439   panorama 17, 18; kwatera: IIC, IIIB, IIIF, IVA
006911
Rhododendron 'Norma' {Vuylsteke/Stanish & Noble <1860/<1860} (Gr. 28d Azalie
Rustica)
[nn]
Azalia 'Norma'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany, do¶ę lu¼ny i æywotny. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, pe³ne, 5-6 cm red., intensywnie ³ososioworóæowe (50B), na zewn±trz z wyra¼n±, cienk±, kremow±, pod³uæn± smug±; p³atki w okó³ku zewnźtrznym wciźte do po³owy i zaostrzone, w wewnźtrznym czź¶ciowo zroniźte do 1/3 d³ugoci; prźcików brak, rurka kremowa; zebrane po 11-15 w zwarte i kuliste kwiatostany 10-12 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> -29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat jedna z piźkniejszych, pe³nokwiatowych azalii o æywych barwach. Warto w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inna azalia 'Norma' {P.M. Koster} (gr. Azalie Japońskie). P o c h .: nn <1928; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych W. Os³oński, Kraków ofiarowa³ W. Os³oński - 1989; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera: IIIF, XIA
006918
Rhododendron 'Nova Zembla' {M. Koster & Zonen 1902} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Parsons Gloriosum' + × ? (mroz., czerwono kwitn±cy róæanecznik)]
Róæanecznik 'Nova Zembla'
K r z e w 2-3,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,6 × 2 m, mocny, wyprostowany, zwarty, starsze okazy nieco lu¼ne. L i c i e wielosezonowe 16-18 × 5,5 cm, ostro zakończone, lekko pofalowane, ciemnozielone, matowe i g³adkie. K w i a t y w V/VI, 5-6,5 cm red., szeroko otwarte, intensywnie rubinowoczerwone (57B-C), w czasie kwitnienia janiej±ce; cźtki bordowoczarne; zebrane po 7-21 w zwarte kwiatostany 12 × 14 cm. U p r .: zad. mroz. ( -26 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994; Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
130   panorama 3; kwatera VIIB
012041
Rhododendron 'Oberschlesien' {Lüttge/D.G. Hobbie 196566} (Gr. 5a Insigne)
[R. insigne × R. degronianum ssp. yakushimanum (hybr. ?)]
Róæanecznik 'Oberschlesien'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 1m, zwarty, kulisty. L i c i e wielosezonowe 7-9 × 2,5-3,5 cm, d³ugo zaostrzone, podwiniźte na brzegu, z wierzchu ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce, od spodu z jasnobeæowym kutnerem; ogonek 2 cm d³., K w i a t y w V/VI, 4-4,5 cm red., dzwonkowate, dwubarwne róæowe (55B) i bia³e; cźtki nieliczne i ledwo widoczne, p³atki zaokr±glone i wciźte porodku; zebrane po 18-20 w kwiatostany 10-12 cm red. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). Poch .: Firma D.G. Hobbie ofiarowa³ J. Kwanik - 1991.
7   panorama: 1a, 2; kwatera: IIIF, VIA; fot. 82, 163
007897
Rhododendron 'Old Port' {A. Waterer 1865} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × R. ponticum hybr.]
Róæanecznik 'Old Port'
K r z e w 2,5-3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty i silnie rosn±cy. L i c i e wielosezonowe i ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 4,5-6 cm red., ciemnofioletowopurpurowe (71A); cźtki nieliczne intensywnie ciemnobr±zowe; zebrane po 12-17 w zwarte, kuliste do stoækowatych kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C), o rzadko spotykanej, ciemnej barwie kwiatów; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h . nn - <1928; Wojs³awice - 1993.
kwatera: VIA, IX
002972
Rhododendron 'Oldenburg' {D.G. Hobbie 194244/1953} (Gr. 13a Williamsianum)
[R. fortunei ssp. discolor × R. williamsianum]
Róæanecznik 'Oldenburg'
K r z ew 2-3(4) m wysokoci, wyprostowany, kulisty i silnie rosn±cy. Li c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, delikatnie pachn±ce, dzwonkowate, 7-p³atkowe, jasnoróæowe ze s³abymi br±zowymi cźtkami; zebrane po 46 w przewieszaj±ce siź kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( -23 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1993.
kwatera: XIB, XIIB
009697
Rhododendron 'Oldewig' {Firma T.J.R. Seidel 1904/1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Oldewig'
K r z ew 2-2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,5 m red., gźsto ulistniony, zwarty i krźpy. L i c i e wielosezonowe 10-12 × 4,5-5,5 cm, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 6-7 cm red., liczne, w p±ku ciemnopurpurowe (61A), pó¼niej rubinowoczerwone (66B-C), janiej±ce ku rodkowi; cźtki czerwonobr±zowe na janiejszym tle; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitki prźcików bia³e, nitka s³upka róæowa; zebrane po 12-15 w do¶ę zwarte, kuliste kwiatostany 15-17 cm red. U p r .: mroz. (-29 °C). Nazwa odmiany nadana ku czci szwedzkiego tajnego radcy von Oldewiga. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
140   panorama 3; kwatera: VIII, XIIB
010897
Rhododendron 'Omega' {T.J.R. Seidel 1904/1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × ?]
Róæanecznik 'Omega'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe i matowe. Kwiaty w V/VI, 4,5-6 cm red., lilioworóæowe (73A-B), w gardzieli prawie bia³e; cźtki æó³tozielone lub czerwonobr±zowe na jasnym tle; brzeg p³atków silnie pofalowany; zebrane po 10-20 w szerokokuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera: IIC
007751
Rhododendron 'Opal' {G. Arends nn} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. hippophaeoides var. hippophaeoides hybr. × ?]
Róæanecznik 'Opal'
K r z ew 0,8-1 m wysokoci, gźsty i wyprostowany. M³ode pźdy pokryte gźsto tarczkami. L i c i e wielosezonowe, aromatyczne, 1,5-3 × 1 cm, jajowatolancetowate do eliptycznych, szarozielone. K w i a t y w V/VI, 2,5-3 cm red., lejkowate, lilioworóæowe, wewn±trz pokryte miźkkimi w³oskami; nitki prźcików róænej d³ugoci,ale d³uæsze od korony; zebrane po 4-8 w zwarte kwiatostany. U p r .: odmiana zad. mroz. (-26 °C), podobna do R. hippophaeoides var. hippophaeoides. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Opal' {Ch. Fisher} ['A-3' × 'K-28'].
kwatera IIID
009441
Rhododendron 'Orange Beauty' {C.B. van Nes oko³o 1920} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. 'Hinodegiri' × R. kaempferi]
Azalia 'Orange Beauty'
K r z e w 0,6-1 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty, ronie powoli. L i c i e sezonowe.Kwiaty w V, drobne, szerokolejkowate, ³ososiowopomarańczowe (44C-D), bez bia³ej gardzieli (!). U p r .: odmiana do¶ę mroz. (-20,5 °C); kwiaty na pe³nym s³ońcu silnie bledn±. Warto wiedzieę : o takiej samej nazwie podobna azalia 'Orange Beauty' {Domoto} (gr. Azalie Kurume) [R. indicum × ?] syn.: R. 'Tsuta Momiji', R. 'Tsuta momiji', R. 'Cardinal', ale z bia³± gardziel±. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera IIIF
010846
Rhododendron 'Orangengold' {J. Wieting 1970/1984} (Gr. 15a Dichroanthum)
[R. dichroanthum ssp. scyphocalyx × ?]
Róæanecznik 'Orangengold'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe, jajowate.Kwiaty w drugiej po³. V, 3,5-5 cm red., pomarańczowe, wewn±trz jasnopomarańczowe z pomarańczowym brzegiem; cźtki br±zowe na wszystkich p³atkach (!); zebrane po 18-13 w lu¼ne i p³askie kwiatostany. U p r .: odmiana ndost. mroz. ( -18 °C), ale bardzo interesuj±ca, ze wzglźdu na rzadko spotykan±, wród róæaneczników zawszezielonych, barwź kwiatów. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera: IIC, IVA
002973
Rhododendron 'Orlice' {M. Opatrnį, J. Dvoųįk, B. Kavka 1970} (Gr. 29a Azalie Kiusianum)
[R. kiusianum 'Amoenum' × R. yedoense var. poukhanense]
Azalia 'Orlice'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 0,9 m, szeroki, p³aski i gźsty, w m³odoci nieco lu¼ny, pó¼niej zwarty. L i c i e dwusezonowe, letnie 2,8-3,5 × 0,8-1,1 cm, ciemnozielone i b³yszcz±ce, m³ode pokryte srebrzystymi w³oskami, starsze jasnobr±zowo; zim± przebarwiaj± siź na br±zowopurpurowo. Kwi a t y w V, 4,2-4,8 cm red., corocznie liczne, szeroko otwarte, w p±ku ciemnopurpurowe (HCC 3232/2), pó¼niej jasnopurpurowofioletowe (HCC 32/132/2); cźtki ciemnopurpurowe; zebrane po 2-5 w p³askokuliste kwiatostany 5,2 × 6,8 cm. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: VŚOZ Prłhonice ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989; 1992, Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1999.
15   panorama 1a; kwatera VIA
009699
Rhododendron 'Ortrud' {Firma T.J.R. Seidel 1904/1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Ortrud'
K r z ew 2-3 m wysokoci, szeroki, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 6-10 × 3-4 cm, z wierzchu zielone i matowe, od spodu jasnozielone. P±ki czerwonobr±zowe (!). Kwi a t y w V, 6-7 cm red., delikatnie liliowe (85B-C), pod koniec kwitnienia bia³e z lekkim odcieniem lila (85D); cźtki nieliczne, bordowobr±zowe (183A-B); brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 16-19 w kuliste kwiatostany 11-13 cm red., w których sporadycznie pojawiaj± siź kwiaty pó³pe³ne. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie mroz. (-29 °C). Wytwarza silny system korzeniowy. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
010851
Rhododendron 'Overstreet' {Firma C. Esveld} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. degronianum ssp yakushimanum F.C.C. Form × ?]
Róæanecznik 'Overstreet'
K r z e w do 1 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe 6-10 cm d³.,    K w i a t y w V, lejkowate, w p±ku jasnoróæowe, pó¼niej bia³e; zebrane w gźste kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( -23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
295   panorama 9; kwatera: IIIF, IVB
002978
Rhododendron 'Pallas' {J. Baumann/Ch. Vuylsteke <1863/1888} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
Azalia 'Pallas'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe, lekko b³yszcz±ce, jesieni± czerwone do br±zowych. P±ki kwiatowe zim± æó³tobr±zowe. K w i a t y w V/VI, 4-6 cm red., w p±ku czerwonawe (43A-B), pó¼niej ³ososiowoczerwonawe, na zewn±trz czerwono æy³kowane; plamka pomarańczowa (24A); nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 7-12 w kwiatostany 12-13 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn <1928; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
370   panorama 14; kwatera: IIIF, XIIA
002979
Rhododendron 'Panenka' {B. Kavka <1958} (Gr. 9c Decorum)
[R. decorum + × R. 'Caractacus']
Róæanecznik 'Panenka'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,5 m, do¶ę zwarty szeroko wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 11-18 × 5,5-8 cm, szerokoeliptyczne, matowozielone. K w i a t y w V, 7,5-8,5 cm red., dzwonkowate, szeroko otwarte, w p±ku ciemnoróæowe (HCC 628628/1), pó¼niej jasnoróæowe (HCC 628/1628/2); cźtki wyra¼ne rubinowoczerwone (HCC 827/3); zebrane po 12-15 w p³askokuliste kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1993; Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ S. Sźktas - 1995.
kwatera IIIC; fot. 35
012087
Rhododendron 'Parkfeuer' {H. Hachmann 1969/1983} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[R. 'Feuerwerk' × R. 'Feuerwerk']
syn. Rhododendron 'Glutkrone'
Azalia 'Parkfeuer'
K r z ew 3-4 m wysokoci, po 10 latach uprawy 22,2 × 1,6 m, silnie wyprostowany i ronie szybko. Licie sezonowe, m³ode br±zowoczerwone. K w i a t y w V/VI, 5-7 cm red., delikatnie pachn±ce, 5-6(7)-p³atkowe, na zewn±trz jaskrawoczerwone (44A), wewn±trz jaskrawoczerwone z odcieniem pomarańczowym (42A i 34A); plamki brak; pylniki bia³e; zebrane po 9-12 w zwarte, szerokokuliste kwiatostany 10 × 12 cm. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 2000.
kwatera XIB
007898
Rhododendron 'Parsons Gloriosum' {A. Waterer 1860} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Parson's Gloriosum'
Róæanecznik 'Parsons Gloriosum'
K r z ew 2-3 m wysokoci, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe do 15 cm d³.; brzegiem pofalowane. K w i a t y w V/VI, 5-7 cm red., jasnolilioworóæowe z æó³tozielonymi cźtkami na górnym, rodkowym p³atku; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 12-23 w lu¼ne, piramidalne kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez M. Czekalskiego. P o c h .: nn - <1928.
608  panorama 23; kwatera: IIIB, IIIC, IIID, IVA
006912
Rhododendron 'Persil' {W.C. Slocock <1926} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Persil'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,5 × 1,4 m, o nieregularnym pokroju, szeroki, wyprostowany, w m³odoci ronie powoli. L i c i e sezonowe, æywozielone. Kwi a t y w V/VI, 5,5-7 cm red., czysto bia³e z wyra¼n± æó³t± (15A) plamk± na rodkowym górnym p³atku; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 7-13 w zwarte, kwiatostany 9 × 13 cm. U p r .: mroz. (- 29 °C); najczź¶ciej spotykana bia³o kwitn±ca, wielkokwiatowa azalia. P o c h .: OB PAN Warszawa-Powsin - 1989; szkó³ka A. Zymona - 1995; Boskoop, gie³da 1994.
kwatera VIA
010896
Rhododendron 'Peter Seidel' {Firma T.J.R. Seidel <1948/1948} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × R. catawbiense hybr.]
Róæanecznik 'Peter Seidel'
K r z ew 2-2,5 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe, mocno ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 4,5-6 cm red., jasnoliliowe bielej±ce ku gardzieli; cźtki drobne, s³abe, zielonoæó³te na bia³ym tle; brzeg p³atków silnie pofalowany; zebrane po 13-16 w zwarte, stoækowate kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (- 26 °C). Odmiana nazwana ku czci T.J.A. Petera Seidla ur. 14.03.1920 r. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
012249
Rhododendron 'Petr' {J. Kyndl, I. Dvoųįk 1969} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Violetta' × R. 'Farnese']
Róæanecznik 'Petr'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,6 m, szeroki i zwarty. L i c i e wielosezonowe 11,3-13,0 × 4,5-5,5 cm, ciemnozielone i matowe. Kwi a t y w drugiej po³. V, 6-7,5 cm red., jasnopurpuroworóæowe (HCC 630/12) z bia³± gardziel±; cźtki nieliczne, ledwo widoczne, ciemnopurpurowoczerwone ( HCC 30/130); brzeg p³atków silnie pofalowany; zebrane po 12-15 w zwarte kwiatostany 8-10 × 11-13 cm. U p r .: mroz. (-29 °C), podobny do R. 'Milan'. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów S. Tomszak i A. Tomszak, Czechowice-Dziedzice ofiarowa³ S. Tomszak - 2000.
kwatera IIC; fot. 24
007770
Rhododendron 'Phebe' {Ch.Vuylsteke <1888/1890} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[R. molle ssp. japonicum × nn azalia z Genth]
syn. Rhododendron 'Phébé'
Azalia 'Phebe'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, zwarty, wyprostowany i ronie rednio szybko. L i c i e sezonowe. Kwiaty w V, pe³ne, gwiazdkowate, z d³ug± rurk±, na zewn±trz siarkowoæó³te (8D) z róæowym odcieniem, potem kremowoæó³te; wewn±trz æó³te; nitka s³upka róæowoczerwona, p³atki ostro zakończone; zebrane po 9-11 w lu¼ne, redniej wielkoci, p³askokuliste kwiatostany. U p r .: mroz. (- 29 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o podobnej nazwie inna, róæowa azalia 'Phoebe' [R. indicum × R. 'Hazel Dawson']. P o c h .: OB PAN Warszawa- Powsin - 1989.
193  panorama 5; kwatera VIA
007903
Rhododendron 'Phidias' {Ch. Vuylsteke <1888/1890} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[R. molle ssp. japonicum × ?]
Azalia 'Phidias'
K r z e w do 2 m wysokoci, szerokoroz³oæysty. L i c i e sezonowe 6-8 × 3-3,5 cm, jasnozielone, z wierzchu lekko b³yszcz±ce. Kwi a t y w V/VI, 3-4 cm red., podwójne, w p±ku róæowo nabieg³e; na zewn±trz æó³te z róæowymi plamami; wewn±trz barwy koci s³oniowej (198B-D) z odrobin± æu,; rurka d³uga 3 cm; nitka s³upka róæowa, dwa razy d³uæsza od korony, szypu³ki kwiatowe i korona bardzo lepka; zebrane po 12-15 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 9-11 cm red. (bez s³upków). Up r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928.
kwatera XIB
010898
Rhododendron 'Pindar' {Firma T.J.R. Seidel 1905/1913} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Pindar'
K r z ew 2-3 m wysokoci, zwarty i kulisty. L i c i e wielosezonowe 6-11 × 3-4,5 cm, z wierzchu ciemnozielone, spodem æó³tawozielone. K w i a t y w V/VI, jasnopurpurowofioletowe (76A-B); wewn±trz janiej±ce ku gardzieli (76C-D); cźtki duæe, na ca³ym rodkowym górnym p³atku i czasem na dwóch s±siednich, czerwonobrazowe (180A-B) do zielonych (145A); zebrane po 1519 w kwiatostany 10-11 × 15-16 cm. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera: IIA, IIIB
002980
Rhododendron 'Pink Bountiful' {D.G. Hobbie/Le Feber & Co 194244/<1960} (Gr. 13a
Williamsianum)
[R. 'Essex Scarlet' + × R. williamsianum]
Róæanecznik 'Pink Bountiful'
K r z e w 1,2-1,5 m wys, po 15 latach uprawy 1,1 m red., zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 3-6 × 2,5-4 cm, jajowate, m³ode br±zowo zabarwione. K w i a t y w V, dzwonkowate, na zewn±trz jasnoczerwone, wewn±trz róæowoczerwone z ciemniejszym brzegiem, cźtek brak; zebrane w lu¼ne, przewieszaj±ce siź kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. (- 20,5 °C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze-Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1990.
328   panorama 12; kwatera: IIA, IIC
002981
Rhododendron 'Pink Brightness' {D.G. Hobbie/Le Feber & Co 194244/1964} (Gr. 13a
Williamsianum)
[R. 'Poot' × R. williamsianum]
Róæanecznik 'Pink Brightness'
K r z ew 1-1,5 m wysokoci, szeroki, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe jajowate, m³ode br±zowo zabarwione, pó¼niej jasnozielone. Kwi a t y w V, dzwonkowate, szeroko otwarte, corocznie liczne, w p±ku intensywnie ³ososioworóæowe, pó¼niej jasnoróæowe (HCC 25/2); brzeg pofalowany.    U p r .: dost. mroz. (-26 °C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze-Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1991.
117   panorama 2; kwatera: VIA, VIIB
010854
Rhododendron 'Pink Cherub' {J. Waterer, Sons & Crisp Ltd. <1959/1968} (Gr. 3a
Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum × R. 'Doncaster']
Róæanecznik 'Pink Cherub'
K r z ew 0,5-0,6 m wysokoci, szerokokulisty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 10-12 × 4-5 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu z delikatnym jasnoszarym kutnerem. Kwi a t y w V/VI, 4,5-5 cm red., wewn±trz jasnoróæowe (67D62A-C), bielej±ce ku rodkowi; na zewn±trz purpuroworóæowe (57D) z czerwonymi æy³kami; cźtki na rodkowym p³atku kontrastowe, do¶ę liczne, czerwonopurpurowe (60C-D) do æó³tych; nitki prźcików bia³e, nitka s³upka jak p³atki; zebrane po 13-15 w zwarte, kuliste kwiatostany 7-9 cm red. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel, Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994
kwatera IIIC
010866
Rhododendron 'Pink Delight'{L. de Rothschild 1947/1951 ?} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia 'Pink Delight'
K r z ew 2-3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,7 × 1,4 m, wyprostowany i lu¼ny. L i c i e sezonowe 7-9 × 3,5-4 cm, sinoniebieskie, obustronnie pokryte w³oskami. K w i a t y w V/VI, 7-8 cm red., róæowe (62A-C), na zewn±trz z jasnymi smugami porodku p³atków; plamka pomarańczowa (17B-C); nitki prźcików i s³upka jak p³atki; brzeg p³atków fryzowany; zebrane po 14-16 w zwarte kuliste kwiatostany 16-18 cm red. U p r .: mroz. (-29 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inne azalie: 'Pink Delight' {P.E. Girard 1940} [R. 'Homebush' × R. 'Cecile'] podwójna, róæowa z odcieniem æó³ci oraz 'Pink Delight' {K. Wada 1943} [R. 'Macranthum' × R. indicum] bia³a z róæowym odcieniem. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 2000.
kwatera IIC
002982
Rhododendron 'Pink Drift' {H. White <1936/1955} (Gr. 21 Lepidote II)
[R. calostrotum ssp. calostrotum × R. polycladum]
Róæanecznik 'Pink Drift'
K r z ew 0,2-0,3 m wysokoci, poduszkowaty, zwarty. L i c i e wielosezonowe 13 cm d³., pod³ugowate, zaostrzone, obustronnie pokryte tarczkami, intensywnie aromatyczne. Kwiaty w pierwszej po³. V, 3,5 cm red., corocznie liczne, kielichowate, szeroko otwarte, jaskraworóæowe z ciemniejszymi cźtkami lub bez cźtek; zebrane po 3-4 na końcach pźdów. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze-Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.
kwatera VIA
010893
Rhododendron 'Plüsch' {Firma T.J.R. Seidel 1905/1913}(Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Mrs. Milner' + × R. catawbiense]
syn. Rhododendron 'Pluesh'
Róæanecznik 'Plüsch'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany i lu¼ny. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, corocznie liczne, rubinowoczerwone z janiejsz± gardziel± i delikatnymi, br±zowymi cźtkami na janiejszym tle; zebrane po 12-14 w kwiatostanach 11 × 13 cm. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). Poch .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IA
010829
Rhododendron 'Polarnacht' {H. Hachmann 1976/1987} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Turkana' + × R. 'Purple Splendour']
Róæanecznik 'Polarnacht'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 1,2 m, szeroki, zwarty. L i c i e wielosezonowe 10-12 cm d³., ciemnozielone. Kwi a t y w V/VI, 6-7 cm red., intensywnie ciemnofioletowe z czarnofioletowymi cźtkami; nitki prźcików jasnobr±zowe; zebrane po 12 - 14 w kwiatostany 11 × 13 cm. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
133   panorama 3, 21a, 22; kwatera: IIA, IIC
002986
Rhododendron 'Praecox' {J. Davies oko³o 1855/1860} (Gr. 24a Dauricum/Carolinianum)
[R. dauricum + × R. ciliatum]
syn. Rhododendron praecox Carriéré
Róæanecznik 'Praecox'
K r z ew 1,5-2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 1,2 m, wyprostowany i lu¼ny. L i c i e dwusezonowe 4-6 cm d³., jajowate, m³ode jasnozielone, pó¼niej ciemnozielone i b³yszcz±ce, orzźsione, od spodu z tarczkami. K w i a t y w III/IV, 3-4,5 cm red., czźsto sterylne, na zewn±trz jaskrawolilioworóæowe (77B), wewn±trz janiejsze (77C-75A); brzeg p³atków i æy³ki jak p³atki na zewn±trz; zebrane po 2-3, rzadko do 8 lub pojedyncze, w lu¼ne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( -23 °C), kwiaty bywaj± uszkadzane przez wiosenne przymrozki. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze-Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.