kwatera IIID
012347
Rhododendron 'Georg Arends' {U. Schumacher 1966/1971} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[(siewka R. 'Vuyk's Scarlet' × siewka R. 'Vuyk's Scarlet') × ?]
Azalia 'Georg Arends'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1 m, wyprostowany, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty. Li c i e sezonowe 4,5 - 6 × 1,8 - 2,2 cm, eliptyczne. K w i a t y w V/VI, 6,5 - 8 cm red., na pocz±tku kwitnienia purpuroworóæowe (53D), pó¼niej róæowoczerwone (57B-C) z ma³ymi, br±zowoczerwonymi cźtkami; zebrane po 1 - 3 na wierzcho³kach pźdów. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymona - 1999.
kwatera XIA
010901
Rhododendron 'Georg Maier' {T.J.H. Seidel 1938/1964} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Genoveva' + × R. 'Hassan']
syn. Rhododendron 'Nr. 102'
Róæanecznik 'Georg Maier'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe 10 - 11,5 × 3,5 - 4,5 cm, ciemnozielone, matowe. K w i a t y w V/VI, 7-9 cm red., 5 i sporadycznie 6-p³atkowe, szeroko otwarte, w p±ku fioletowopurpurowe (77A), pó¼niej fioletowe (77B-C), wewn±trz janiej±ce ku gardzieli do jasnofioletowego (77D); cźtki bardzo liczne bordowe (59A) na janiejszym tle, p³atki zaokr±glone nie pofalowane; nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 14 - 24 w kwiatostany 12 × 12 - 20 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). Nazwa nadana w 1978 r. ku czci Georga Maiera, wspó³pracownika Firmy Seidel. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
013150
Rhododendron 'Germania' {D.G. Hobbie oko³o 1955/1983} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Antoon van Welie' × R. 'Catharine van Tol']
Róæanecznik 'Germania'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,4 - 1,5 × 1,8 m, szerokokulisty i zwarty. Licie wielosezonowe duæe i æywozielone. K w i a t y w V/VI, 6 - 9 cm red., intensywnie róæowe, janiej±ce ku rodkowi aæ do bia³ego; cźtki nieliczne, s³abe, czerwonobr±zowe do pomarańczowoczerwonych na janiejszym tle; brzeg p³atków silnie pofalowany; zebrane po 13 - 19 w zwarte kwiatostany 16 × 18 cm. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Firma D.G. Hobbie - 2000.
329  panorama 12 ; kwatera IIIF
002920
Rhododendron 'Gertrud Schäle' {D.G. Hobbie 1951/1958} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Prometheus' × R. forrestii ssp. forrestii]
syn. Rhododendron 'Gertrud Schaele'
Róæanecznik 'Gertrud Schäle'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 0,8 × 0,9 m, gźsty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 6 - 10 × 2,5 - 4 cm, eliptyczne, p³askie. K w i a t y w pierwszej po³. V, dzwonkowate, jaskrawoszkar³atnoczerwone. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), p±ki kwiatowe i kwiaty bywaj± czźsto uszkadzane przez pó¼ne wiosenne przymrozki. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1988.
445   panorama 17, 18, 23; kwatera: IIC, IIIC, III, IVA; fot.: 23, 34
002921
Rhododendron 'Gibraltar' {L. de Rothschild 1939} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[R. 'Bibiani' × R. elliottii]
Azalia 'Gibraltar'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,6 × 1,8 m, wyprostowany. L i c i e sezonowe ciemnozielone, m³ode br±zowe. K w i a t y w V/VI, 5 - 7 cm red., szeroko otwarte, jaskrawopomarańczowe, na zewn±trz janiejsze niæ wewn±trz (30 B-C); plamka ciemnopomarańczowa (30A), rurki czerwonawo nabieg³e; brzeg p³atków silnie fryzowany (!); nitki prźcików pomarańczowe, nitka s³upka czerwona; zebrane po 8 - 15 w zwarte, kuliste kwiatostany 10 - 14 cm red. U p r .: mroz. ( - 29 °C), najpiźkniejsza w grupie azalii pomarańczowo kwitn±cych. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1992, 1995; Boskoop, gie³da - 1994.
586   panorama 22; kwatera IIA
010869
Rhododendron 'Gletschernacht' {H. Hachmann 1976} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. russatum × R. 'Blue Diamond']
syn. Rhododendron 'Starry Night'
Róæanecznik 'Gletschernacht'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,1 × 0,9 m, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty, silnie wyprostowany. Licie wielosezonowe lancetowate, ciemnozielone, obustronnie pokryte gźsto tarczkami. K w i a t y w V, 3,6 - 4,2 cm red., szeroko otwarte, w p±ku niebieskofioletowe (88A), pó¼niej ciemnoniebieskie, gardziel bia³a; zebrane po 4 - 7 w kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
266   panorama 7; kwatera XIII; fot.42
007918
Rhododendron 'Gloria Mundi' {L. Sčnčclause/A. Van de Woestyne <1832/1832} (Gr. 28c
Azalie Lutea)
[(R. luteum × R. periclymenoides) × R. viscosum ?]
Azalia 'Gloria Mundi'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, wyprostowany, zwarty. L i c i e sezonowe, b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, oko³o 6 cm red., w p±ku czerwonopomarańczowe (34A-B), pó¼niej pomarańczowoczerwone (30A-C); plamka duæa, ma³o kontrastowa, æó³topomarańczowa (23A-B); nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka czerwona 2 × d³uæsza od korony; zebrane po 10 - 12 w gźste, kuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), podobna do R. 'Coccinea Speciosa', ale o mniej intensywnych barwach kwiatów i kwitnie wczeniej; w Wojs³awicach obie odmiany w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inna azalia 'Gloria Mundi' {A.van Hecke}(gr. Azalie Kurume) [R. 'Apollo' × R. 'Kurume'] syn. R. 'Orange Coral Bells'.
kwatera: IIIB, VIA
011545
Rhododendron 'Gloriosum'{J. Waterer} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Gloriosum'
K r z e w 2-3 m wysokoci i tak samo szeroki, wyprostowany, lu¼ny, ronie szybko. L i c i e wielosezonowe 10 - 12 cm d³., jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 5 - 6 cm red., jasnoróæowoliliowe, w czasie przekwitania bielej±ce; cźtki zielonoæó³te, zebrane po 12 - 18 w kwiatostany redniej wielkoci. U p r .: mroz. ( - 29 °C), podobny do R. 'Album Elegans' i R. 'Album Novum'. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
431   panorama 17; kwatera IIIF
002922
Rhododendron 'Glowing Embers' {L. Rothschild/Waterer, Sons & Crisp ?} (Gr. 28b Azalie
Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Glowing Embers'
K r z e w 2 m Ø, szeroki, wyprostowany, ronie szybko. L i c i e sezonowe, redniej wielkoci, m³ode br±zowe, pó¼niej ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 7 cm d³., szerokolejkowate, jaskrawopomarańczowe, na zewn±trz z czerwonym odcieniem; plamka wyra¼na pomarańczowoæó³ta; kwiatostany stoækowate. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), wyj±tkowo efektowna w czasie kwitnienia. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „Zymon” ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera IIA
009634
Rhododendron 'Goldbukett' {H.Hachmann 1966/1980} (Gr. 11a Wardii)
[R. 'Scintillation' + × R. wardii ssp. wardii]
syn. Rhododendron 'Golden Bouquett'
Róæanecznik 'Goldbukett'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,9 × 1,2 m, szerokokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe ³adne, æywozielone, podwiniźte. K w i a t y w V, 4,5 - 6,5 cm red., w p±ku miedziane, pó¼niej jasnoæó³te ze s³abym róæowym odcieniem na zewn±trz; cźtki wyraziste, ciemnoczerwone, przechodz±ce w gardzieli w jasnoczerwon± plamkź; zebrane po 814 w zwarte kwiatostany 8 × 13 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), jeden z najbardziej mrozoodpornych wród æó³to kwitn±cych róæaneczników. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
401   panorama 16, 17, 21a; kwatera: IIC, IIIC, IIIF; fot. 33
002924
Rhododendron 'Golden Eagle' {Knap Hill Nursery Ltd. 1944} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[R. calendulaceum × ?]
Azalia 'Golden Eagle'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V/VI, 6 - 8 cm red., jaskrawopomarańczowoæó³te (24A-B) z czerwonopomarańczowymi æy³kami na zewn±trz, p³atek rodkowy w gardzieli intensywniej pomarańczowy; nitki prźcików pomarańczowe, nitka s³upka czerwona; zebrane po 8 - 12 w zwarte, kuliste kwiatostany 9 - 11 cm red. U p r .: mroz. (29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak 1992; OB PAN Warszawa- Powsin - 1989; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera IIIC
010969
Rhododendron 'Golden Flare' {A.C.H. Metselaar <1966/1966} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[R. 'Aurea Grandiflora' × ?]
Azalia 'Golden Flare'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szeroko wyprostowany i do¶ę zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V/VI, 5 - 7,5 cm red., 5 - 6-p³atkowe, jasnoæó³te (13B); plamka bardzo duæa na trzech górnych p³atkach (!), pomarańczowobrzoskwiniowa (23A-C); nitki prźcików i s³upka æó³te; zebrane po 7 - 13 w kuliste, zwarte do lekko lu¼nych kwiatostany. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek - 2000.
kwatera IVB
010863
Rhododendron 'Golden Sunset' {L. de Rothschild <1948} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia 'Golden Sunset'
K r z e w 1 - 2 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,4 × 1,6 m, szeroko wyprostowany, nieco lu¼ny. L i c i e sezonowe, m³ode br±zowe. K w i a t y w V/VI, 6 - 9 cm red., szeroko otwarte, jasnoæó³te (8A-B) na zewn±trz nieco janiejsze; plamka duæa, z³otopomarańczowa; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 7 - 14 w zwarte, szerokokuliste kwiatostany 9 × 11 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIB
009635
Rhododendron 'Goldflimmer' {D.G. Hobbie oko³o 1955} (Gr. 1a Ponticum)
[R. ponticum hybr. × prawdopodobnie R. catawbiense hybr.]
Róæanecznik 'Goldflimmer'
K r z e w o pokroju R. catawbiense 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,9 × 1,3 m, szeroki, wyprostowany, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe oryginalne, ciemnozielone z æó³tymi nieregularnymi plamami na rodku,a czasem na brzegu licia. K w i a t y w VI, jak u R. ponticum 4,5 - 5 cm red., jasnolilioworóæowe z æó³tobr±zowymi cźtkami na janiejszym tle; zebrane po 9 - 14 w kwiatostany 7 × 9 cm. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C), ozdobny z kolorowych lici, ale z tendencj± do tworzenia lici bez przebarwień. W a r t o w i e dz i e ę : o podobnej nazwie inny róæanecznik, o jeszcze intensywniej æó³to plamiastych liciach, R. 'Golden Flimmer' {E. Stöckmann 1988/1995} syn. R. 'Blattgold'. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 2000.
kwatera: IIIB, IIIF
002923
Rhododendron 'Goldlack' {H. Hesse, Weener 1900/?} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[siewka nn azalii gandawskiej]
Azalia 'Goldlack'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny. Li c i e sezonowe, jesieni± intensywnie pomarańczowoæó³te. K w i a t y w V/VI, liczne, drobne, w p±ku z³otopomarańczowe z róæowym odcieniem, pó¼niej tylko z³otopomarańczowe; p³atki na zewn±trz i rurka róæowo nabieg³e; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; plamka niewyra¼na, z³otopomarańczowa. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 2000.
338   panorama 12; kwatera XIIB
009636
Rhododendron 'Goldsworth Yellow' {W.C. Slocock Ltd., Goldsworth Old Nursery 1925}
(Gr. 10a Campylocarpum)
[R. campylocarpum ssp campylocarpum × R. caucasicum (lub R.c. 'Jacksonii')]
Róæanecznik 'Goldsworth Yellow'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci, szeroki i lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 9 - 11 × 3,5 - 4,5 cm, jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 6,5 cm red., w p±ku jasnoczerwone, pó¼niej brzoskwiniowoæó³te, na zewn±trz z róæowymi smugami; cźtki liczne, br±zowopomarańczowe, pó¼niej zielone (151B), na trzech górnych p³atkach; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitka s³upka czerwona; zebrane po 6 - 15 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIB
007769
Rhododendron 'Grandeur Triomphante' {L. Verschaffelt/P. Robichon <1853/1853} (Gr.
28c Azalie Lutea)
[siewka z nn azalii gandawskiej]
Azalia 'Grandeur Triomphante'
K r z e w do 2 m wysokoci, o liciach sezonowych. K w i a t y w V/VI, drobne i liczne, lejkowate, ciemnopurpurowoliliowe, pod koniec kwitnienia liliowe. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: OB PAN Warszawa-Powsin - 1989.
kwatera IIC, IIIF
007750
Rhododendron 'Cream Crest' {A. Wright 1962/1963} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. rupicola var. chryseum × R. 'Cilipinense']
Róæanecznik 'Cream Crest'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 3 - 5 cm d³., spodem oliwkowoæó³te. K w i a t y w IV, drobne, dzwonkowate, kremowozielone zebrane w ma³e baldachogrona. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie ndost. mroz. ( - 18 °C), odmiana chimeryczna, toleruj±ca stanowiska s³oneczne. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 2000.
kwatera IIIF
010870
Rhododendron 'Gristede'{Fa. J. Bruns <1961/1961} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. russatum hybr. × R. russatum hybr.]
syn. Rhododendron impeditum 'Gristede', Rhododendron russatum 'Gristede'
Róæanecznik 'Gristede'
K r z e w 0,5 - 1 m wysokoci, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe ma³e, aromatyczne, ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce, jajowate, na wierzcho³ku zaostrzone, od spodu z tarczkami. K w i a t y w pierwszej po³. V, intensywnie liliowoniebieskie (88C); cźtek brak; zebrane najczź¶ciej po 3 - 9 (wiele pojedynczych) w liczne, mniej lub bardziej kuliste kwiatostany na końcach pźdów. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 2000.
kwatera VIA 002927
Rhododendron 'Gudrun' {Firma T.J.R. Seidel 1905/<1920} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Eggebrechtii' × R. 'Madame Linden']
Róæanecznik 'Gudrun'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe d³ugie, pofalowane. P±ki kwiatowe w zimie atrakcyjnie br±zowe. K w i a t y w V/VI, 5,5 - 8 cm red., w p±ku róæowoliliowe, na pocz±tku kwitnienia bia³e z delikatnym liliowym odcieniem intensywniejszym na zewn±trz i na brzegach p³atków, pó¼niej bia³e; cźtki wyra¼ne, czarnobordowe; zebrane po 1015 w zwarte kwiatostany. U p r .: mroz. ( - 29 °C), podobny doodmiany 'Bismarck' i 'Hildegard'. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
008986
Rhododendron 'Hachmann's Belona' {H. Hachmann 1963/1983} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichro Wada' + × R. 'Britannia']
syn. Rhododendron 'Belona'
Róæanecznik 'Hachmann's Belona'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 1,6 m, szerokokulisty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V, 4 - 6 cm red., wewn±trz jaskraworóæowe z delikatnymi ciemnoczerwonymi cźtkami i intensywnie czerwon± gardziel±, na zewn±trz w jasno- i ciemnoróæowe pod³uæne paski; zebrane po 12 - 13 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera: IIC, IIID
009621
Rhododendron 'Hachmann's Diadem' {H. Hachmann 1969/1983} (Gr. 9a Fortunei-
Discolor)
[R. 'Ornament' + × R. 'Furnivall's Daughter']
syn. Rhododendron 'Diadem'
Róæanecznik 'Hachmann's Diadem'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 12 latach uprawy 0,7 × 1,2 m , szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe g³źboko ciemnozielone (!), bardzo wraæliwe na s³ońce. K w i a t y w V/VI, 5,5 - 8,5 cm red., jasnoróæowe do jasnolilioworóæowych; plamka duæa, wyrazista, ciemnoczerwonobr±zowa; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 9 - 12 w zwarte, piramidalne kwiatostany 12 × 14 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Diadem' {J. Bruns <1985} [R. makinoi × ?]. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIC
010858
Rhododendron 'Hachmann's Feuerschein' {H. Hachmann 1960/1978} (Gr. 2a
Catawbiense)
[R. 'Nova Zembla' × R. 'Mars']
syn. Rhododendron 'Feuerschein'
Róæanecznik 'Hachmann's Feuerschein'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,3 × 1,8 m, szerokokulisty, zwarty. K w i a t y w VI, 5 - 8 cm red., liczne, w p±ku ciemnoczerwone z nielicznymi, ma³o wyra¼nymi br±zowymi cźtkami; zebrane po 8 - 16 w zwarte, kuliste kwiatostany 12 × 13 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
012050
Rhododendron 'Hachmann's Junifeuer'{H. Hachmann 1968/1983} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Mary Waterer' + × R. 'Moser's Maron']
syn. Rhododendron 'Junifeuer'
Róæanecznik 'Hachmann's Junifeuer'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,2 - 1,3 × 1,5 - 1,6 m, szeroko wyprostowany i zwarty. M³ode pźdy czerwonawe. L i c i e wielosezonowe ciemnozielone, m³ode czerwonawe. K w i a t y w pierwszej po³. VI, 5 - 9 cm red., na zewn±trz intensywnie krwistoczerwone (53A, A), wewn±trz jasnoczerwone (53D) aæ do bia³ego,ale z ciemniejszym brzegiem (53A); cźtki liczne, zielonoæó³te (152D) na bia³ym tle; zebrane po 9 - 17 w zwarte, kuliste kwiatostany 12 - 14 cm red. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), interesuj±cy ze wzglźdu na pó¼ny okres kwitnienia. P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
kwatera IIIF
010848
Rhododendron 'Hachmann's Porzellan' {H. Hachmann 1970/1982} (Gr. 3a
Yakushimanum)
[R. 'Mrs. J.G. Millais' × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichiro Wada']
syn. Rhododendron 'Porzellan'
Róæanecznik 'Hachmann's Porzellan'
K r z e w 1 - 1,2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1,2 m, szeroki, kulisty. L i c i e wielosezonowe ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 7,5 - 8,5 cm red., czysto bia³e z licznymi, wyra¼nymi z³otoæó³tymi do zielonoæó³tych cźtkami; zebrane po 9 - 11 w zwarte kwiatostany 9 - 11 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIIF
010831
Rhododendron 'Hachmann's Rosarka' {H. Hachmann 1963/1983} (Gr. 5a Insigne)
[R. insigne + × R. 'Spitfire']
syn. Rhododendron 'Rosarka'
Róæanecznik 'Hachmann's Rosarka'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,4 × 1 m, p³aski, szeroki i zwarty. L i c i e wielosezonowe jajowate do w±skojajowatych, jasnozielone i matowe. K w i a t y w V, 6 - 7 red., jaskrawokarminowoczerwone, wewn±trz nieco janiejsze; cźtki nieliczne, ciemnoczerwone na 1 - 3 górnych p³atkach; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 11 - 14 w kuliste kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
593   panorama 22; kwatera: IIA, IIID
010920
Rhododendron 'Hachmann's Constanze' {H. Hachmann 1959/1975} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Humboldt' + × R. 'Kluis Sensation']
syn. Rhododendron 'Constanze'
Róæanecznik 'Hachmann's Constanze'
K r z e w 1,2 - 2 m wysokoci, po 12 latach uprawy 1,4 × 1,8 m, szeroko wyprostowany, zwarty, gźsto ulistniony. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 5,5 - 7,5 cm red., czysto róæowe (64C), od brzegu janiej±ce ku rodkowi (64D); cźtki wyra¼ne, ciemnoczerwone (59A-B); zebrane po 9 - 19 w mocne, zwarte, kuliste kwiatostany 11 × 13 cm. U p r .: odmiana zad. mroz. ( - 26 °C), w m³odoci, do 60 cm wysokoci, kwitnie bardzo sk±po; starsze okazy kwitn± obficie i regularnie. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera XIA
017905
Rhododendron 'Halma' {Szkó³ka Seidla <1920} (Gr. 2a Catawbiense)
Róæanecznik 'Halma'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, zwarty, kulisty. L i c i e wielosezonowe 9,5 - 14,5 × 3,5 - 6,5 cm. K w i a t y w V/VI, 6,5 - 7 cm red., na zewn±trz fioletowe (82A-B), wewn±trz janiejsze (82B-C), gardziel wyra¼nie janiejsza, bia³awa; cźtki oliwkowoæó³te (153B-C); nitki prźcików i s³upka jasnofioletowe (82D); brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 17 - 24 w kuliste kwiatostany 15 - 16 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Odmianź oznaczy³ W. Schmalscheidt. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928.
kwatera IIIF
002935
Rhododendron 'Haruko' {G. Arends 1962} (Gr. 29a Azalie Kiusianum)
syn. Rhododendron 'Geisha Dunkellila'
Azalia 'Haruko'
K r z e w 0,5 - 0,6 m wysokoci, zwarty, poduszkowaty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe, letnie 2 - 2,5 × 0,8 - 1,2 cm, jasnozielone. K w i a t y w V, 2,5 - 3 cm red., wyj±tkowo liczne corocznie, podwójne, p³atki zroniźte do ½ korony, purpurowoczerwone (72B-C); plamka ledwo widoczna, ciemniejsza, gardziel przy nasadzie jasna; zebrane po 3 - 6 na końcach bardzo licznych pźdów. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera IIC; fot.37
007782
Rhododendron 'Harvest Moon' {W.C. Slocock 1938} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Harvest Moon'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny, ronie szybko. L i c i e sezonowe, eliptyczne. K w i a t y w V, delikatnie pachn±ce, æó³tobursztynowe (18A) z ciemnoæó³t± plamk±; brzeg p³atków fryzowany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Harvest Moon' {M. Koster & Zone <1948} [R. 'Mrs. Lindsay Smith' × R. campylocarpum ssp. campylocarpum]. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
220   panorama 5; kwatera: XIB, XIIB, IVE
007894
Rhododendron 'Hassan' {Firma T.J.R. Seidel 1898/1906 ?} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Carll Mette' × R. catawbiense]
Róæanecznik 'Hassan'
K r z e w 2-3 m wysokoci L i c i e wielosezonowe 13 × 4 cm. K w i a t y w V/VI, 8 - 9 cm red., szeroko otwarte, w p±ku purpurowe (61A-B), pó¼niej karminoworóæowe (57B-C); cźtki nieliczne bordowe na nieco janiejszym tle; zebrane po 15 - 22 w kuliste kwiatostany 20 - 22 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Ulubiona odmiana Fritza von Oheimba (za³oæyciela kolekcji róæaneczników w Wojs³awicach), oznaczona przez A. Wźg³owskiego i zweryfikowana przez K. Hiecke. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928, 1994.
kwatera IIIF
009724
Rhododendron 'Hercules'{Firma T.J.R. Seidel <1894} (Gr. 10a Campylocarpum)
[R. campylocarpum hybr. ? × R. catawbiense ?]
Róæanecznik 'Hercules'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany do szeroko wyprostowanego, zwarty. Li c i e wielosezonowe duæe i wypuk³e. K w i a t y w V, 5 - 7 cm red., na zewn±trz bia³e z jasnoliliowym odcieniem, wewn±trz czysto bia³e; cźtki nieliczne, drobne, jasnobr±zowe; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka ciemnoróæowa; zebrane po 1622 w zwarte, kuliste do piramidalnych kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki ofiarowa³ J. Ciep³ucha - 2000.
kwatera: VIA, XIIB
010894
Rhododendron 'Hermann Nitzschner' {Firma T.J.R. Seidel nn} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense (hybr.?) × R. brachycarpum]
syn. Rhododendron 'H. Nitzschner'
Róæanecznik 'Hermann Nitzschner'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red., w p±ku róæowe, pó¼niej na zewn±trz jasnoróæowe, wewn±trz prawie bia³e z jasnoróæowym brzegiem; cźtki zielonoæó³te do æó³tobr±zowych na trzech górnych p³atkach; zebrane po 13 - 20 w lu¼ne, kuliste kwiatostany. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). Odmiana nazwana ku czci H. Nitzchnera, g³ównego ogrodnika w Firmie T.J.R. Seidel w Grüngräbchen w latach 1897 - 1930. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
12   panorama 1a, 1b, 10, 14; kwatera: IA, VIA, IX, XIIB; fot.55
012575
Rhododendron 'Herme' {Firma T.J.R. Seidel 1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Diadema' × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Herme'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroki, pok³adaj±cy siź, æywotny. L i c i e wielosezonowe 12 - 14 × 5,5 - 6,5 cm, wypuk³e, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 6 - 7 cm red., w p±ku brudno lilioworóæowe, pó¼niej jasnoliliowe (76C-D), bielej±ce ku rodkowi; cźtki wyraziste, æó³tozielone (153C-D) na jednym lub na 3 górnych p³atkach; nitki prźcików i s³upka bia³e; brzeg p³atków lekko pofalowany, p³atek górny rodkowy szeroki, wyprostowany, pozosta³e charakterystycznie silnie wywiniźte na zewn±trz (!); zebrane po 15 - 19 w zwarte, kuliste kwiatostany 15 - 19 cm red. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez H. Grzeszczak-Nowak i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. Odmiana nazwana imieniem æony w³aciciela szkó³ek w Grüngräbchen Hermine Seidel. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen <1928, 1975. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Herme' {Firma T.J.R. Seidel 1928} [sport z R. 'Eggebrechtii'] syn. R. 'Hermes'.
kwatera: VIA, XIIB
010895
Rhododendron 'Hermine Seidel' {Firma T.J.R. Seidel nn} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. ? × R. 'Everestianum' ?]
syn. Rhododendron 'Hermann Seidel' (b³źdnie)
Róæanecznik 'Hermine Seidel'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe 10,5 - 12 × 4,5 - 5,5 cm. K w i a t y w V, 5 - 7,5 cm red., dzwonkowate, intensywnie purpuroworóæowe (68A-B) janiej±ce ku rodkowi, pod koniec kwitnienia jasnoróæowe (65D); cźtki nieliczne, ma³o wyra¼ne, br±zowoczerwone na nieco janiejszym tle; zebrane po 10 - 17 w kuliste, lu¼ne kwiatostany 13 - 14 cm red. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). Odmiana nazwana ku czci Hermine Seidel, æony T.J.Rudolfa Seidla; okaz oznaczony przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen 1994. Otrzymano pod b³źdn± nazw± R. 'Hermann Seidel' (odmiana nie mrozoodporna, przeznaczona do pźdzenia w szklarni, o kwiatach czysto czerwonych i fryzowanych; od wielu lat nie odnaleziona w æadnej kolekcji).
24   panorama 1a, 3, 9; kwatera: VIA, IX, XIV
011051
Rhododendron 'Hero' {Firma T.J.R. Seidel 1906/191516} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × R. 'Gloria Gandavensis']
Róæanecznik 'Hero'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 12 × 4 - 5,5 cm, jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 6 - 7,5 cm red., czysto bia³e (155D) z jasnozielonymi (154A-B) cźtkami; brzeg p³atków lekko pofalowany, nitka s³upka delikatnie lilioworóæowa; nitki prźcików jak p³atki; zebrane po 14 - 18 w zwarte, kuliste kwiatostany 16 - 17 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928.
2   panorama 1a; kwatera: IIIF, VIA, XIIB
009638
Rhododendron 'Hildegard' {Firma T.J.R. Seidel 1906 ?} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × ?]
Róæanecznik 'Hildegard'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 14 × 4 - 4,5 cm. K w i a t y w V/VI, 7 - 8 cm red., szeroko rozwarte, bia³e (155B); cźtki do¶ę liczne kontrastowo ciemnobordowe (187B-C), nie zlewaj±ce siź w plamkź; nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 10 - 17 w zwarte, kuliste kwiatostany 13 - 15 cm red. P±ki kwiatowe bywaj± czźsto niszczone przez grzyby Pycnostysanus azaleae. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen < 1928; Wojs³awice - 1993.
584   panorama 22; kwatera: IIID, IIIF
002929
Rhododendron 'Hino Crimson' {J. Vermeulen} (Gr. 29a Azalie Kiusianum)
[R. kiusianum 'Amoenum' × R. 'Hinodegiri']
syn.: Rhododendron 'Hino-crimson', Rhododendron 'Hino-Crimson'
Azalia 'Hino Crimson'
K r z e w 0,5 - 0,6 m wysokoci, bardzo gźsty, szeroki, poduszkowaty, ronie powoli i corocznie obficie kwitnie. L i c i e dwusezonowe 2 - 3 cm d³. K w i a t y w pierwszej po³. V, 0,7 - 2,5 cm red., jaskrawokarminoczerwone (53D). U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 2000.
kwatera IIIF
002931
Rhododendron 'Hinomayo' {Japonia} (Gr. 29b Azalie Kurume)
[nn]
syn. Rhododendron 'Hinomoyo'
Azalia 'Hinomayo'
K r z e w 0,2 - 0,4 m wys, szeroki, zwarty, ronie powoli. M³ode pźdy pokryte srebrzystymi w³oskami. L i c i e dwusezonowe z wierzchu matowe, od spodu b³yszcz±ce. K w i a t y w pierwszej po³. V, 3 - 4 cm red., corocznie liczne, w p±ku róæowe (55A), pó¼niej jasnoróæowe (55B); cźtki delikatnie róæowoczerwone lub brak; zebrane po 1 - 3 na końcach pźdów. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Introdukowana do Europy w 1910 r. przez C. van Nesa & Zonen z cesarskich ogrodów w Japonii.Poch .: OBUWr. Wroc³aw - 2000.
113   panorama 2, 5, 12; kwatera: VIA, XIB
007914
Rhododendron 'Holbein' {Firma T.J.R. Seidel 1906 ?/1918} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Alexander Adie' × R. 'Carl Mette']
Róæanecznik 'Holbein'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany, w m³odoci gźsty, pó¼niej lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 11-13 × 3,5-5 cm, z wierzchu ciemnozielone, matowe. K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red. , dzwonkowate, rubinowoczerwone (57B); brzegiem ciemniejsze, przy gardzieli janiejsze; cźtki bardzo nieliczne, ciemnorubinowoczerwone na nieco janiejszym tle; nitki prźcików i s³upka jak gardziel; brzeg lekko fryzowany; zebrane po 14 - 17 w lu¼ne kwiatostany 8 - 10 × 11 - 13 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928, 1994.
219   panorama 5, 10, 12, 13; kwatera: IIID, IIIF, XIA, XIII
007915
Rhododendron 'Holger' {Firma T.J.R. Seidel nn/1916 ?} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Madame Linder + × R. 'Eggerbrechtii']
Róæanecznik 'Holger'
K r z e w 2 3 m wysokoci, wyprostowany i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 10 - 14 × 4,5 - 6 cm, od spodu jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 6,5 - 8,5 cm red., w p±ku liliowofioletowe (84A-B), pó¼niej jasnoliliowofioletowe (75C) janiej±ce ku rodkowi; cźtki liczne, wyra¼ne, oliwkowe (152C-D153C-D) na 3 górnych p³atkach; nitki prźcików i pylniki jak p³atki, nitka s³upka purpurowa, znamiź bordowe; zebrane po 10 - 25 w kwiatostany 13 - 15 × 15 - 18 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat odmiana oznaczona przez A. Wźg³owskiego i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928; Wojs³awice - 1993.