kwatera IIIF
007916
Rhododendron 'Lady Eleonor Cathcart' {J. Waterer oko³o 1836/1854} (Gr. 2b Maximum)
[R. maximum + × R. arboreum ssp. arboreum]
syn. Rhododendron 'Lady Cathcart'
Róæanecznik 'Lady Eleonor Cathcart'
K r z e w 2-3 m wysokoci, silnie szeroko wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe najszersze powyæej po³owy, szarozielone, od spodu z rdzaw± wyció³k±. K w i a t y w V/VI, 3,5-6 cm red., jasnoróæowe; cźtki ciemnoczerwone na jednym górnym p³atku; zebrane po 14-30 w szerokokuliste kwiatostany. U p r .: odmiana dost. mroz.(-23 °C), w m³odoci kwitnie „leniwie”, podobna do R. 'Lady Annette de Trafford', ale wczeniej kwitn±ca i z janiejszymi cźtkami. P o c h .: nn - 1993.
kwatera IIIC
017593
Rhododendron 'Lady Roseberry' {Knap Hill Nursery 1944} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
syn.: Rhododendron 'Lady Rosebery'
Azalia 'Lady Roseberry'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci, wyprostowany, do¶ę zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y drobne, rozwijaj± siź w V, równoczenie z listnieniem, intensywnie jasnokarminowoczerwone, silnie janiej±ce w miarź przekwitania; plamka pomarańczowa. Up r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma Twenthy Plant, Holandia - 2000.
kwatera IIIF
012609
Rhododendron 'Lausitz' {E. Herrmann 1964} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Caractacus' + × R. 'Louis Pasteur']
Róæanecznik 'Lausitz'
K r z ew 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,3 × 1,5 m , wyprostowany i do¶ę zwarty. Licie wielosezonowe 10 - 13 × 3,5 - 4,5 cm, b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 6 - 7,5 cm red., wyra¼nie dwubarwne (!), na zewn±trz purpuroworóæowe (61C), wewn±trz jasnoróæowe (68B-C); cźtki æó³tobr±zowe do oliwkowych (167B-C, 153D); brzeg p³atków pofalowany i intensywnie purpurowy (61B-C); zebrane po 14 - 22 w zwarte kwiatostany 10 - 12 × 13 - 15 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). Bardzo efektowna odmiana dziźki kontrastowo dwubarwnym kwiatom, szczególnie godna zalecenia. P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn- Rostrup - 2000.
kwatera IIC
007777
Rhododendron 'Lavender Girl' {W.C. Slocock Ltd. <1950/1954} (Gr. 9a Fortunei-Discolor)
[R. fortunei ssp. fortunei + × R. 'Lady Grey Egerton']
Róæanecznik 'Lavender Girl'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe mocne, zdrowe, b³yszcz±ce. K w i a t y w V, 6-8,5 cm red., delikatnie pachn±ce, 5-7- p³atkowe, jasnolawendowe, bielej±ce ku rodkowi; cźtki w gardzieli wachlarzowato u³oæone, zielonoæó³te do æó³tobr±zowych; zebrane po 12-20 w zwarte i kuliste kwiatostany. U p r .: dost. mroz (-23 °C), odporny na wiatr i pe³ne nas³onecznienie. P o c h .: szkó³ka w Litomylu 1989.
kwatera IIIB
006394
Rhododendron 'Ledikanense' {B. Kavka, M. Opatrnį 1945} (Gr. 29f Azalie Tsutsusi)
[R. yedoense var. poukhanense × R. mucronatum]
Azalia 'Ledikanense'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,7-1 × 1-1,4 m, do¶ę lu¼ny, szeroki i wyprostowany. M³ode pźdy æywozielone. L i c i e dwusezonowe 3,6-4,2 × 1,1-1,4 cm, matowozielone, zim± z odcieniem purpury. K w i a t y w V, 5-7 cm red., szeroko otwarte, w p±ku purpurowofioletowe (HCC 633 i HCC 33/1), potem jasnopurpurowofioletowe (HCC 633/2633) z nieco ciemniejszymi æy³kami (HCC 33/2), cźtki na 3 górnych p³atkach, liczne, bardzo wyra¼ne, ciemnowinnoczerwone (HCC931931/2); nitki prźcików do³em bia³e, gór± intensywnie róæowopurpurowe; zebrane po 2-4 w p³askie, szerokie kwiatostany 6-7,5 × 9,5- 12 cm. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów S. Tomszak i A. Tomszak, Czechowice-Dziedzice ofiarowa³ S. Tomszak - 1999.
343   panorama 13; kwatera: IIID, IIIF, XIIB
004926
Rhododendron 'Lee's Dark Purple' {Lee, Kennedy <1851} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. ? × R. maximum ?]
syn. Rhododendron 'Lees Dark Purple'
Róæanecznik 'Lee's Dark Purple'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe eliptyczne, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 5-6,5 cm red., ciemnofioletowe (84A); cźtki wyra¼ne, æó³tobr±zowe do æó³tozielonych; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 9-16 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> -29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928; Szkó³ki Kórnickie - 1991; P. Muras - 1995; Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera XIA
010824
Rhododendron 'Lilofee' {H. Hachmann 1976/1990} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Dunamar' × R. 'Purple Splendour']
Róæanecznik 'Lilofee'
K r z ew 1,5-2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,3 × 1,5 m, szeroki i zwarty. L i c i e wielosezonowe 10-12 × 3-4,5 cm, z wierzchu ciemnozielone. Kwi a t y w V/VI, 7-9 cm red., purpurowofioletowe (78A-B), wewn±trz z pod³uænymi, purpurowymi (71C) paskami; cźtki wyra¼ne, nieliczne, bordowe (187B); brzeg p³atka silnie pofalowany; nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 13-16 × 13 w bardzo liczne, gźste kwiatostany 12 × 17-20 cm. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1995.
kwatera XIIA; fot. 59
012233
Rhododendron 'Lord Roberts' {M. Fromow <1900/<1910} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × ?]
Róæanecznik 'Lord Roberts'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany do szeroko wyprostowanego, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 4,5-6,0 cm red., rubinowoczerwone z niebieskim odcieniem; cźtki intensywnie czerwone tylko na górnym p³atku, pylniki kontrastowo bia³e; zebrane po 20-22 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. (-20,5 °C); juæ w m³odoci obficie kwitnie. Poch .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1997.
kwatera: IIA, IIID
009725
Rhododendron 'Lumina' {H. Hachmann 1969/1982} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Kokardia' + × (R. 'Mars' × R. degronianum ssp. yakushimanum F.C.C. Form)]
Róæanecznik 'Lumina'
K r z e w 1-1,2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8-1,6 m, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone i pofalowane. K w i a t y w V/VI, 5-6,5 cm red., liczne, jasnoróæowe z delikatnym liliowym odcieniem; cźtki delikatne, zielonkawe na bia³ym tle; brzeg p³atków ciemnoróæowy i lekko pofalowany; zebrane po 8-16 w zwarte, kuliste kwiatostany 11 × 12 cm. U p r .: odmiana zad. mroz. (-26 °C), o interesuj±cej barwie kwiatów. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
361   panorama 14; kwatera: IIIF, XIIA
008457
Rhododendron 'Lunik' {J. Scholz 1961} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. smirnowii × R. 'C.S. Sargent']
Róæanecznik 'Lunik'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,1 × 1,4 m, do¶ę zwarty, ronie rednio szybko. Licie wielosezonowe 10-12 × 3,5-4 cm, eliptyczne, matowozielone. K w i a t y w V/VI, 7,0-8,2 cm red., delikatnie pachn±ce, w p±ku purpuroworóæowe, pó¼niej delikatnie jasnolilioworóæowe (73C-D), æy³ki ciemniejsze; cźtki ledwo widoczne, æó³tozielone na bia³awym tle; zebrane po 14-15 w p³askokuliste kwiatostany 13 × 17 cm. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1993; Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ S.Sźktas - 1993, 2000.
kwatera: IIIF, XIII
002958
Rhododendron 'Madame Carvalho' {J. Waterer 186667} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn.: Rhododendron 'Mme Carvalho', Rhododendron 'Mad. Carvalho', Rhododendron 'Mme. Carvalho'
Róæanecznik 'Madame Carvalho'
K r z ew 2-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,4 × 1,3 m, wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone. K w i a t y w VI, 6-7,5 cm red., w p±ku liliowe, pó¼niej bia³e z licznymi æó³tozielonymi cźtkami; zebrane po 12-16 w stoækowate kwiatostany 10 × 12-14 cm. U p r .: dost. mroz. (-23 °C), podobny do R. 'Gomer Waterer'. P o c h .: nn - <1928; OBUWr. Wroc³aw - 1994.
8   panorama 1a; kwatera: IIC, VIA
007778
Rhododendron 'Madame Masson' {Bertin 1849} (Gr. 2a Catawbiense)
[R.catawbiense hybr. ? × R. ponticum]
Syn.: Rhododendron 'Madame Mason', Rhododendron 'Mme Masson', Rhododendron 'Mme. Masson'
Róæanecznik 'Madame Masson'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,7 × 1,8 m, wyprostowany, ronie szybko. Licie wielosezonowe 12-15 × 3-4 cm, lancetowate, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 5,5-7 cm red., w p±ku bardzo delikatnie liliowe, pó¼niej czysto bia³e (155A); cźtki wyra¼ne, æó³te do æó³tozielonych (7A-B i 151B-C); szypu³ki kwiatowe lepkie; zebrane po 10- 17 w kwiatostany 12 × 14 cm. U p r .: bardzo mroz. (> -29 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu 1989; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
116 panorama 2, 5; kwatera: VIA, XIB
010860
Rhododendron 'Maharani' {H. Hachmann 1964/1978} (Gr. 10a Campylocarpum)
[R. 'Harvest Moon' + × R. 'Letty Edwards']
Róæanecznik 'Maharani'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,8 × 2,2 m, lu¼ny. Li c i e wielosezonowe ponad 10 cm d³., ciemnozielone, b³yszcz±ce, silnie wypuk³e i charakterystycznie æebrowane (nerwy wklźs³e). K w i a t y w V, 9-11 cm red. (!), jasnokremowoæó³te z licznymi, wyra¼nymi, ciemnoczerwonymi cźtkami na intensywnie æó³tym tle ciemniejszym od barwy p³atków (!); zebrane po 9-11 w zwarte kwiatostany 13 × 17 cm. U p r .: odmiana do¶ę mroz. (-20,5 °C), bardzo oryginalna o wyj±tkowo duæych, charakterystycznych p±kach kwiatowych i niezwyk³ych kwiatach. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera VIA; fot. 78
010926
Rhododendron 'Marcel Menard' {Fa. Croux & Fils <1924/1924} (Gr. 1a Ponticum)
[nn]
syn. Rhododendron 'Monsieur Marcel Menard'
Róæanecznik 'Marcel Menard'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,5 × 1,4 m, nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 8-10 × 3-4,5 cm, najszersze w 2/3 d³. blaszki, z wierzchu lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w VI, 5-7,5 cm red., intensywnie ciemnofioletowe (77A), w gardzieli purpurowofioletowe (78A); cźtki bardzo wyraziste, zielonoæó³te (152B-C, 153B-C) na ca³ym rodkowym, górnym p³atku i czź¶ciowo na s±siednich; nitka s³upka karminowa, nitki prźcików purpurowofioletowe, pylniki kontrastowo bia³e; zebrane po 10-17 w liczne, nieco lu¼ne kwiatostany 12 × 14 cm. Up r .: odmiana dost. mroz. (-23 °C), bardzo atrakcyjna ze wzglźdu na pó¼ne kwitnienie i wyj±tkow± barwź kwiatów. P o c h .: LVG Rostrup ofiarowa³ J. Kwanik - 1991.
kwatera VIA; fot.58
010927
Rhododendron 'Marchioness of Lansdowne' {A. Waterer <1879} (Gr. 2b Maximum)
[R. maximum × ?]
Róæanecznik 'Marchioness of Lansdowne'
K r z ew 2-3 m wysokoci, szerokoroz³oæysty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 4,5-6,5 cm red., róæowe z odcieniem liliowym (62A-D) janiej±ce ku rodkowi; plamka bardzo wyra¼na, czarnoczerwona (!); zebrane po 11-19 w zwarte, kuliste do piramidalnych kwiatostany. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: nn - ofiarowa³ J. Kwanik - 1991.
kwatera IIC
007796
Rhododendron 'Marconi' {M. Koster & Zone <1924} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Marconi'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny, ronie szybko. Li c i e sezonowe. K w i a t y w V, karminowoszkar³atnoczerwone z czerwonopomarańczow± plamk±. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). Poch .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: XIB, XIIB
010921
Rhododendron 'Margot' {Firma T.J.R. Seidel 1910} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Mrs. Milner' × R. catawbiense]
Róæanecznik 'Margot'
K r z e w 2-3 m wysokoci L i c i e wielosezonowe 11-12 × 3,5-4 cm. K w i a t y w V/VI, na szypu³kach 3-4 cm d³., w p±ku bordowopurpurowe (61A), pó¼niej janiejsze (61B-C); cźtki nieliczne, ciemnopurpurowe (60A) na nieco janiejszym tle; nitki prźcików jak p³atki; zebrane w lu¼ne kwiatostany 10 × 14-15 cm. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). Nazwa nadana ku czci baronowej Margot von Soden, æony Dietricha Seidla. W a r t o w i e d z i e ę : tak± sam± nazwź otrzyma³a azalia 'Margot' {Ingram 1937} [R. mucronatum + × R. simsii]. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen 1994.
333 panorama 12; kwatera XIIB
010914
Rhododendron 'Markgraf' {Firma T.J.R. Seidel 1902/1910} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Markgraf'
K r z e w 2-3 m wysokoci, zwarty, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 6-8 × 2,5-3 cm. K w i a t y w V/VI, 5-6 cm red., w p±ku ciemnofioletowe (83B-C), pó¼niej fioletowe (80A-B); cźtki bardzo nieliczne, oliwkowobr±zowe na janiejszym tle; brzeg p³atków silnie fryzowany; nitki prźcików i s³upka czerwonofioletowe, pylniki brudnofioletowe; zebrane w zwarte, kuliste kwiatostany 10-12 cm red. Upr .: mroz. (-29 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
010849
Rhododendron 'Marlis' {H. Hachmann 1970/1985} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Mars' + × R. degronianum ssp. yakushimanum F.C.C. Form]
Róæanecznik 'Marlis'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, po 10 latach 0,9 × 1,4 m, szerokokulisty, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty. M³ode pźdy dekoracyjnie srebrzyste. K w i a t y w V/VI, 6-8 cm red., szeroko otwarte, róæowe z bia³ymi paskami wzd³uæ ¶rodka p³atków, na zewn±trz ciemniejsze; cźtki s³abe, æó³te na bia³ym tle; zebrane po 10-17 w zwarte, szerokokuliste kwiatostany 10 × 13 cm. U p r .: odmiana dost. mroz. (-23 °C), d³ugo i obficie kwitnie. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIID
010976
Rhododendron 'Maruschka' {H. Hachmann 1976/1988} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. 'Nordia' + × R. 'Johanna']
Azalia 'Maruschka'
K r z ew 0,5-0,7 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,4 × 0,7 m, gźsty, poduszkowaty, ronie powoli. Li c i e dwusezonowe, letnie intensywnie ciemnozielone z br±zowym odcieniem i zimowe przebarwiaj±ce siź zim± na buraczkowobr±zowozielone. K w i a t y w V/VI, 2-3,5 cm red., liczne, 6-7-p³atkowe, jasnokarminowoczerwone, ku gardzieli bardziej ciemnoczerwone; zebrane po 2-3 na końcach pźdów. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana wg hodowcy zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 1999.
kwatera IVB
010865
Rhododendron 'Mathilde' {A. Verschaffelt 1844} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn
syn. R. 'Mathilda'
Azalia 'Mathilde'
K r z ew 2-2,5 m wysokoci, w m³odoci wyprostowany, lu¼ny, pó¼niej kulisty i zwarty. L i c i e sezonowe 4 × 3 cm, jasnozielone. K w i a t y 4-5 cm red., w p±ku dwubarwne z jasnopomarańczow± rurk± d³. 1,5 cm, gór± czerwon± (43A-B) w pomarańczowe paski; rozwijaj± siź w V/VI i maj± wtedy d³ugie, bia³e rurki z róæowymi æy³kami; p³atki ³ososioworóæowe (48C-D); plamka duæa, æó³topomarańczowa zajmuje 80-90% górnego, rodkowego p³atka i przewituje na zewn±trz; zebrane po 6 w kuliste kwiatostany. W a r t o w i e d z i e ę : nazwa odmiany nadana z okazji lubu ksiźcia Belgii Filipa z Mathilde d'Udekem d'Acoz; tak± sam± nazwź 'Mathilda' otrzyma³a, prawie 100 lat pó¼niej, inna azalia z grupy Mollis {P.L. Binken 1940}. U p r .: odmiana mroz. (-29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera: IIIF, XIIA, IIIE; fot.70
009688
Rhododendron 'Minnie' {Standish & Noble <1858/1862} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Album Elegans' × R. 'Pictum']
Róæanecznik 'Minnie'
K r z ew 1,5-2 m wysokoci, szeroki, lu¼ny, w starszym wieku szeroko pok³adaj±cy siź. L i c i e wielosezonowe 8-13 × 3,5-5 cm, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 6-8 cm red., szeroko otwarte, w p±ku jasnofioletowe (84B-C), pó¼niej brzeg p³atków jak p±ki, pozosta³e czź¶ci bia³ofioletowe do czysto bia³ych pod koniec kwitnienia; cźtki bardzo wyra¼ne, liczne na trzech p³atkach górnych, æó³tobr±zowe (164A i 163A-B), ciemniej±ce ku gardzieli; zebrane po 10-15 w nieco lu¼ne, prawie kuliste kwiatostany 12-14 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> -29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Ma trwa³e kwiatostany, odporne na wysokie temperatury. P o c h .: nn - <1928, OBUWr. Wroc³aw - 1994; Wojs³awice - 1999.
kwatera IVB
010864
Rhododendron 'Mad. Gustave Guilmot' {L. Van Houtte 1871} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
syn. Rhododendron 'Roi de Belges' (b³źdnie), R., 'Mme Gustave Guillemot' R. 'Mme Gustave Guillemont'
Azalia'Mad. Gustave Guilmot'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany, kulisty, do¶ę zwarty. L i c i e sezonowe, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 3-4 cm red., rurkowate, w p±ku ciemnoczerwone (46A), pó¼niej czerwone (47A-B); plamka æó³ta (23B-C); nitki prźcików i s³upka jak p³atki, zebrane po 89 w lu¼ne kwiatostany 8-9 cm red. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIID
002968
Rhododendron 'Moederdag' {A.van Hecke 1932} (Gr. 29b Azalie Kurume)
[R. 'Prof. Wolters' × R. 'Hinodegiri']
syn. Rhododendron 'Moederkenstag', Rhododendron 'Muttertag', Rhododendron 'Mother's Day'
Azalia >'Moederdag'
K r z e w 0,3-0,5 m wysokoci, p³aski, zwarty. L i c i e dwusezonowe 1,5-3,5 cm d³., b³yszcz±ce. Kwiaty w V/VI, pó³pe³ne, w p±ku jasnoczerwone (51A), pó¼niej czerwone (53C); kielich zielony. Upr .: odmiana do¶ę mroz. (-20,5 °C), podatna na choroby grzybowe. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera VIA
009440
Rhododendron 'Moerheim's Jubilee' {D.G. Hobbie, J.D. Ruys oko³o 1965} (Gr. 16a
Forrestii)
[R. 'Essex Scarlet' × R. forrestii ssp. forrestii]
Róæanecznik 'Moerheim's Jubilee'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, zwarty, szeroki, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe. P±ki kwiatowe zielone. K w i a t y w V, dzwonkowate, szkar³atnoczerwone; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 6-11 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1989.
kwatera: IIA, IIC, IIIB, A/11
002962
Rhododendron 'Moerheim's Pink' {D.G. Hobbie, J.D. Ruys 194244/1972} (Gr. 13a
Williamsianum)
[R. 'Genoveva' × R. williamsianum]
syn. Rhododendron 'Spring Pearl'
Róæanecznik 'Moerheim's Pink'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, kulisty, zwarty, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe jajowate, matowe. K w i a t y w V, w p±ku karminoworóæowe, pó¼niej róæowe, na zewn±trz ciemnoróæowe z ciemniejszymi æy³kami, wewn±trz bielej±ce ku gardzieli; cźtki wyra¼ne i czerwone; brzeg p³atków lekko fryzowany. U p r .: zad. mroz. ( - 26°). P o c h .: Szkó³ka S. Winiowski ofiarowa³ S. Winiowski - 1990, 1995.
kwatera IIIF
010825
Rhododendron 'Morgenrot' {H. Hachmann 1963/1978} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum F.C.C. Form + × R. 'Spitfire']
Róæanecznik 'Morgenrot'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 0,9 × 1,8 m, szeroki, wyprostowany, zwarty i gźsto ulistniony. L i c i e wielosezonowe w±skie, z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu z dekoracyjn±, br±zow± wyció³k±. K w i a t y w drugiej po³. V, 4-6,5 cm red., w p±ku jaskrawoczysto czerwone, pó¼niej na zewn±trz karminowoczerwone (63A), wewn±trz brzeg p³atka malinowy (58B) janiej±cy do rodka przez róæowy (55A) aæ do jasnoróæowego (55 C-D); cźtki br±zowoczerwone; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 11- 17 (czźsto × 3) w kwiatostany 9 × 12 cm. U p r .: odmiana dost. mroz. (-23 °C), jedna z naj³adniejszych czerwono kwitn±cych, wród róæaneczników zawszezielonych. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera XIII
988012
Rhododendron 'Mrs. John Clutton' {A. Waterer <1865} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Album Elegans' × ?]
Róæanecznik 'Mrs. John Clutton'
K r z ew 2,5-3,5 m wysokoci, szerokokulisty, do¶ę zwarty, ronie szybko, æywotny. L i c i e wielosezonowe. Kwi a t y w V/VI, 4-4,5 cm red., bia³e z æó³tymi cźtkami w gardzieli; brzegiem br±zowawe; zebrane po 8-18 w do¶ę zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: nn - <1928.
223   panorama 5; kwatera: XIB, XIIB
010906
Rhododendron 'Myrthe' {Firma T.J.R. Seidel 1910} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Nigrescens' × R. 'Mira']
syn. Rhododendron 'Myrthe'
Róæanecznik 'Myrthe'
K r z ew 2-2,5 m wysokoci, w±ski, wyprostowany, do¶ę zwarty. L i c i e wielosezonowe 8-11 × 4,5-5,5 cm, lekko b³yszcz±ce. Kwi a t y w V/VI, 7,5-8 cm red., w p±ku purpurowoczarne (187A-B), pó¼niej purpurowofioletowe (72A-B); cźtki nieliczne, ciemnopurpurowe (71A); nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka czerwona; brzeg p³atków mocno pofalowany; zebrane po 16-23 w do¶ę lu¼ne kwiatostany 18-21 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.
kwatera IIC
007785
Rhododendron 'N.N. Sherwood' {Fisher, Son & Sibray <1938} (Gr. 1a Ponticum)
[R. ponticum hybr. × ?]
Róæanecznik 'N.N. Sherwood'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w drugiej po³. V, 4,5-7 cm red.), na zewn±trz intensywnie niejednolicie róæowe (57C-D), wewn±trz jasnoróæowe, janiej±ce ku rodkowi; brzeg p³atków od wewn±trz róæowy do jasnoróæowego (63C i 65A); cźtki æó³te do zielonoæó³tych (153C); zebrane po 7-10 w lu¼ne kuliste kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. (-20,5 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: IVB, XII
005988
Rhododendron 'Nancy Waterer' {A. Waterer sen. <1869/1869} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[R. molle hybr. × R. calendulaceum hybr. ? (x R. luteum ?)]
Azalia 'Nancy Waterer'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, 6-7 cm red., pachn±ce, cytrynowe (13A), p³atki w±skie (!) i wciźte do po³owy korony (!); plamka intensywnie pomarańczowa (24A) na rodkowym p³atku; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, znamiź s³upka zielone; zebrane po 12-15 w lu¼ne kwiatostany 16-19 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> -29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn <1928.
294   panorama: 9, 17; kwatera: IIIB, IIIF, IVB
002969
Rhododendron 'Narcissiflora' {Van Rinz/L. Van Houtte 1853/<1871} (Gr. 28c Azalie
Lutea)
[R. luteum ? × ?]
syn.: Rhododendron 'Narcisiflorum', Rhododendron 'Narcisiflora'
Azalia 'Narcissiflora'
K r z e w 1,5-2,5 m wysokoci, wyprostowany, kulisty, do¶ę gźsty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, podwójne, 3-5 cm red., jasnoæó³te (15C-D13A-B), rurkowate, p³atki w okó³ku wewnźtrznym nie zroniźte; rurka 1,5-2 cm d³., na zewn±trz z czerwonymi æy³kami; nitka s³upka czerwona; zebrane po 9-14 w kwiatostany 8-9 cm red. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. - 1995.
kwatera XIIA
007803
Rhododendron 'Nicolas Beets' {F. de Coninck/M. Koster & Zone 1880/1892} (Gr. 28a
Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Nicolas Beet'
K r z ew 1,5-2 m wysokoci, wyprostowany, w m³odoci ronie rednio szybko, pó¼niej wolno. Licie sezonowe. K w i a t y w V, æó³tobrzoskwiniowe do æó³topomarańczowych z delikatn±, ciemnopomarańczow± plamk±. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: IIID, VIA
010892
Rhododendron 'Nigrescens' {A. Waterer <1871} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Nigrescens'
K r z ew 1,5-2 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 10-12 × 4-5 cm. K w i a t y w V/VI, 6-7 cm red., 56-p³atkowe, purpurowoczerwone (71A), brzegiem ciemniejsze; cźtki nieliczne, czarne; nitki prźcików nieco janiejsze od p³atków, pylniki kontrastowo bia³e; zebrane po 13-16 w lu¼ny kwiatostan 11-12 cm red. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
585   panorama 22; kwatera: IIA, IVB
011547
Rhododendron 'Noordtiana' {P. van Noordt & Zonen 1897/1904} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. mucronatum × ?]
syn.: Rhododendron mucronatum 'Ledifolia', Rhododendron mucronatum 'Ledifolia Alba', Rhododendron
mucronatum
'Nordtianum', Rhododendron mucronatum (Blume) G.Don f. noordtianum (Wittmack) Wilson
Azalia 'Noordtiana'
K r z e w do 1 m wys, do¶ę zwarty. L i c i e sezonowe 4,5-5,5 × 1-1,5 cm. Kwi a t y w V, 5-6 cm red., pokryte w³oskami, bia³e (155D); plamka ledwo widoczna, delikatnie æó³tozielona (145C-D); nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 5-7 w kuliste kwiatostany 911 cm red. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIC
010977
Rhododendron 'Noriko' {W. Arends oko³o 1960} (Gr. 29a Azalie Kiusianum)
[R. 'Hinodegiri' ? × ?]
syn.: Rhododendron 'Geisha', Rhododendron 'Geisha Karmin'
Azalia 'Noriko'
K r z e w oko³o 0,5 m wysokoci, zwarty, poduszkowaty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe 2-5 cm d³. K w i a t y w V, 3,5 cm red., podwójne, dzwonkowate, karminowe (66B-C); nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 2-4 × 4-6 w kwiatostany 3-4 × 6-7 cm. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). Warto w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Geisha' [R. 'Vittata Fortunei' × R.'Miyagimo'] oraz pod zbiorow± nazw± synonimow± 'Geisha' róæne azalie „japońskie: 'Fumiko' syn. 'Geisha Purpurrosa' 74B, 'Kazuko' syn. 'Geisha Karminrot' 67C, 'Kumiko' syn. 'Geisha Lachskarmin' 61D, 'Hanako' syn. 'Geisha Lilarosa', 'Haruko syn. 'Geisha Dunkellila', 'Hiroko' syn. 'Geisha Purpurrosa', 'Hisako' syn. 'Geisha Weiss', 'Michiko' syn. 'Geisha Dunkellachsrot', 'Momoko' syn. 'Geisha Karmin', 'Satschiko' syn. 'Geisha Orangerot', 'Takako' syn. 'Geisha Lilarosa'. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1990.