kwatera XIII
002934
Rhododendron 'Hollandia' {L.J. Endtz <1938/1938} (Gr. 9a Fortunei-Discolor)
[R. 'Pink Pearl' + × R. 'Charles Dickens']
syn.: Rhododendron 'G. Stresemann', Rhododendron 'G.T. Stresemann'
Róæanecznik 'Hollandia'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroko wyprostowany i ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe jajowate, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 5,5 - 8 cm red., karminowoczerwone z ciemnoczerwonymi cźtkami na górnym p³atku; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 14 - 18 w zwarte, piramidalne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Hollandia' {P.M. Koster <1896} [R. luteum (+) × R. molle ssp. japonicum] oraz inna azalia 'Hollandia' {A. Steyaert 1928}, odmiana pe³nokwiatowa zalecana do uprawy doniczkowej. Poch .: nn.- <1928.
kwatera IIID
010913
Rhododendron 'Holstein' {H. Hachmann 1959/1978} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Humboldt' + × R. 'Catawbiense Grandiflorum']
Róæanecznik 'Holstein'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,5 × 1,9 m, szeroko wyprostowany i gźsty. Licie wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 7 cm red., jasnoliliowe (75A), janiej±ce ku rodkowi; cźtki bardzo duæe, czarnoczerwone (59A-B); zebrane po 11 - 14 w zwarte, kuliste kwiatostany. Up r .: dost. mroz. ( - 23 °C), podobny do odmiany 'Humboldt', ale pokrój ³adniejszy i wzrost bardzo regularny. Poch .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIC
007794
Rhododendron 'Homebush' {Knap Hill Nursery Ltd. <1925} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Róæanecznik 'Homebush'
K r z e w do 2 m wysokoci, lu¼ny i wyprostowany. Li c i e sezonowe. K w i a t y w V/VI, 3,5 - 4 cm red., intensywnie czysto karminoworóæowe (55A) przez ca³y okres kwitnienia, korona 10-p³atkowa, gwia¼dzista; plamki brak; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 6 - 23 w gźste, regularnie kuliste kwiatostany 7 - 9 cm red. (bez prźcików). U p r .: mroz. (> - 29 °C). W 1926 r. prawa do odmiany zosta³y zakupione przez firmź W.C. Slocock Ltd. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989; Boskoop, gie³da - 1994.
kwatera IIIF
006910
Rhododendron 'Hortulanus H. Witte' {F. de Coninck/M. Koster & Zonen 1880/1882} (Gr.
28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Hortulanus H. Witte'
K r z e w 1,5 - 2 m, wyprostowany i zwarty. Kwiaty w V, æó³topomarańczowe z ³ososioworóæowym odcieniem i pomarańczowymi cźtkami. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IIIC
007783
Rhododendron 'Hotspur' {L. de Rothschild <1934} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Hotspur'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki i lu¼ny. Li c i e sezonowe. K w i a t y w V, pomarańczowoczerwone z wyra¼n±, ciemniejsz± plamk± na górnym p³atku; brzeg fryzowany. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C); odmiana podobna do R. 'Balzac', ale nieco janiejsza. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
464   panorama 18; kwatera: IIC, IIIF
007792
Rhododendron 'Hotspur Red' {L. de Rothschild} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Hotspur Red'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny, u starych okazów pźdy uk³adaj± siź poziomo (!).    L i c i e sezonowe, z wierzchu jasnozielone i b³yszcz±ce, od spodu szarozielone, m³ode delikatnie br±zowe. K w i a t y w V, 4,5 - 5,5 cm red., w p±ku czerwone (34A), pó¼niej na zewn±trz ciemnopomarańczowoczerwone (34A-B), wewn±trz janiejsze (33A-B); plamka rozmyta, pomarańczowoczerwona (32A-B); zebrane po 10 - 12 w kwiatostany 10 - 12 cm red. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu 1989; Szkó³ka Pojemnikowa E.J. Gr±bczewscy ofiarowa³ J. Gr±bczewski - 1990; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera IIC
007760
Rhododendron 'Hugo Koster' {F. de Coninck/M. Koster & Zone 1880/1882} (Gr. 28a
Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Hugo Koster'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, lejkowate, ³ososiowopomarańczowe z czerwon± plamk±. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o podobnej nazwie róæanecznik 'Hugh Koster' {M. Koster & Zone 1915} (gr. Arboreum) [R. 'George Hardy' × R. 'Doncaster']. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
580   panorama 22; kwatera IX
008978
Rhododendron 'Hultschin' {H. Robenek/D.G. Hobbie 1952/1976} (Gr. 5a Insigne)
[R. insigne × R. williamsianum]
Róæanecznik 'Hultschin'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 12 latach uprawy 1,2 m red., kulisty, czźsto szerszy niæ wyæszy, zwarty. Li c i e wielosezonowe 11 - 12 × 4 - 4,5 cm, lancetowate, z wierzchu wypuk³e, ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu oliwkowobr±zowe, bardzo ³adne. K w i a t y w V, jasnoróæowe, janiej±ce ku rodkowi, z br±zowoczerwonymi cźtkami; brzeg p³atków pofalowany; kwiatostany szerokokuliste i zwarte. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C); odmiana bardzo dekoracyjna dziźki oryginalnym liciom. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
364   panorama 14 ; kwatera: IIIF, XIIB; fot. 73
002936
Rhododendron 'Humboldt' {Firma T.J.R. Seidel 1906 ?} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. ? × R. catawbiense hybr. ?]
Róæanecznik 'Humboldt'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,5 × 1,8 m, nieco lu¼ny, szerokokulisty. L i c i e wielosezonowe 10 - 12 × 4,5 - 5,5 cm, ciemnozielone. K w i a t y  w V/VI, na pocz±tku kwitnienia delikatnie liliowofioletowe (76A), pó¼niej jasnoliliowe (76B-C), w gardzieli janiejsze (76D); plamka ciemnobordowa (59A-B) utworzona z bardzo licznych zlewaj±cych siź cźtek (!); zebrane po 16 - 24 w liczne kwiatostany 10 - 11 × 13 - 14 cm. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), jedna z najlepszych z rasy ³uæyckiej, nazywanej teæ odmianami Seidla, podobna do R. 'Holstein'. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
224   panorama 5, 13; kwatera: IIID, XIB, XIIB; fot. 62
007895
Rhododendron 'Hymen' {Firma T.J.R. Seidel 1898/1906} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Boule de Neige' + × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Hymen'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 13 × 5 - 5,5 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone. K w i a t y  w V/VI, 4,5 - 6 cm red., w p±ku fioletowe (84A), pó¼niej jasnofioletowe (84B-C) z odcieniem purpury i z lekkimi rozjanieniami wewn±trz; cźtki liczne, wyra¼ne, æó³tozielone przez jasnozielone do æó³tobr±zowych na janiejszym tle; nitki prźcików i s³upka jasnofioletowe (84D); zebrane po 7 - 10 w gźste kwiatostany 6 - 7 × 10 - 12 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego, zweryfikowana przez J. Kwanika i W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.
315   panorama 10, 20; kwatera: IIIE, XIB
012580
Rhododendron 'Ignatius Sargent' {A. Waterer sen. <1900} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'The Boss'
Róæanecznik 'Ignatius Sargent'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany, w m³odoci nieco lu¼ny, pó¼niej zwarty. Licie wielosezonowe 11 - 12 × 5 - 6,5 cm. K w i a t y  w V/VI, 5 - 8 cm red., w p±ku purpurowe (64B), pó¼niej purpuroworóæowe (71B-C), janiej±ce ku rodkowi; cźtki na górnym p³atku poniæej jego po³owy wyra¼ne, bordowobr±zowe (59B-C) na nieco janiejszym tle; nitka s³upka jak p³atki; nitki prźcików nieco janiejsze; zebrane po 15 - 22 w zwarte, kuliste kwiatostany 16 - 18 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez J. Kwanika i W. Schmalscheidta. P o c h .: nn - <1928; Wojs³awice - 1980.
kwatera IIIF; fot. 28
002938
Rhododendron 'Il Tasso' {Vuylsteke 1892} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[pe³ne azalie z Genth × R. molle ssp. japonicum]
Azalia 'Il Tasso'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, wyprostowany, zwarty, ronie powoli. L i c i e sezonowe, jasnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y  w V, 3 - 4 cm red., równoczenie z rozwojem lici, podwójne róæowo³ososiowe (48C-D, 49A); wzd³uæ ¶rodka zaostrzonych p³atków, jasna smuga; brzeg janiejszy, rurka d³uga; nitka s³upka d³uæsza od korony i æó³tozielona; zebrane po 7 - 12 w lu¼ne kwiatostany. Upr .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak - 1996.
255   panorama 6, 18, 23; kwatera: IIC, IIID, IVB
002939
Rhododendron 'Irene Koster' {Koster & Zone <1900} (Gr. 28e Azalie
Viscosum/Occidentale)
[R. occidentale × R. molle hybr.]
Azalia 'Irene Koster'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 12 latach uprawy 1,5 × 1,1 m, wyprostowany, lu¼ny i ronie szybko. Li c i e sezonowe. K w i a t y  w V/VI, + 7 cm red., lejkowate, silnie s³odko pachn±ce, w p±ku ciemnoróæowe i pr±ækowane, pó¼niej bia³e z jasnoróæowym odcieniem, ciemniej±ce ku gardzieli do ciemnoróæowych; rurka i æy³ki na zewn±trz intensywnie ciemnoróæowe; plamka duæa i æó³topomarańczowa; p³atki zaostrzone i g³źboko wciźte; zebrane po 13 - 17 w kwiatostany 8 × 13 cm. U p r .: odmiana mroz. ( - 29 °C), kwitnie d³ugo, ponad 20 dni. P o c h .: OB PAN Warszawa-Powsin ofiarowa³ A. Marczewski 1989; Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk 1992; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera VIA; fot. 66
002941
Rhododendron 'Jacksonii' {Herbert 1835} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. caucasicum × R. 'Nobleanum']
Róæanecznik 'Jacksonii'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,9 × 1,2 m , kulisty, zwarty, ronie powoli. Licie wielosezonowe, jasnozielone i brzegiem podwiniźte. K w i a t y w V/VI, liczne, 4 - 5,5 cm red., w p±ku delikatnie róæowe, pó¼niej bia³oróæowe, na zewn±trz z róæowymi æy³kami; cźtki æó³tobr±zowe; zebrane po 7 - 14 w zwarte, p³askokuliste kwiatostany 6 - 8 × 11 - 12 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn - <1928.
kwatera VIA
010925
Rhododendron 'Janusz' {J. Kwanik <1990} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum var. yakushimanum × R. 'Britannia']
Róæanecznik 'Janusz'
Krzyæówka otrzymana w Strücklingen przez Janusza Kwanika, wielkiego mi³onika róæaneczników i ofiarowana bez opisu w 1994 r. Arboretum w Wojs³awicach. Nazwź nadalimy po mierci hodowcy. Okaz w Wojs³awicach jeszcze nie kwit³.
591   panorama 22; kwatera: IIA, IIC
010872
Rhododendron 'Jeanette' {C.B.van Nes & Sons 1920} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. kaempferi × ?]
Azalia 'Jeanette'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 0,8 m, wyprostowany i lu¼ny. L i c i e dwusezonowe. K w i a t y  w drugiej po³. V, 6 - 7,5 cm red., karminoworóæowe (55A- 61D) z jasnoczerwonymi cźtkami; zebrane po 2 - 3 na końcach pźdów. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C), podobna do R. 'Fedora' {C.B.van Nes & Sons 1922} [R. kaempferi × 'Malvatica']. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
012607
Rhododendron 'Jewess' {L.L. Liebig <1857/<1857} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. caucasicum hybr. × R. caucasicum hybr.]
Róæanecznik 'Jewess'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty. P±ki kwiatowe zim± intensywnie br±zowe. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y  w drugiej po³. V, 4 - 6 cm red., w p±ku jasnofioletowe (78B), pó¼niej jasnoliliowe (78C-D); cźtki bardzo nieliczne, delikatne, br±zowe; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 12 - 22 w nieco lu¼ne i kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
kwatera IIID
010875
Rhododendron 'Johanna' {C.B. van Nes 1969} (Gr. 29c Azalie Japońskie Wielkokwiatowe)
[R. 'Florida' × ?]
Azalia 'Johanna'
K r z e w 0,6 - 0,8 m wysokoci, nieco lu¼ny, m³ode pźdy czerwonawe. L i c i e dwusezonowe, letnie 2,5 - 3,5 × 1,5 - 2 cm. K w i a t y  w V, 5 - 6,5 cm red., czerwonoróæowe (53D); brzeg p³atków lekko pofalowany; dzia³ki kielicha wygiźte na zewn±trz, nitka s³upka czerwona, szypu³ki kwiatowe czerwonawe; zebrane po 2 - 7 w kuliste kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera IIIF
009643
Rhododendron 'John Walter' {J. Waterer <1960} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr.? × R. arboreum ssp. arboreum]
Róæanecznik 'John Walter'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci Li c i e wielosezonowe 7 - 9 × 4 - 5 cm, z wierzchu ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 5 - 6 cm red., w p±ku intensywnie karminoworóæowe (66A), pó¼niej karminoworóæowe (66B-D); cźtki nieliczne, bordowoczerwone (60B-C) na janiejszym tle; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, pylniki æó³te; zebrane po 15 - 19 w kwiatostany 9 - 10 × 12 - 13 cm. Upr .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995.
kwatera IX
008933
Rhododendron 'Kalinka' {H. Hachmann 1969/1983} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Morgenrot' + × (R. 'Mars' × R. degronianum ssp. yakushimanum F.C.C. Form)]
Róæanecznik 'Kalinka'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,7 × 1,3 m, p³askokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe ³adne, ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red., w p±ku jasnoczerwone, pó¼niej jasnoróæowe (56A), na zewn±trz ciemniejsze (63C-D); cźtki æó³tozielone (144B-C) do æó³tobr±zowych na janiejszym tle; brzeg p³atków silnie pofalowany i ciemnoróæowy; zebrane po 1018 w bardzo zwarte, szerokokuliste kwiatostany 9 × 11 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIIF
008979
Rhododendron 'Kantilene' {H. Hachmann 1968/1984} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Mars' × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichiro Wada']
æanecznik 'Kantilene'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1,3 m, wyprostowany, p³askokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe; brzegiem podwiniźte, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y  w drugiej po³. V, 4 - 5,5 cm red., w p±ku karminowoczerwone, pó¼niej róæowe janiej±ce ku rodkowi aæ do bia³ego; brzeg p³atków piźknie fryzowany; zebrane po 15 - 19 w zwarte, wysokie kwiatostany.   U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
221   panorama 5; kwatera: XIA, XIB
010902
Rhododendron 'Kaulbach' {Firma T.J.R. Seidel nn/1926} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × R. catawbiense hybr.]
Róæanecznik 'Kaulbach'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szerokokulisty i do¶ę zwarty. Li c i e wielosezonowe 14 - 16 × 5 - 6 cm, z wierzchu ciemnozielone, spodem jasnozielone. K w i a t y  w V/VI, 6 - 7,5 cm red., w p±ku liliowe (84A-B), pó¼niej tylko od brzegu liliowe (84A) przechodz±ce ku rodkowi aæ do bia³ego, rodek wybielony w 60 - 70%; cźtki liczne, wyra¼ne, na pocz±tku kwitnienia silnie oliwkowe (152B-C), pó¼niej æó³tozielone (153B-C); nitki prźcików i s³upka bia³e, pylniki jak brzeg p³atków; zebrane po 10 - 18 w zwarte kwiatostany 10 - 12 × 13 - 15 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIC
007780
Rhododendron 'Kermesina Alba' {A. Wemken 1978/1982} (Gr. 29b Azalie Kurume )
[sport od R. 'Kermesina Rosé]
Azalia 'Kermesina Alba'
K r z e w 0,5 - 0,6 × 1 m, po 10 latach uprawy 0,3 - 0,4 m wysokoci, gźsty, ronie powoli (wolniej od R. 'Kermesina'). L i c i e dwusezonowe, bardzo ma³e, 1 - 3 cm d³. K w i a t y w V/VI, bardzo liczne i bardzo drobne, czysto bia³e ze s³abymi, nielicznymi i jasnoæó³tymi cźtkami. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera IIID
010982
Rhododendron 'Kermesina Rosé' {A. Wemken 1973} (Gr. 29b Azalie Kurume)
Azalia 'Kermesina Rosé'
K r z e w  0,5 - 0,8 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 0,9 m, bardzo gźsty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe 2 - 4 cm d³. K w i a t y  w V/VI, bardzo liczne corocznie, 3,2 - 3,6 cm red., lejkowate, szeroko otwarte, dwubarwne, jasnorubinoworóæowe z kontrastowo bia³ym brzegiem 1 - 2 mm szer.; cźtki s³abe, winnoczerwone; zebrane po 3 - 4 na końcach pźdów. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1999.
kwatera IVB; fot. 32
009439
Rhododendron 'Klondyke' {L. de Rothschild 1947} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Klondyke'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,3 × 2 m, szeroki, wyprostowany i ronie rednio szybko. Licie sezonowe, m³ode br±zowoczerwone (!), jesieni± ponownie przebarwiaj± siź na br±zowo. K w i a t y  w V/VI, 7 - 8 cm red., szeroko otwarte, w p±ku pomarańczowe (24A), pó¼niej z³otopomarańczowe (21A-B), na zewn±trz nieregularnie czerwono nabieg³e; plamka duæa, rozmyta, pomarańczowoæó³ta (23A) na trzech górnych p³atkach; brzeg p³atków pofalowany; nitki prźcików i s³upka d³ugie jak p³atki; zebrane po 8 - 15 w zwarte kwiatostany 8 - 9 × 11 - 13 cm. U p r .: odmiana mroz. ( - 29 °C); bardzo piźkna (!), najlepsza w grupie azalii zó³to kwitn±cych. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
590   panorama 22; kwatera IIA
010821
Rhododendron 'Kokardia' {H. Hachmann 1957/1978} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Humboldt' × R. 'Direktör E. Hjelm']
Róæanecznik 'Kokardia'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,31,6 × 1,6 - 1,8 m, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe 9 - 12 × 3 - 4 cm. K w i a t y  w V/VI, 5 - 6 cm red., purpuroworóæowe (78A-B); plamka duæa (!), bardzo wyra¼na, czarnopurpurowa (79A), przewituj±ca przez gardziel na zewn±trz; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitki prźcików i s³upka bia³e, znamiź s³upka bordowe; zebrane po 10 - 17 w piramidalne kwiatostany 10 - 13 × 10 - 13 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
402   panorama 16; kwatera: IIC, IIIC
007801
Rhododendron 'Köningen Emma' {K. Wezelenburg & Son} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
syn.: Rhododendron 'Dr. Nolans', Rhododendron 'Koningen Emma', Rhododendron 'Queen Emma'
Azalia 'Köningen Emma'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, zwarty i wyprostowany. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V, 5,5 - 6 cm red., jasnopomarańczowe (25B-C) i ³ososiowo nabieg³e (33C); plamka ³ososiowopomarańczowa; p³atki w±skie i wciźte do 1/3 korony; zebrane po 8 - 12 w lu¼ne kwiatostany 9 - 12 cm red. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ale ma³o atrakcyjna. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989; Twenthe Plant, Holandia - 1999.
475   panorama 18, 19; kwatera: IIIF, IIIJ, IVA
002949
Rhododendron 'Koster's Brilliant Red' {M. Koster & Zone 1918} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
syn. Rhododendron 'Brilliant Red'
Azalia 'Koster's Brilliant Red'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,3 m, szerokokulisty, wyprostowany, lu¼ny i ronie szybko. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, 6 - 7 cm red., cynobrowoczerwone z ciemnoczerwonymi cźtkami i æy³kami; zebrane po 5 - 10 w kwiatostany 8 × 10 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), we Wroc³awiu w uprawie od ponad 40 lat bez szkód mrozowych. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994; OBUWr. Wroc³aw - 1995; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. - 1995.
> kwatera IIC
007742
Rhododendron 'Krumlov' {Czechy} (Gr. 20 Lepidote I)
[nn]
Róæanecznik 'Krumlov'
K r z e w  0,3 - 0,8 m wysokoci, szeroki, poduszkowaty, gźsty. L i c i e wielosezonowe 2 - 2,5 × 0,5 - 0,8 cm (!), m³ode obustronnie pokryte tarczkami, starsze z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, spodem jasnozielone. K w i a t y  w V, drobne, lilioworóæowe. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera IIIF
010845
Rhododendron 'Lackblatt' {B. Leendertz/D.G. Hobbie oko³o 1968} (Gr. 3a Yakushimanum)
[siewka R. 'Volker']
syn. Rhododendron 'Flava Lackblatt' ?
Róæanecznik 'Lackblatt'
K r z e w do 2 m wysokoci L i c i e wielosezonowe okr±g³e, silnie b³yszcz±ce (!) jak polakierowane (st±d nazwa). K w i a t y   w V/VI, dzwonkowate, w p±ku róæowe, pó¼niej æó³toróæowe aæ do æó³tych. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
601   panorama 22; kwatera: IIA, XIB
010822
Rhododendron 'Lachsgold' {D.G. Hobbie, L. Ehren 195053/1970} (Gr. 11a Wardii)
[R. wardii var. wardii × ?]
syn.: Rhododendron 'Astrocalyx-Hybride' Gelb, Rhododendron 'Ehrengold' (klon I).
Róæanecznik 'Lachsgold'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,4 × 1,8 m, silny, wyprostowany i gźsty. Licie wielosezonowe 10 - 12 × 6 - 7 cm, jajowate, p³askie, æywozielone i b³yszcz±ce, ³adne. K w i a t y  w V/VI, 6 - 8 cm red., dzwonkowate, w p±ku ³ososioworóæowe, pó¼niej kremowoæó³te (2C-D); brzeg p³atków delikatnie róæowo zabarwiony; cźtki s³abo widoczne, nieliczne, æó³tozielone (154B-C); nitki prźcików i s³upka jak p³atki, szypu³ki kwiatowe do 4 cm d³.; zebrane po 10 - 14 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 14 - 17 cm red., d³ugo kwitn±ce. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIE
002951
Rhododendron 'Lady Annette de Trafford' {A. Waterer sen. <1871/1874} (Gr. 2b
Maximum)
[R. maximum × ?]
Róæanecznik 'Lady Annette de Trafford'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,4 × 1,8 m, szeroki i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe, najszersze powyæej po³owy, szarozielone, od spodu z rdzaw± wyció³k±. K w i a t y  w drugiej po³. VI, 6 - 7 cm red., jasnoróæowe z duæymi, wyra¼nymi, czarnobr±zowoczerwonymi cźtkami na jednym górnym p³atku; zebrane po 15 - 24 w zwarte, kuliste kwiatostany 11 × 12 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), podobny do R. 'Lady Eleonor Cathcart'. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener - 1984.