., 1998. World checklist and bibliography of conifers. Royal Botanic Gardens, 298 s.
FIALA Fr.J.L., 1994. Flowering grabapples. The genus Malus. Portland, Oregon: Timber Press, 273 s.
FITSCHEN J., 1994. Gehölzflora: ein Buch zum Bestimmen der in Mitteleuropa wildwachsenden und
angepflanzten Bäume und Sträucher. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle und Meyer, 808 s.
FRANK R., 1989. Päonien. Stuttgart: Eugen Ulmer, 152 s.
FRODIN D.G., GOVAERTS R., 1996. World checklist and bibliography of Magnoliaceae. Royal Botanic
Gardens Kew, Whitstable Litho Printers Ltd., 72 s.
FRODIN D.G., GOVAERTS R., 1998. World checklist and bibliography of Fagales (Betulaceae, Corylacae,
Fagaceae
and Ticodendraceae). Royal Botanic Gardens Kew, Whitstable Litho Printers Ltd., 407 s.
GALLE F. C., 1987. Azaleas. Portland, Oregon: Timber Press, 519 s.
GALLE F. C., 1997. Hollies. Portland, Oregon: Timber Press, repr.1998, 573 s.
GALLWAY D.J., 1994. The world of magnolias. Portland, Oregon: Timber Press, 260 s.
GARDINIER J., 2000. Magnolias. Portland, Oregon: Timber Press, 329 s.
GELDEREN D.M. van, GELDEREN ESVELD H.J.J. van, GELDEREN D. van, GELDEREN C.J. van,
1997. Firma C. Esveld, Catalogus 97/99. Boskoop: 473 s.; internet: http://www.tip.nl/users/c.esveld
GELDEREN D.M. van, HOEY SMITH J.R.P. van, 1996. Koniferen Atlas. Stuttgart: Eugen Ulmer, Bd. 1:
AK. 334 s., Bd. 2: LZ. 337 706 s.
GELDEREN D.M. van, HOEY SMITH J.R.P. van, 1992. Rhododendron portraits. Portland, Oregon: Timber
Press, 424 s.
GELDEREN D.M. van, JONG P.C. de, OTERDOOM H.J., 1994. Maples of the World. Portland,
Oregon: Timber Press, 458 s.
GIBBONS B., BROUGH P., 1995. Atlas rolin Europy Pó³nocnej i ¦rodkowej. Warszawa: Oficyna
Wydawnicza Multico, 336 s.
GREGORY N.M. (ed.), HAMLET E.H., MAXWELL H.S., 1990. Catalogue of plants 1990. The Royal Botanic
Garden Edinburg, 264 s.
GRIFFITHS M., 1994. Index of garden plants. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening.
Bath: The Bath Press, repr.1997, 1234 s.
HACHMANN H. 1998. Sortimentskatalog 19982000. Kiel: Nieswand-Druck GmbH, 224 s.
HEGER K., HÜBBERS K.H., 1998. Kalmien-Sorten. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 43
47.
HEGER K., HÜBBERS K.H., 1999. Weitere Kalmien-Sorten. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze,
Jahrb.: 6971.
HEIECK J., 1992. Schöne Efeus. Stuttgart: Eugen Ulmer, 124 s.
HENNEBERG M. (red.), SKRZYDLEWSKA E., 1984. Zatrucia rolinami wy¿szymi i grzybami. Warszawa:
PZWL, 390 s.
HEURSEL J., 1987. Japanse azalea's: oorsprong, soorten en verzorging. Duerne: Kluwer Algemene Boeken;
Ede: Zomer en Keunning, 104 s.
HIEKE K., 1985. Èeskoslovenskì šlechteni rodu Rhododendron L. Praha: O. P. Sempra, 210 s.
HIEKE K., 1989. Praktische Dendrologie. Berlin: VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Bd. 1: 372 s.,
Bd. 2: 439 s.
KELLY J. (ed.) 1995. The Hillier gardener's trees & shrubs. Winchester: Hillier Nurseries, David & Charles
Book, 640 s.
HOBBIE E., 1998. Sortimentkatalog 1998/99. Hobbie Rhododendron-Kulturen. 94 s.
HRYNKIEWICZ J., WÊG£OWSKI A., 1978. Szczegó³owa inwentaryzacja, analiza historyczna, wytyczne do
pielêgnacji, konserwacji, ochrony i renowacji parku dendrologicznego w Wojs³awicach k/Niemczy
(masz.), Wroc³aw. Arch. OBUWr., Wroc³aw, 1155.
HRYNKIEWICZ-SUDNIK J., 1986/1987. Kolekcja ró¿aneczników w arboretum Wojs³awickim. Rocznik
Dendr., 37: 61114.
HRYNKIEWICZ-SUDNIK J., 1990. Przewodnik po arboretum wojs³awickim. Wroc³aw: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroc³awskiego, 50 s.
HUXLEY A. (editor-in-chief), GRIFITHS M. (editor), LEVY M. (managing editor), 1992. The new Royal
Horticultural Society dictionary of gardening. London, Basingstoke: Macmillan Press Limited, 1: A-C.
LVII, 815 s.; 2: D-K. VII, 747 s.; 3: L-Q. VII, 790 s.; 4: R-Z. VII, 888 s.
HY¯Y G., 1999. Enkianty Enkianthus Lour. przydatne do uprawy w Polsce. Erica Polonica, 10: 915.
JABLONSKI E., ALBERTS B., 1995. Das Oldenburg-Zertifikat. Immergrüne Blätter, 34: 4449.
JAYNES R.A., 1996. Kalmia. Mountain laurel and related species. Portland, Oregon: Timber Press, 295s.
KNORR B., 1966. Die Einrichtung des Rhododendronparkes in Dresden-Wachwitz, eine logische Folgerund auf
die Dresdner-Moorbeetkulturtradition seit ca. 200 Jahren. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze,
Jahrb.: 121134.
KNORR B., 1998. Kreuzungen mit ungewönlichen Eltern bei Rhododendron. Immergrüne Blätter, 37: 4050.
KNORR B., 1999. Einige Gedanken über den Formenkreis der Subsection Lapponica. Immergrüne Blätter,
38: 5975.
KNORR B., 1999. Kalmien-Lorbeerrosen-Berglorbeer Kalmia latifolia L., ein Pflanzenportrait. Immergrüne
Blätter, 38: 97102.
KOMAROV V. L. (red.), 1984 1994. Flora of the U.S.S.R. Dehra Dun (India): Bishen Singh Mahendra Pal
singh and Koeltz Scientific Books, Vol. I: XX, 244 s.; Vol. II: XXXIV, 622 s.; Vol. III: XXIV,
748 s.; Vol. IV: XXIV, 586 s.; Vol. V: XXVII, 593 s.; Vol. VI: XXXVIII, 731 s.; Vol. VII:
XXVII, 615 s.; Vol. VIII: XXXI, 524 s.; Vol. IX: XIX, 425 s.; Vol. X: XXII, 512 s.; Vol. XI:
XVII, 327 s.; Vol. XII: XXVIII, 681 s.; Vol. XIII: XXIII, 454 s.; Vol. XIV: XXVII, 616 s.; Vol.
XV: XXIII, 565 s.; Vol. XVI: XXVIII, 478 s.; Vol. XVII: XVIII, 285 s.; Vol. XVIII: VI, 600 s.;
Vol. XIX: XXIV, 563 s.; Vol. XX: XVII, 389 s.; Vol. XXI: XXII, 520 s.; Vol. XXII: XXXIV,
952 s., Vol. XXIV: XVI, 370 s.; Vol. XXV: XXVIII, 666 s.; Vol. XXVI: XXXIV, 1072 s.; Vol.
XXVII: XXX, 913 s.; Vol. XXX: XXXI, 884 s.
KONDRATOVICS R., 1981. Rododendrony. Awots, Ryga: 250 s.
KONDRATOVICS U., KONDRATOVICS R., 1966. Rhododendron in Lettland. Die Geschichte der Kultur. Die
Einführung und die Züchtung. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 07116.
KRÜSSMANN G., 1972 (1985 t³.). Manual of cultivated conifers. Portland, Oregon: Timber Press Inc., reprint
1995, s.
KRÜSSMANN G., 1976 (1984 t³.). Manual of cultivated broad-leaved trees & shrubs. Portland, Oregon: Timber
Press, Vol. I: A-D. 448 s., Vol. II: E-Pro. 445 s.; Vol. III: Pru-Z. 510 s.
KUBITZKI K. (edd.), 1990, 1993. The families and genera of vascular plants. Berlin, Heidelberg: Springer
Verlag, Vol. 1: KRAMER K. U., GREEN P.S., Pteridophytes and gymnosperms. 404 s.; Vol. 2:
KUBITZKI K., ROHWER J.G., BITTRICH V. Flowering plants: dicotyledons, magnolid, hamamelid
and caryophyllid families. 653 s.
KUITERT W., PETERSE A., 1999. Japanse flowering cherries. Portland, Oregon: Timber Press, 395 s.
LAAR H. van de, 1976. Heidegärten. Anlage Pflege Pflanzenwahl. Berlin, Hamburg: Paul Parey, 141 s.
LAAR H. van de, JONG P.C. de, 1995. List of names of woody plants. Boskoop: Proefstation voor de
Boomkwekerij, 426 s.
LEACH D. G., 1961. Rhododendrons of the word and how to grow them. New York: Charles scribner`s Sons,
544 s.
LENARD E., GRZESZCZAK H., NOWAK T. J., 1995. Kolekcje narodowe. I. Roliny z rodziny wrzosowatych
(Ericaceae). Prace Ogrodu Botanicznego UWr., 2 (1): 313335.
LINDSTROM O.M., FLORKOWSKA A.M., 1997. Odporno¶æ na nisk± temperaturê azalii kwitn±cych wiosn±
i powtarzaj±cych kwitnienie latem lub jesieni±. Erica Polonica, 8: 3842.
LODER G., FINDLAY T.H., FLETCHER H.R., HILLIER H.G., PINCKNEY G.M., RUSSEL J.L., SAVIL E.,
1969. The rhododendron handbook. p. II. Rhododendron hybrids. London: Spottiswoode, Ballantyne
and Co. Ltd., 458 s.
£ABANOWSKI G. i in., 2001. Ochrona rolin wrzosowatych. Kraków: Plantpress, 113 s.
MAJDECKI L., 1964. Rejestr ogrodów polskich. Park dendrologiczny w Wojs³awicach ko³o Niemczy
(Inwentaryzacja). Warszawa: PWN, (2), 171 s.
MALLET R., MALLET C., TRIER H. van, 1995. Hortensien. Stuttgart: Eugen Ulmer, 132 s.
Manual, 1982. Manual of Japanese flowering cherries. Akasaka: Compiled by The Flower Association of Japan,
609 s.
MATRAS J., 1996. Rejestr bazy nasiennej w Polsce. Warszawa, Instytut Badawczy Lenictwa, 328 s.
MENTLÍK V., KIBIC V., LUÒÁÈKOVÁ V., SOUÈEK V., 1986. Jehliènany v zahrade a alpínu. Státní
zemedelské nakladatelství, 315 s.
MIREK Z., PIÊKO¦-MIRKOWA H., ZAJ¡C A., ZAJ¡C M., 1995. Vascular plants of Poland a checklist.
Krytyczna lista rolin naczyniowych Polski. Polish Botanical Studies, Guidbook Series, (15): 303 s.
MOERMAN D.E., 1998. Native American ethnobotany. Portland, Oregon: Timber Press, 927 s.
MOSER E., 1991. Rhododendren: Wildarten & Hybriden. Radebeul: Neuman, 319 s.
MOSER E., 1999. Rhododendron minus und seine Hybriden. Immergrüne Blätter, 38: 7680.
MURAS P. TUMI£OWICZ J., 1999. Ró¿anecznik Purdoma (Rhododendron purdomii Rehd. et Wils.). Rocznik
Dendr. 47: 6575.
MURAS P., 1996. Rozwój mniej rozpowszechnionych ró¿aneczników w po³udniowej Polsce. Podejmowanie
wzrostu i kwitnienie. Erica, 7: 4551.
NELSON S., 2000. Rhododendrons in the landscape. Portland, Oregon: Timber Press, 215 s.
NOWAK T. J. (red.) i wsp., 1999. Index Plantarum polskich kolekcji dendrologicznych. Prace Ogrodu
Botanicznego UWr., 5 (1): 17306.
NOWAK T.J., GRZESZCZAK-NOWAK H., EYSYMONTT K., 1999. Dzieje wsi i parku w Wojs³awicach.
Prace Ogrodu Botanicznego UWr., 5(1): 513541.
OHEIMB A. v., 1944. Park Eibenhof. Notes für Rittergut Eibenhof (rêkopis). Eibendorf. Arch. OBUWr.,
Wroc³aw, s. 16, nlb.
OHEIMB A. v., 1946. Der Park von Eibenhof als Kulturgut! (masz.), Febr. 1946, Eibenhof. Arch. OBUWr.,
Wroc³aw, s. 111, tak¿e w: F. Schlender, 1987, s. 209221.
OHEIMB F. v., 1902. Mitteilungen über Rhododendron. Mitt. Dtsch .Dendr. Ges., wyd. II, (11): 420422.
OHEIMB F. v., 1907. Pflanzt Rhododendren! Praktische Ratg. Obst- u. Gartenbau, 22 (1): 13, 1112.
OHEIMB F. v., 1908. Päonien Arten im Park zu Woislowitz. Ztschr. Landwirt. Schles.: 869873.
OHEIMB F. v., 1912. Etwas über winterharte Rhododendren. Mitt. Dendr. Ges. z. Förd d. Gehölzk.
u. Gartenkunde in Österreich-Ungarn, 1 (2): 3339.
OHEIMB F. v., 1912. Meine Behandlungsart der Rhododendren, Azaleen und Kalmien im Freien. Mitt. Dtsch.
Dendr. Ges., (21):333.
OHEIMB F. v., 1913. Japanische Anemonen. Jahrb. f. Staudenkunde: 612.
OHEIMB F. v., 1916. Krautartige Päonien in ihren Gartenformen. Jahrb. f. Staudenkunde, 1987.
OHEIMB F. v., 1919. Unfruchtbarkeit verletzter Äste bei Picea pungens. Mitt. Dtsch. Dendr. Ges., (28):
315316.
OHEIMB F. v., 1920. Rhododendren und Azaleen. Gartenschönheit, (1): 3133.
OHEIMB F. v., 1920. Schmucknadelgehölze. Gartenschönheit, (1): 197202.
OHEIMB F. v., 1920. Schneebruch an Rhododendren im Herbst 1919. Mitt. Dtsch. Dendr. Ges., (29):
309310.
OHEIMB F. v., 1921. Oktobergang. Gartenschönheit, (2): 233235.
OHEIMB F. v., 1921. Paeonien. Gartenschönheit, (2): 124126.
OHEIMB F. v., 1921. Stauden-Blattpflanzen des Gartens. Gartenschönheit, (2):193196.
OHEIMB F. v., 1921. Zapfen. Gartenschönheit, (2): 265267.
OHEIMB F. v., 1922. Austreibende Knospen. Gartenschönheit, (3): 4952.
OHEIMB F. v., 1922. Herbstfärbungen. Gartenschönheit, (3): 237239.
OHEIMB F. v., 1922. Kalmia latifolia. Gartenschönheit, (3): 104.
OHEIMB F. v., 1922. Knospen. Gartenschönheit, (3): 3839.
OHEIMB F. v., 1922. Nordstand für frostempfindliche Gehölze. Mitt. Dtsch. Dendr. Ges., (32): 244246.
OHEIMB F. v., 1922. Rosenzeit. Gartenschönheit, (3): 121122.
OHEIMB F. v., 1922. Schmuckkoniferen. Gartenschönheit, (3): 259262.
OHEIMB F. v., 1923. Ganz dahinten im alten Park. Gartenschönheit, (4): 148149.
OHEIMB F. v., 1924. Herbst. Gartenschönheit, (5): 181182.
OHEIMB F. v., 1924. Rhododendron. Gartenschönheit, (5): 101103.
OHEIMB F. v., 1926. Schlinger. Gartenschönheit, (7): 172173.
OHEIMB F. v., 1927. Düfte im Garten. Gartenschönheit, (8): 176177.
OHEIMB F. v., 1927. Immergrüne im Osten. Gartenschönheit, (8): 288289.
OHEIMB F. v., 1927. Meine schönen Ahorne. Mitt. Dtsch. Dendr. Ges., (38): 270271.
OHEIMB F. v., 1928. Anemonen. Gartenschönheit, (9): 144145.
OHEIMB F. v., 1928. Gartenglück von heute. Berlin-Westend: Verlag der Gartenschönheit, 1114.
O¯AROWSKI A., 1976. Zio³olecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Warszawa, PZWL, 579 s.
PACYNIAK C., 1992. Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik. Wyd. PTTK „Kraj, 205 s.
PAGE M., 1997. The gardener's guide to growing peonies. Portland, Oregon: Timber Press, 160 s.
PARDATSCHER G., 1995. Magnolien. Stuttgart: Eugen Ulmer, 132 s.
PHILIP CH. (compiled), 1997/98. The plant finder reference Library. Lakeside: Headmain, CD-ROOM
PIRC H., 1994. Ahorne. Stuttgart: Eugen Ulmer, 240 s.
PLATT K. 1999. Plant names A-Z. Sheffield: Karen Platt, 256 s.
POOR J.M., BREWSTER N.P., 1996. Plants that merit attention. Portland, Oregon: Timber Press, Vol. I
Trees, nn s.; Vol. II Shrubs, 363 s.
RABIDEAU R.R., 1999. Ró¿anecznik kanadyjski Rhododendron canadense (L.) Torrey. Erica Polonica,
9: 5559.
RADCLIFFE-SMITH A., 1998. Three-language list of botanical name components. Royal Botanic Gardens,
804 s.
RAEDT DE A., GROOTE DE S., 2000. De Harde Gentse Azalea Een historisch overzicht. Gavere: Drukkerij
Oostakker, 190 s.
READ DE A., 1999. Die Genter Azaleen. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 922
RECHT CH., WETTERWALD M. F., 1992 . Bamboos: Timber Press, repr. 1999, 128 s.
REHDER A., 1949. Manual of cultivated trees and shrubs. New York: The Macmillan Co., XXX, 996 s.
REILEY H.E., 1992. Success with Rhododendrons and Azaleas. Timber Press, 285 s.
RETKES J., TÓTH I., 1997. Lombos fák, cserjék. Budapest: Kiado, Botanika Kft., 128 s.
ROLOFF A., BÄRTELS A., 1996. Gehölze: Bestimmung, Herkunft und Lebensbereiche, Eigenschaften und
Verwendung. (Gartenflora: Bd. 1). Stuttgart: Eugen Ulmer, 694 s.
ROYAL BOTANIC GARDENS KEW, 1997. Index Kewensis on compact disc, version 2.0. Oxford: Oxford
University Press, CD-ROOM.
RUTKOWSKI L. 1998. Klucz do oznaczania rolin naczyniowych Polski Ni¿owej. Warszawa: PWN S.A., 812
s.
SCHEIBER S.M., ROBACKER C.D., FLORKOWSKA M.A., LINDSTROM O.M., 1999. Odporno¶æ na niskie
temperatury azalii o liciach opadaj±cych (Rhododendron ssp.) w po³udniowo-wschodnich Stanach
Zjednoczonych. Erica Polonica, 10: 6165.
SCHMALSCHEIDT W. (red.), 1999, 1990, 1995. Rhododendron- und Azaleen-Sorten im Sichtungsgarten der
Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Bad Zwischenahn. Oldenburg: Gartenbildverlag Heinz
Hansmann, Rinteln, (1 wyd. 2): 224 s., (2): 240 s., (3): 258 s.
SCHMALSCHEIDT W., 1980. Rhododendron-Züchtung in Deutschland. Westerstede: Selbstverlag, Cramer-
Druck, s. 183.
SCHMALSCHEIDT W., 2000. Handbuch der Knap Hill-Azaleen. Oldenburg: Gartenbildverlag Heinz
Hansmann, Rinteln, 288 s.
SCHMALSCHEIDT W., 1991.Rhododendron- und Azaleenzüchtung in Deutschland. Teil II (19301990).
Oldenburg: Gartenbildverlag Heinz Hansmann, Rinteln, 336 s.
SCHMALSCHEIDT W., 1992. Frühblühende Rhododendron-Hybriden. Rhododendron und immergrüne
Laubgehölze, Jahrb.: 7794.
SCHMALSCHEIDT W., 1994. Rhododendren mit gefüllten Blüten. Garten Praxis, 5: 4853.
SCHMALSCHEIDT W., 1997. Duftende Rhododendron-Hybriden. Garten Praxis, 5: 1217.
SCHUSTER R., 1997. Schäden im Winter 1995/96 in einem bayerische Garten. Immergrüne Blätter, 36: 7890.
SCHUSTER R., PRETZEL H., 1991. Rhododendron und anderen Ericaceen im Botanischen Garten der Ernst-
Moritz-Arndt-Univesiät Greifswald. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 2654.
SCHÜTT P., SCHUCK H.J., LANG M., (1994). Enzyklopädie der Holzgewächse: Handbuch und Atlas der
Dendrologie. Landsberg am Lech: „Ecomed Verlagsgesellschaft AG &Co.KG
SCHWIRZ J., 1966. Deutsche Züchter Hans Robenek Der Meister. Rhododendron und immergrüne
Laubgehölze, Jahrb.: 814.
SCHWIRZ J., 1998. Neue deutsche Rhododendron-Sorten. Rhododendron und immergrüne Laubgehölze,
Jahrb.: 1932.
SCHWIRZ J., 1999. Deutsche Rhododendron Züchtung seit 1991, Fotsetzung. Rhododendron und immergrüne
Laubgehölze, Jahrb.: 2327
SCHWIRZ J., 1999. Rhododendronzüchtung in den USA (Teil I). Rhododendron und immergrüne Laubgehölze,
Jahrb.: 2953.
SENETA W., 1981. Drzewa i krzewy iglaste. Warszawa: PWN 560 s.
SENETA W., 1991, 1994, 1996. Drzewa i krzewy liciaste. Warszawa: PWN, T. 1: A-B. 331 s.; T. 2: C. 318
s.; T. 3: D-H. 343 s.
SENETA W., DOLATOWSKI J., 2000. Dendrologia. Warszawa: PWN, wyd. 3, 559 s.
SOKO£OW S. J.(red.), 19491962. Dierewia i kustarniki SSSR. MoskwaLeningrad: Izd. Akademii Nauk
SSSR, Botanicieskij Instytut im. Komarova, T.1: 462 s., T. 2: 610 s., T. 3: 865 s., T. 4: 973 s., T.
5: 543 s., T. 6: 378 s.
STAHN B., 1961. Azaleen und Eriken. VEB Deutscher Landwirtschaftverlag, 272 s.
SZUMAN P., 1999. Kicieñ wawrzynowy Leucothoë fontanesiana (Steudel) Sleumer. Erica Polonica, 10: 17
22.
SZYMANOWSKI T., 1952. Park w Wojs³awicach i jego zbiory dendrologiczne. Rocznik Sekcji Dendr. PTB,
8: 247274.
SZYMANOWSKI T., 1960. Dwa stanowiska sosny koreañskiej (Pinus koraiensis Sieb.et Zucc.) w naszych
parkach. Rocznik Sekcji Dendr. PTB, 14: 205209.
¦WIERKOSZ K, 1992. Nowe stanowisko Cotoneaster integerrimus Medicus na Dolnym ¦l±ski. Rocznik
Dendr. 40: 97103.
THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY (compiled), 1998. The RHS Plant Finder 19981999. London: A
Dorling Kindersley Book, 914 s.
TRESEDER N. G., 1978. Magnolias. London: Faber and Faber, 243 s.
TUTIN T. G., BURGES N. A., CHATER A. O., EDMONDSON J. R., HEYWOOD V. H., MOORE D. M.,
VALENTINE D. H., WALTERS S. M., WEEB D. A., 1993. Flora Europaea. Cambridge: Cambridge
University Press, wyd. 2, Vol. 1. (Psilotaceae to Plantanaceae): 581 s.
TUTIN T. G., HEYWOOD V. H., BURGES N. A., VALENTINE D. H., WALTERS S. M., WEBB D. A., 1964,
1968, 1972, 1976, 1980. Flora Europaea. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 1.
Lycopodiaaceae to Plantanacae: XXXII, 464 s.; Vol. 2. Rosaceae to Umbelliferae: XVII, 454
s.; Vol. 3. Diapensiaceae to Myoporaceae: XXIX, 370 s.; Vol. 4. Plantaginaceae to Compositae (and
Rubiaceae): XXIX, 505 s.; Vol. 5. Alismataceae to Orchidaceae: XXXVI, 452 s.
VERTREES I. D., 1999. Japanese maples. Timber Press, wyd. II, 189 s.
VOGEL H., 1965. Azaleen Eriken Kamelien. Berlin: Paul Parey, 248 s.
WAGNER I., 1993. Messung der Frosttoleranz von 58 Rhododendron-Hybriden. Rhododendron und
immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 117123.
WALTERS S.M., BRADY A., BRICKELL C.D., CULLEN J., GREEN P.S., LEWIS J., MATTHEWS V.A.,
WARYWODA A., 1957. Encyklopedia techniczna tom I. Drzewa u¿ytkowe w architekturze przestrzennej i
przemyle. Kraków: Krakowskie Zak³ady Graficzne, 254 s.
WARDA H.-D., 2001. Das große Buch der Garten- und Landschaftsgehölze. Bruns Pflanzen Export GmbH,
Prull-Druck Oldenburg, 935 s.
WEBB D.A., YEO P.F., ALEXANDER J.C.M., 1986, 1984, 1989, 1995, 1997. The european garden flora.
Cambridge University Press., Vol. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae-Monocotyledons
(Part I) 430 s.; Vol. II Monocotyledons (Part II), 318 s.; Vol. III Dicotyledons (Part I), 474 s.; Vol.
IV Dicotyledons (Part II), 602 s.; Vol. V Dicotyledons (Part III), 645 s.
WEGLOWSKI (WÊG£OWSKI) A., KWASNIK (KWA¦NIK) J., 1981. Rhododendronpark in Wojslawice.
Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb.: 5765.
WELCH H., HADDOW G., 1993. The world checklist of conifers. The World Conifer Dataspool, Landsman's
Bookshop Ltd., Rotopress Printers 427 s.
WITT H.H., EHSEN B., MANGOLD P., MANGOLD V., HINRICH N., 1966. Rhododendron und Imergrüne-
Sorten. Blattflächen Indices als ein Merkmal zur Identifizierung von Rhododendron-Hybriden.
Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrb. 1966: 814.
ZARZYCKI K. (red.), KA¬MIERCZAKOWA R. (red.), 1993. Polska Czerwona Ksiêga Rolin. Instytut
Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 310 s.
ZIÓ£KOWSKA M., 1988. Gawêdy o drzewach. Warszawa: Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, 271 s.
Do góry