kwatera: IIIF, XIIA
002987
Rhododendron 'Prince Camille de Rohan' {Waelbrouck/J. Verschaffelt <1855/1855} (Gr.
1b Caucasicum)
[R. caucasicum × R arboreum ssp. arboreum]
Róæanecznik 'Prince Camille de Rohan'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, bardzo szeroki, roz³oæysty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 17 - 19 × 4 - 4,5 cm, lancetowate, z wierzchu ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce, spodem jasnozielone, bardzo ³adne. K w i a t y w V, 4,5 - 6 cm red., jasnoróæowe, szybko janiej±ce; cźtki intensywnie ciemnoczerwone na trzech górnych p³atkach; brzeg p³atków silnie fryzowany (!); zebrane po 10 - 21 w zwarte, kuliste do piramidalnych kwiatostany. U p r .: uznawana za ndost. mroz. ( - 18 °C) do do¶ę mroz. ( - 23 °C); we Wroc³awiu przetrzyma³a jednak zimź 1986/87 ( - 34 °C przy gruncie) bez wiźkszych szkód mrozowych. Odmiana podobna do R. 'Chevalier Felix de Sauvage' {C. Sauvage oko³o 1870} [R. caucasicum × ?] i do R. 'Mrs. G.W. Leak' {M. Koster & Zonen 1916} [R. 'Coombe Royal' × R. 'Chevalier Felix de Sauvage'] syn. R. 'Cottage Garden's Pride'. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994, 1996.
kwatera IIC
009701
Rhododendron 'Princess Anne' {W.S. Reuthe <1961/1961} (Gr. 21 Lepidote II)
[R. hanceanum 'Nanum' × R. keiskei]
syn. Rhododendron 'Golden Fleece'
Róæanecznik 'Princess Anne'
K r z e w  0,3-0,4 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,2 × 0,6 m, zwarty, poduszkowaty, ronie bardzo powoli. Li c i e wielosezonowe 1,5-3 cm d³., m³ode br±zowe, pó¼niej jasnozielone; zim± charakterystycznie br±zowiej±. K w i a t y  w pierwszej po³. V, 2,5-3,5 cm red., szeroko otwarte, intensywnie jasnoæó³te (2D), w gardzieli nieco ciemniejsze (4C); cźtki drobne, æó³tozielone; zebrane po 5-10 w lu¼nych kwiatostanach. U p r .: odmiana ndost. mroz. (-18 °C), oryginalna i piźkna, ale p±ki kwiatowe bywaj± uszkadzane w surowe zimy kwitnie bardzo obficie i d³ugo jedynie po ³agodnych zimach. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1990.
kwatera IIIF
002989
Rhododendron 'Progrčs'{nn <1938} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. caucasicum × R. catawbiense hybr.]
syn. Rhododendron 'Le Progrčs', Rhododendron 'Progres'
Róæanecznik 'Progrčs'
K r z e w  2-3 m wysokoci, szeroko wyprostowany i zwarty, w m³odoci ronie powoli. L i c i e wielosezonowe i jasnozielone. K w i a t y  w pierwszej po³. V, 5-7,5 red., w p±ku lilioworóæowe, pó¼niej bia³oróæowe (62D); cźtki wyraziste, liczne, najczź¶ciej na 3 górnych p³atkach, ciemnoczerwone (59A-B); brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 7-13 w zwarte kwiatostany. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 2000.
kwatera IIIF, XIIB
010916
Rhododendron 'Queen Mary' {Felix & Dijkhuis <1948/1950} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Marion' × R. 'Mrs. C.S. Sargent']
Róæanecznik 'Queen Mary'
K r z e w  2-3 m wysokoci, szeroki, lu¼ny. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone, skórzaste, b³yszcz±ce. K w i a t y  w V/VI, 5,09,0 cm red., ciemnoróæowe (HCC 25/2); cźtki na górnym p³atku, ciemnoczerwone, nieliczne; brzeg p³atków delikatnie pofalowany; zebrane po 1021 w duæe, zwarte kwiatostany. U p r .: odmiana dost. mroz. (-23 °C), w m³odoci „leniwie kwitn±ca”. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1993.
kwatera VIA
010916
Rhododendron 'Quendel' {Firma T.J.R. Seidel 1914} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × R. 'Mrs. Milner']
Róæanecznik 'Quendel'
K r z e w  23 m wysokoci, kulisty. L i c i e wielosezonowe 6-12 × 3-5 cm. K w i a t y  w V, 4,5-5 cm red., purpurowoczerwone; cźtki nieliczne, ciemnopurpurowe (187A-B); zebrane po 15-18 w kwiatostany 11-13 cm red. U p r .: odmiana zad. mroz. (-26 °C), ale ma³o atrakcyjna. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
337   panorama 12; kwatera XIIB
010899
Rhododendron 'Quinte II' {Firma T.J.R. Seidel 1906/1914} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Quinte II'
K r z e w  2-3 m wysokoci, zwarty i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 7-9 × 4,5 - 5,5 cm, eliptyczne, najszersze w 2/3 d³ugoci, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone. K w i a t y  w V/VI, 5,5-6,5 cm red., w p±ku purpurowoczerwone (71B-C), pó¼niej na zewn±trz jasnopurpurowoczerwone (71C-D), podobnie wewn±trz, ale z wyra¼nie janiejsz± gardziel± i rodkami p³atków (dwubarwne); cźtki nieliczne, s³abo widoczne, æó³tozielone do jasnooliwkowych na janiejszym tle; brzeg p³atków silnie fryzowany; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 18-20 w zwarte, kuliste kwiatostany 10-12 cm red. U p r .: mroz. (-29 °C). W a r t o  w i e d z i e ę : by³ o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Quinte II' {H. Kirchner 193940}, ale jego nazwź zmieniono w 1984 r. na 'Signalfleur', uznaj±c pierwszeństwo nazwy T.J.R. Seidla; istnia³a takæe odmiana R. 'Quinte I' {T.J.R. Seidel}. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
365   panorama 14; kwatera: XIA, XIIB
010903
Rhododendron 'Quito' {Firma T.J.R. Seidel 1906/1914} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × ?]
Róæanecznik 'Quito'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany do szerokokulistego, zwarty. Licie wielosezonowe 12-14 × 4-5 cm, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y  w V/VI, 5-7 cm red., w p±ku purpurowe (61A-B), pó¼niej janiejsze (61B-C) z wyra¼nymi, zielonoæó³tymi (152C-D) cźtkami na jasnym tle; zebrane po 10-21 w zwarte i kuliste kwiatostany 15 cm red. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIB
007793
Rhododendron 'Radiant' {Kromhout & Co.} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[ R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Radiant'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 15 latach 1,2 × 1,5 m, nieco lu¼ny, szeroki i ronie szybko. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, 5,5-6,5 cm red., czerwone do ciemnoczerwonych z odcieniem pomarańczowym; plamka pomarańczowa; zebrane po 812 w kwiatostany 8 × 10 cm. U p r .: zad. mroz. (- 26 °C). W a r t o wi e d z i e ę : tak± sam± nazwź 'Radiant' otrzyma³ inny róæanecznik {Aberconway 1943} (gr. Griersonianum) [R. 'Fabia' (+) × R. 'Surise']. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera IIC
007758
Rhododendron 'Ramapo' {G.G. Nearing <1940} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. fastigiatum + × R. minus var. minus]
Róæanecznik 'Ramapo'
K r z e w 0,6-1 m, po 10 latach uprawy 0,6 × 1,2 m, szeroki, zwarty, mocny, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 2,5 cm d³., aromatyczne, korzennie pachn±ce, szerokojajowate, m³ode stalowoniebieskozielone (!), pó¼niej szaroniebieskie, lekko pofalowane. K w i a t y w V, 2-3 cm red., jasnoliliowofioletowe (82C); plamki brak; zebrane po 35 w zwarte kwiatostany. U p r .: mroz. (- 29 °C) i tolerancyjny w stosunku do gleby. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: IA, IIID, XIA
009442
Rhododendron 'Rasputin' {H. Hachmann 1976/1986} (Gr. 1a Ponticum)
[R .'Dunamar' + × R. 'Purple Splendour']
Róæanecznik 'Rasputin'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,1 × 1,3 m, zwarty, szeroko wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 7-9 × 3-4 cm, ciemnozielone, „zdrowe”. K w i a t y w V/VI, 6-8 cm red., w p±ku niebieskopurpurowe (80A), pó¼niej fioletowoniebieskie (81B); plamka duæa, czarnobordowa (79A-B); nitki prźcików i pylniki bia³e, nitka s³upka czerwona; szypu³ki kwiatowe lepkie; zebrane po 12-16 w zwarte kwiatostany 9-11 × 11-13 cm. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: AR Kraków ofiarowa³ P. Muras - 1994; Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IIIB
009729
Rhododendron 'Red Carpet' klon 26 {D.G. Hobbie 1945/1967} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'America' × R. forrestii ssp. forrestii]
Róæanecznik 'Red Carpet' klon 26
K r z e w oko³o 0,3 m wysokoci, dywanowy, z pźdami ciel±cymi siź po ziemi, ronie bardzo wolno. Li c i e wielosezonowe, ciemnozielone i b³yszcz±ce. P±ki kwiatowe zim± czerwonobr±zowe. Kwiaty w pierwszej po³. V, 3-4,5 cm red., intensywnie czysto jasnoczerwone (45A), janiej±ce ku rodkowi (45B); cźtek brak; zebrane po 2-5 w lu¼ne, ale bardzo liczne kwiatostany tworz±ce w maju czerwone dywany. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). W a r t o w i e d z i e ę : w handlu moæna spotkaę dwa klony R. 'Red Carpet' klon 27 jest wyæszy. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze-Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 2000.
kwatera IIA
010915
Rhododendron 'Regal' {E. Mezitt 1987} (Gr. 24a Dauricum/Carolinianum)
[R. carolinianum × ?]
syn. Rhododendron 'P.J.M. Regal'
"Róæanecznik 'Regal'
K r z e w 1,2-1,8 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1 m, szerokokulisty do wyprostowanego, w m³odoci nieco lu¼ny, pó¼niej zwarty. L i c i e wielosezonowe 3-5 cm d³., aromatyczne, pod³ugowate do kulistojajowatych, zaostrzone, jasnozielone do ciemnozielonych; zim± br±zowe do br±zowoczerwonych. K w i a t y w pierwszej po³. V, 3,5 - 4,5 cm red., lejkowate, purpurowolilioworóæowe; zebrane po 10-15 w kwiatostany 6,5 × 8 cm. U p r .: odmiana zad. mroz. (-29 °C), jednak podatna na grzyby z rodzaju Phytophtora. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera XIIB
010910
Rhododendron 'Renata' {Firma T.J.R. Seidel 1907/1915} (Gr. 2a Catawbiense}
[R. 'Annedore' × R. 'Mrs. Milner']
Róæanecznik 'Renata'
K r z ew 2-3 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 10-15 × 5-6 cm, z wierzchu ciemnozielone i matowe, od spodu jasnozielone z wyra¼n± nerwacj±. K w i a t y w V/VI, 4-5 cm red., ciemnopurpurowe (72A-B); cźtki prawie niewidoczne, oliwkowobr±zowe na jasnym tle; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, szypu³ki kwiatowe 3 cm d³; zebrane po 10 - 21 w lu¼ne kwiatostany 9-11 cm red. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie mroz. (- 29 °C). Warto wiedzieę : o podobnej nazwie R. 'Renate' {R. Mayer 1977} [R. 'Leuchtfleuer' × R. 'Schnee']. Poch .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
012240
Rhododendron 'Reve d'Amour' {Felix & Dijkhuis} (Gr. 28e Azalie Viscosum/Occidentale)
[R. viscosum × ? (mieszańce z gr. Mollis)]
syn. Rhododendron 'Rene Damore' (b³źdnie)
Azalia 'Reve d'Amour'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,5 m, szerokokulisty i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y rozwijaj± siź w V/VI wraz z li¶ęmi, pachn±, w p±ku ciemnoróæowe (61C), potem róæowe (61C-D); brzegiem wyra¼nie janiej± do jasnoróæowego (62D); cźtki æo³topomarańczowe; nitka s³upka czerwona; zebrane w szerokokulisty i gźsty kwiatostan. U p r .: mroz. (- 29 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
299   panorama 9; kwatera XIII
010980
Rhododendron 'Ribera' {Ch. Vuylsteke 1886} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[nn]
syn. Rhododendron 'Ribeira'
Azalia 'Ribera'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci, wyprostowany, zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, ma³e, pe³ne, czysto róæowe z per³owym odcieniem na zewn±trz; nitki prźcików jasnoróæowe; zebrane po16-18 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> -29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: nn - <1928.
kwatera IVA
009443
Rhododendron 'Rose Bud' {Gable ?} (Gr. 29b Azalie Kurume)
[R. 'Louise Gable' × R. 'Caroline Gable']
syn. Rhododendron 'Rosebud'
Azalia 'Rose Bud'
K r z e w 0,6-0,9 m wysokoci, zwarty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe 1-3 × 0,5 - 1,3 cm; brzeg licia i ogonek liciowy pokryty szczeciniastymi w³oskami. K w i a t y w V, do 3 cm red., bardzo liczne, pe³ne, per³oworóæowe (55B), róæyczkowate, w±skolejkowate, okó³ek zewnźtrzny krótszy od wewnźtrznych, p³atki w okó³kach wewnźtrznych czź¶ciowo zroniźte; czź¶ę prźcików zdeformowana; zebrane po 2 na końcach pźdów. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inna azalia 'Rosebud' {J. Chisolm 1934/1947} (gr. 29f Azalie Tsutsusi) [(R. yedoense var. poukhanense × R. 'Cleopatra) × ?]. P o c h .: ofiarowa³a B. Stawikowska, Józefów - 1998.
kwatera IIIF
009705
Rhododendron 'Rose Marie' {B. Kavka 1965} (Gr. 9c Decorum)
[R. decorum × R. 'Pink Pearl']
Róæanecznik 'Rose Marie'
K r z e w 2-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,6 m, szeroki, nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 9,5-11,5 × 4-6 cm, szerokoeliptyczne do jajowatych, ciemnozielone. K w i a t y w drugiej po³. V, 7,5-10,5 cm red., delikatnie pachn±ce, 5-7- p³atkowe, w p±ku jasnoróæowe (HCL 629/2629/1), pó¼niej prawie bia³e z róæowawym odcieniem, wewn±trz z purpurowoczerwonym brzegiem p³atków (HCL 629/3629/2), bielej±cym ku rodkowi; cźtki wyra¼ne, jasnoæó³tozielone (HCC 63), pod koniec kwitnienia niekiedy br±zowoczerwone (HCL 827/1); zebrane po 16-14 w zwarte kwiatostany 13 × 20 cm. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie azalia 'Rose Marie' {<1868}(Gr. 28C Azalie Lutea). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów S. Tomszak i A. Tomszak, Czechowice-Dziedzice ofiarowa³ S. Tomszak - 2000.
kwatera IVB
010862
Rhododendron 'Rose Marie' {L. Van Houtte <1868} (Gr. 28C Azalie Lutea)
[R. molle ssp. japonicum × ?]
syn. Rhododendron 'Rose-Marie'
Azalia 'Rose Marie'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,0 × 1,5 m. L i c i e sezonowe, b³yszcz±ce. Kwiaty w po³. V, drobne, „gwiazdkowate”, ciemnoczerwone; plamka æó³topomarańczowa na prawie ca³ym górnym p³atku; zebrane po 15-20 w do¶ę zwarte, p³askie kwiatostany. U p r .: b. mroz. (>-29 °C). W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Rose Marie' {B. Kavka 1965} (Gr. 9c Decorum). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera XIIB
002993
Rhododendron 'Roseum Elegans' {A.Waterer sen. <1851} (Gr. 2a Catawbiense)
[R.catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Pink Rose' ?
Róæanecznik 'Roseum Elegans'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. Li c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 5,5-6,5 cm red., w p±ku purpurowe (70B), pó¼niej lilioworóæowe (84B-C); cźtki s³abe i jasnobr±zowe (164B-C); zebrane po 12-16 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 11-14 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn <1928.
kwatera: IIA, IIC
010861
Rhododendron 'Rubescens' {nn <1881} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Rubescens'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, wyprostowany, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe w±skoeliptyczne, zaostrzone. K w i a t y w IV/V, 5-6,5 cm red., wewn±trz purpurowoczerwone (58A), na zewn±trz nieco ciemniejsze (60C); cźtki nieliczne, czarnobr±zowe (200A i 202A) na jednym p³atku; zebrane po 14-17 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. (- 20,5 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIID
012068
Rhododendron 'Rubinstern'{H. Hachmann 1959/1975} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. 'Moederdag' × R. 'Kermesina']
Azalia 'Rubinstern'
K r z e w 1,5-2 m wysokoci, kulisty, zwarty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe 2-5 cm d³, matowozielone. K w i a t y w V/VI, 4-4,8 cm red., bardzo liczne, 5-7-p³atkowe, gwiazdkowate, intensywnie róæoworubinowe (58B); cźtki nieliczne, ma³e, buraczkowe (184B-C); zebrane po 4-7 w gźste i liczne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1999.
kwatera IIIF
009707
Rhododendron 'Sammetglut' {H. Hachmann 1959/1977} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Mars' + × R. 'Nova Zembla']
syn. Rhododendron 'Crimson Classic'
Róæanecznik 'Sammetglut'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,5-1,6 × 1,7-1,8 m, wyprostowany i lu¼ny. Licie wielosezonowe, ciemnozielone i lekko pofalowane. K w i a t y w V/VI, 5-6 cm red., aksamitne ciemnokrwistoczerwone (53A); brzeg p³atków pofalowany; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, pylniki kontrastowo bia³e (!); zebrane po 14-16 w zwarte kuliste do piramidalnych kwiatostany. U p r .: odmiana zad. mroz. (-26 °C), wymaga ciźcia w celu zagźszczenia lu¼nego pokroju. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek - 2000.
kwatera IIC
007754
Rhododendron 'Sapphire' {Knap Hill Nursery 1931} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. 'Blue Tit' × R. impeditum]
Róæanecznik 'Sapphire'
K r z e w do 1 m wysokoci, nieregularny, kulisty do p³askokulistego, zwarty do lu¼nego, æywotny. Licie wielosezonowe 2-5 cm d³., szarozielone z licznymi tarczkami. K w i a t y w pierwszej po³. V, do¶ę liczne, liliowoniebieskie; nitki prźcików bia³e. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C), podobny do R. 'Sacko'. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera XIIB
009709
Rhododendron 'Sappho' {A. Waterter <1867} (Gr. 1a Ponticum)
[R. ponticum hybr. × ? (R. 'Smithii Album' ?, R. 'Boodaertianum' ?)]
Róæanecznik 'Sappho'
K r z e w 3-4 m wysokoci, w m³odoci ronie powoli, pó¼niej szybko. Pźdy d³ugie i prawie nie rozga³źzione. L i c i e wielosezonowe duæe, mocne.Kwiaty w V/VI, 8 cm red., bia³e z duæymi i licznymi, prawie czarnymi, pó¼niej czarnopurpurowymi (59A) cźtkami; brzeg p³atków silnie pofalowany, pylniki czarnopurpurowe; nitki prźcików bia³e; zebrane po 14-17 w zwarte, stoækowate kwiatostany 10-12 × 15-18 cm. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C). W a r t o  w i e d z i e ę : o podobnej nazwie inny róæanecznik R. 'Sapho' {Firma T.J.R. Seidel nn} [R. 'Adam' × R. 'Diadema']. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów - 1984.
kwatera IIIC
010987
Rhododendron 'Sarina' {H. Hachmann 1963/1980} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[R. 'Cecile' + × R. 'Gibraltar']
Azalia 'Sarina'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,5 × 1,8 m, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe, ciemnozielone, jesieni± intensywnie pomarańczowe i czerwone do br±zowych. K w i a t y w V, 7-9 cm red., liczne, delikatnie pachn±ce, 5-6(7)-p³atkowe, ³ososioworóæowe (47C-D); plamka wyra¼na, pomarańczowoæó³ta (28B); brzeg p³atków fryzowany; nitka s³upka ciemniejsza od nitek prźcików; zebrane po 6-10 w zwarte, kuliste kwiatostany 13-14 cm red. U p r .: mroz. (- 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice - 2000.
444 panorama: 17, 23; kwatera IIIC; fot. 43
007802
Rhododendron 'Satan' {Knap Hill Nursery <1926} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Satan'
K r z ew 1,5-2 m wysokoci, zwarty, wyprostowany, w±ski i silnie rosn±cy. L i c i e sezonowe. Kwiaty w V/VI, 5 cm red., szkar³atnoczerwone, w p±ku ciemniejsze. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C).   P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
444 panorama : 4, 17, 23; kwatera: IIIC, IIIJ, IVA
002994
Rhododendron 'Saturnus'{Proefstation Boskoop <1967} (Gr. 28A Azalie Mollis) [?]
Azalia 'Saturnus'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,4 × 1,1 m, w m³odoci bardzo ronie szybko.Kwiaty w V, 6-8 cm red., kielichowate, w±sko otwarte, p³atki zaostrzone ³ososiowopomarańczowe (33A-B), janiej±ce do wewn±trz (33B-C); plamka duæa, pomarańczowa (25A-B) na jednym p³atku; zebrane po 8-16 w kwiatostany 10-16 cm red. U p r .: zad. mroz. ( -26 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN 1992; Boskoop, gie³da 1994; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.
kwatera IIIC
017594
Rhododendron 'Scarlet O'Hara' {Exbury Nursery} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Scarlet O'Hara'
K r z e w do 2 m wysokoci, do¶ę gźsty, kulisty, ronie rednio szybko. Li c i e sezonowe. K w i a t y w V, 4-5 cm red., d³ugorurkowe, szeroko otwarte, czerwone, (41A-B) z pomarańczowym oczkiem (25A), p³atki na zewn±trz janiejsze, nitka s³upka czerwona; nitki prźcików jasnoczerwone; zebrane po 8-11 w zwarte, kuliste kwiatostany 9-11 cm red. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma Twenthe Plants 1999. W a r t o  w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Scarlet O'Hara' {Horlick 1942} [R. thomsonii + × R. 'Langley Park'].
330   panorama 12; kwatera: IIC, XIIB
002996
Rhododendron 'Scarlet Wonder' {D.G. Hobbie 1937/1960} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Essex Scarlett' × R. forrestii ssp. forrestii]
Róæanecznik 'Scarlet Wonder'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 0,6-1,1 m, regularnie poduszkowaty do kulistego, zwarty. P±ki kwiatowe zim± dekoracyjnie br±zowoczerwone lub æó³tobr±zowe. L i c i e wielosezonowe 3-7 cm d³., jajowate, matowozielone, z wierzchu lekko wypuk³e z wyra¼nie zag³źbionymi nerwami. K w i a t y w pierwszej po³. V, 4,5-5,5 cm red., dzwonkowate, szkar³atnoczerwone (53B) w miarź przekwitania janiej±; cźtki bardzo delikatne, br±zowe; zebrane po 3-6 w lu¼ne kwiatostany.   U p r .: odmiana dost. mroz. (-23 °C), w m³odoci kwitnie obficie. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice Opol. ofiarowa³ K. Kulas - 1989; Boskoop, gie³da - 1995.
kwatera IIIF
010852
Rhododendron 'Schlaraffia' {G. Horstmann, W. Wüstemeyer 19731974} (Gr. 3a
Yakushimanum)
[R. degronianum ssp. yakushimanum + × R. smirnowii]
Róæanecznik 'Schlaraffia'
K r z e w 1,5-2 wysokoci, bardzo szeroki, zwarty. L i c i e wielosezonowe jajowate do w±sko jajowatych, gór± ciemnozielone, od spodu z bia³ym kutnerem. P±ki kwiatowe intensywnie bia³o omszone. K w i a t y w V, w p±ku jasnoróæowe, pó¼niej bia³e ze s³abym róæowym odcieniem i drobnymi æó³tozielonymi cźtkami; brzeg p³atków lekko pofalowany. Up r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1995.
kwatera: IA, XIA
009730
Rhododendron 'Schneebukett' {H. Hachmann 1965/1979} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Mrs. J.G. Millais' + × R. 'Bismarck']
syn. Rhododendron 'Snowbouquet'
Róæanecznik 'Schneebukett'
K r z e w 2-2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,4 × 1,7 m, szeroki, wyprostowany, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty. L i c i e wielosezonowe i jasnozielone. P±ki kwiatowe dekoracyjnie br±zowe.    K w i a t y w V/VI, 6-8,5 cm red., w p±ku jasnoliliowe, pó¼niej czysto bia³e (155D) z jasnoliliowym brzegiem p³atków; cźtki liczne, wyra¼ne, ciemnoczerwone (59A-B) na 1-3 p³atkach; zebrane po 15-23 w zwarte, szerokokuliste kwiatostany 10 × 13 cm. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IIIF
009731
Rhododendron 'Schneekrone' {H. Hachmann 1968/1982} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Humbold' + × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichiro Wada']
Róæanecznik 'Schneekrone'
K r z e w 1-1,2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 1,1 m, regularnie p³askokulisty, gźsty. Licie wielosezonowe w±skoeliptyczne, silnie wypuk³e, ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 5-7 cm red., na pocz±tku kwitnienia jasnoróæowe (56B-D), w pe³ni kwitnienia czysto bia³e (155D); cźtki nieliczne, br±zowe; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 10-16 w zwarte kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.
kwatera IIIF; fot. 54
010847
Rhododendron 'Schneewolke' {H. Hachmann 1968/1982} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Mrs. J.G. Millais' + × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichiro Wada']
Róæanecznik 'Schneewolke'
K r z e w 1-1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,9-1,1 × 1,6 m, szerokokulisty, w m³odoci lu¼ny i ronie szybko, pó¼niej zwarty. L i c i e wielosezonowe w±sko eliptyczne, lekko wypuk³e i ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 4,5-6 cm red., w p±ku jasnolilioworóæowe, na pocz±tku kwitnienia brzeg p³atków na zewn±trz jak w p±ku, reszta bia³a, pó¼niej w ca³oci bia³e; cźtki nieliczne, æó³tozielone (154A-B); brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 10-18 w nieco lu¼ne kwiatostany 8 × 10 cm.   U p r .: odmiana zad. mroz. (-26 °C), m³ode okazy kwitn± pocz±tkowo sk±po, ale z roku na rok obficiej. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.