kwatera IIIF
009446
Rhododendron 'Scout' {B. Morrison 1948} (Gr. 29f Azalie Tsutsusi)
[R. 'Malvatica' × R. indicum]
Azalia 'Scout'
K r z e w  1 m wysokoci, lu¼ny. L i c i e dwupostaciowe, zimowe 3-3,5 × 1-1,5 cm, z wierzchu ciemnozielone, spodem jasne z dobrze widoczn± nerwacj±. K w i a t y  w V, 5-6 cm red., dzwonkowate, jednolicie ³ososiowe (43C); cźtki liczne, czerwone (47B) na rodkowym i czź¶ciowo na s±siednich p³atkach; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 1-2 na końcach pźdów. U p r .: do¶ę mroz. (-20,5 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw.
kwatera VIA
010904
Rhododendron 'Seidel Nr. 100' {T.J.H. Seidel 1942} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. 'Cuningham's White' × ?]
syn. Rhododendron 'Seidel 100'
Róæanecznik 'Seidel Nr. 100'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 9-10 × 6-7 cm, jajowate, z wierzchu ciemnozielone i matowe, od spodu jasnozielone z wyra¼n± nerwacj±, na wierzcho³ku zaokraglone. K w i a t y  w V/VI, 5-6 cm red., kremowoæó³te (3BD); cźtki nieliczne, zielone na 3 górnych p³atkach. U p r .: odmiana zad. mroz. (-26 °C), nazwana ku czci T.J.R. Seidla, ojca hodowcy tej odmiany. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
27   panorama 1a; kwatera: IIIF, VIA
008459
Rhododendron 'Scintillation' {C.O. Dexter <1943/1958} (Gr. 9b Fortunei-Discolor)
[R. fortunei ssp. fortunei hybr. × R. fortunei ssp. fortunei hybr.]
syn.: Rhododendron 'NYBG Nr. 67', Rhododendron 'NY Nr.1'
Róæanecznik 'Scintillation'
K r z e w  3-4 m wysokoci, po 15 latach uprawy 2 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, zwarty, ronie szybko. L i c i e wielosezonowe 12-14 × 5-6 cm eliptyczne, æywozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y  w V/VI, 5-8,5 cm red., jasnoróæowe (67D), na zewn±trz nieco ciemniejsze (67C), w gardzieli janiejsze (69C); cźtki æó³tozielone (151A-152D); zebrane w zwarte kwiatostany 13 × 15 cm. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: VŚOZ Prłhonice ofiarowa³ K. Hiecke - 1993; OBUWr.. Wroc³aw - 1996.
kwatera IIIC
007799
Rhododendron 'Seville' {Knap Hill Nursery/Slocock <1926} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia 'Seville'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci, wyprostowany, w m³odoci kulisty, pó¼niej szeroki, do¶ę lu¼ny, ronie szybko. L i c i e sezonowe, m³ode delikatnie czerwonawe. K w i a t y  w V/VI, pomarańczowe o krótkich rurkach. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
137   panorama 3, 22; kwatera: VIA, VIII; fot. 65
010859
Rhododendron 'Sham's Candy' {A.M. Shammarello 1960/1968} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Pinnacle' × R. 'Pink Cameo']
syn. Rhododendron 'Candy'
Róæanecznik 'Sham's Candy'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, szerokokulisty i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe, m³ode æó³tozielone. K w i a t y  w V/VI, 3,5-5 cm red., na zewn±trz intensywnie róæowe (64A) z janiejszymi przebarwieniami, wewn±trz janiejsze (64C67D); cźtki nieliczne pomarańczowe do czerwonych; brzeg p³atków silnie fryzowany (!); zebrane po 8-17 w ma³e, zwarte, kuliste do stoækowatych, charakterystyczne kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIC; fot.39
007798
Rhododendron 'Silver Slipper' {L. de Rothschild/Waterer, Sons & Crisp <1948} (Gr. 28b
Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Silver Slipper'
K r z e w  2-3 m wysokoci, lu¼ny i wyprostowany. L i c i e sezonowe, m³ode czerwonobr±zowe.Kwiaty;w V/VI, 7-9 cm red. (!), szeroko otwarte, mietankowobia³e z lekkim odcieniem róæu, rurka na zewn±trz czerwona; plamka duæa, wyra¼na, æó³ta; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 5-8 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: odmiana do¶ę mroz. (-23 °C), o niepowtarzalnej urodzie. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: IIC, XIA
010832
Rhododendron 'Simona' {H. Hachmann 1964/1978} (Gr. 10a Campylocarpum)
[R. 'Harvest Moon' + × R. 'Letty Edwards']
Róæanecznik 'Simona'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,4-1,7 × 1,8-2 m, szerokokulisty, w m³odoci lu¼ny, pó¼niej zwarty, silnie rosn±cy i gźsto ulistniony. Li c i e wielosezonowe ciemnozielone z charakterystycznie wg³źbionymi nerwami. P±ki kwiatowe wyj±tkowo duæe i zielone. K w i a t y  w V, 5-9 cm red., w p±ku róæowe, pó¼niej kremowe z delikatnym odcieniem róæu (56C); p³atki na zewn±trz z róæowymi smugami (62B); brzeg p³atków pofalowany i róæowy (62B); cźtki wyraziste, purpurowoczerwone (59A-B) na æó³tym tle, zlewaj±ce siź w gardzieli; nitki prźcików bia³e, nitka s³upka czerwona; zebrane po 9-17 w zwarte kwiatostany 11 × 15 cm. U p r .: do¶ę mroz. (-20,5 °C). Poch .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1995; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek, Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek - 1996.
kwatera IIIF
010991
Rhododendron 'Soir de Paris' {Felix & Dijkhuis 1964} (Gr. 28e Azalie
Viscosum/Occidentale)
[nn]
Azalia 'Soir de Paris'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci, wyprostowany, szeroki i ronie szybko. L i c i e sezonowe, srebrzystoniebieskie (!). K w i a t y  w V/VI, 3,5-4 cm red., liczne, rurkowate, jasnoróæowe (55C-D), w miarź przekwitania bielej±ce od brzegów p³atków, na zewn±trz róæowo pr±ækowane (55B-C); plamka bardzo delikatna, pomarańczowoæó³ta, pó¼niej zanikaj±ca; nitki prźcików i s³upka róæowe (55B-C); zebrane po 10-14 × 15 w kwiatostany 6-7 × 13-14 cm. U p r .: odmiana mroz. (-29 °C), godna polecenia ze wzglźdu na ozdobne, wyra¼nie niebieskawe licie.. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IIIF
003000
Rhododendron 'Souvenir of Anthony Waterer' {A. Waterer jun. <1924/<1934} (Gr. 2a
Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Souvenir of Anthony Waterer'
K r z e w  2-3 m wysokoci, zwarty, szeroko wyprostowany. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y  w V/VI, 3,5-5,5 cm red., wewn±trz intensywnie róæowoczerwone (53D), janiej±ce ku rodkowi do róæowego (61D), na zewn±trz ciemniejsze (53A); cźtki æó³te do æó³tozielonych na wyra¼nie bia³ym tle; zebrane po 11-22 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (- 26 °C), o interesuj±cej kolorystyce kwiatów. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1995.
263 panorama 7, 17; kwatera: IIC, IIIB, IIIF, IVB, XV
006913
Rhododendron 'Spek's Brilliant' {Speak <1958)} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
Azalia 'Spek's Brilliant'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V, 6 cm red., pomarańczowoczerwone; plamka pomarańczowa, pylniki æó³te; zebrane po 8-10 w zwarte kwiatostany. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1992, 1995.
kwatera IIC
007753
Rhododendron 'S. Merryn' {E. Harrison 1971} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. impeditum × R. 'S. Tudy']
Róæanecznik 'S. Merryn'
K r z e w  0,3 m wysokoci, bardzo zwarty, 2 × szerszy niæ wyæszy. L i c i e wielosezonowe 1-3 cm d³., ostro zakończone, ciemnozielone, b³yszcz±ce. K w i a t y  w pierwszej po³. V, lejkowate, niebieskofioletowe, najczź¶ciej pojedyncze, czasem po 2-4 na końcach pźdów. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera VIA
012578
Rhododendron 'Stella' {A. Waterer sen. nn/1865} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Stella Waterer'
Róæanecznik 'Stella'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 5-7,5 cm red., lilioworóæowe z licznymi, wyra¼nymi ciemnoczerwonymi cźtkami zlewaj±cymi siź w plamkź; zebrane po 12-19 w zwarte, stoækowate kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczenie wymaga weryfikacji. W handlu spotyka siź pod nazw± R. 'Stella' odmiany o róænej mrozoodpornoci i cźtkach róænie wybarwionych. P o c h .: nn - <1928.
kwatera IIC, IIIF
007791
Rhododendron 'Strawberry Ice' {L. de Rothschild 1947} (Gr. 286 Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia 'Strawberry Ice'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci, kulisty, nieco lu¼ny. Licie sezonowe, jesieni± ciemnobr±zowe. K w i a t y  w V, 6-8 cm red., szeroko otwarte, jasnoróæowe (HCC 614/3 do HCC 620/1); plamka z³otoæó³ta (17B) na rodkowym górnym p³atku; brzeg p³atków lekko fryzowany; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 7-15 w zwarte, kuliste kwiatostany 7-9 cm red. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). Poch . szkó³ka w Litomylu - 1989; Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera IIC
007790
Rhododendron 'Sylphides' {Knap Hill Nursery Ltd. 1950} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia 'Sylphides'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, wyprostowany do szeroko wyprostowanego, lu¼ny. L i c i e sezonowe, m³ode delikatnie czerwonobr±zowe, pó¼niej jasnozielone. Kwiaty w pierwszej po³. V, 8-9 cm red., liczne, pachn±ce, w p±ku jasno³ososioworóæowe, pó¼niej bia³e z róæowym odcieniem; brzeg p³atków delikatnie ³ososioworóæowy; cźtki ma³o wyra¼ne, æó³te na rodkowym górnym p³atku; zebrane po 8-12 w szerokokuliste, do¶ę zwarte kwiatostany. U p r .: mroz. (-29 °C), godna polecenia. Poch .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera XIIB
012642
Rhododendron 'Tomasz Wojciech' {P. Muras 1981} (Gr. 9a Fortunei-Discolor)
[siewka R. 'Scintillation']
Róæanecznik 'Tomasz Wojciech'
K r z e w  po 20 latach uprawy 1,4 × 2,2 m, szeroki, zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone i b³yszcz±ce, dekoracyjne. K w i a t y  w drugiej po³. V, 4-6 cm red., róæowe, brzeg p³atków lekko pofalowany; plamka duæa i wyrazista, z³ocistobr±zowa; zebrane po 12- 15 w bardzo gźste kwiatostany. U p r .: mroz. (-29 °C) mrozoodporno¶ę wyæsza od odmiany wyjciowej, tj. od dost. mroz. (-23 °C), prawdopodobnie bardzo mroz. (-29 °C). P o c h .: ofiarowa³ hodowca P. Muras - 1996.
kwatera IIIC
003002
Rhododendron 'Toucan' {Knap Hill Nursery Ltd. <1939} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
Azalia'Toucan'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V, 5-7 cm red., szeroko otwarte, w p±ku jasnoæó³te z róæowym odcieniem, pó¼niej kremowe (159C-D); plamka z³otoæó³ta (21B-C) na ca³ym rodkowym górnym p³atku (!) i czź¶ciowo na dwóch s±siednich; nitki prźcików i s³upka jak plamka, bielej±ce ku gardzieli; zebrane po 714 w szerokokuliste do kulistych kwiatostany. U p r .: mroz. (-29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN - 1992.
kwatera IVB
010867
Rhododendron 'Tunis' {L. de Rothschild 1926} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Tunis'
K r z e w  2-3 m wysokoci, lu¼ny i wyprostowany. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V, 5-6 cm red., pachn±ce, malinowoczerwone (53C-D), na zewn±trz nieco janiejsze; plamka pomarańczowa (30C-D) na ca³ym rodkowym górnym p³atku, nitka s³upka d³uga 8-9 cm i ciemnoczerwona; zebrane po 10-13 w lu¼ne kwiatostany 7-9 × 12-14 cm (bez s³upków). Korony kwiatów po przekwitniźciu oryginalnie wisz± na d³ugich s³upkach. U p r .: dost. mroz. (23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera VIA
010918
Rhododendron 'Türk' {T.J.H. (?) Seidel 1909/1917} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × R. catawbiense hybr.]
syn. Rhododendron 'Tuerk'
Róæanecznik 'Türk'
K r z e w  2-3 m wysokoci, szerokokulisty, zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone. Kwiaty  w V/VI, intensywnie jasnokarminowoczerwone; cźtki nieliczne, bordowobr±zowe; zebrane po 8-16 w zwarte kwiatostany. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera XVA; fot. 38
003004
Rhododendron 'Unique' {L. Verschaffelt lub ? Suningdale Nursery <1853/1864} (Gr. 28c
Azalie Lutea)
[R. calendulaceum × R. 'Standishii']
Azalia 'Unique'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci,wyprostowany, w±ski, nieco lu¼ny. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V/VI, 3,5-5 cm red. w p±ku pomarańczowe, pó¼niej pomarańczowoæó³te (24B); plamka pomarańczowa; brzeg p³atków delikatnie czerwonawo nabieg³y, rurka na zewn±trz pomarańczowoczerwona; nitki precików æó³te, nitka s³upka czerwona; zebrane po 6-12 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. W a r t o  w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Unique' {Slocock 1934} [R. campylocarpum ssp. campylocarpum hybr. × ?]. P o c h .: F. von Oheimb - <1928.
kwatera VIA
010900
Rhododendron 'Ursula Seidel' {Firma T.J.H. Seidel <1948/1948} (Gr. 2a Catawbiense}
[nn]
Róæanecznik 'Ursula Seidel'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V/VI, 4,5-6 cm red., intensywnie róæowe, janiej±ce ku rodkowi aæ do bia³ego, rodkowy p³atek górny delikatnie æó³tawy, cźtek brak (!); brzeg p³atków pofalowany; nitki prźcików i s³upka czerwone; zebrane po 15-22 w zwarte, piramidalne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. (-26 °C); wartociowa dwubarwna odmiana, nazwana ku czci Ursuli Schröder, z domu Seidel (ur. 30.02.1917), æony w³aciciela szkó³ek w Grüngräbchen. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
006920
Rhododendron 'Van der Hop' {H. den Ouden & Zoon 1912/1922} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Atrosanguineum' × R. 'Doncaster']
Róæanecznik 'Van der Hop'
K r z e w  2-3 m wysokoci, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y  w V/VI, ciemnokarminoworóæowe; cźtki bardzo nieliczne, czerwonobr±zowe do æó³tych na nieco janiejszym tle; nitki prźcików i s³upka czerwone. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C), oznaczona przez M. Czekalskiego i A. Wźg³owskiego w 1978 r., ale nie odnaleziona w Wojs³awicach - 1990 r.   P o c h .: VŚOZ Prłhonice - 2000.
kwatera: XIII
018896
Rhododendron 'Van Houtte Flore Pleno' {L. Van Houtte <1858} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
Azalia 'Van Houtte Flore Pleno'
K r z e w  1,5-2,0 m wysokoci, wyprostowany, p³askokulisty, do¶ę gźsty, ronie bardzo powoli. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V/VI, 3-4 cm red., pe³ne, 910-p³atkowe, ale niekiedy takæe ca³e kwiatostany z kwiatami pojedynczymi, róæowoczerwone z æó³t± plamk± na 1-3 p³atkach; zebrane w p³askie, gźste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C), w Wojs³awicach najpó¼niej kwitn±ca odmiana azalii (!), w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez H. Grzeszczak-Nowak. P o c h .: nn - <1928.
kwatera XIIB
007899
Rhododendron 'Van Weerden Poelman' {H. den Ouden & Zoon 1912/1925} (Gr. 2a
Catawbiense)
[R. 'Charles Dickens' × R. 'Lord Roberts']
Róæanecznik 'Van Weerden Poelman'
K r z e w 2-3 m wysokoci, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y  w V/VI, 5-6 cm red., rubinowe (57A) do purpurowoczerwonych (57B-C); cźtki wyraziste, liczne, br±zowoczarne na nieco janiejszym tle; nitki prźcików i s³upków jak p³atki; zebrane po 12-15 w zwarte, piramidalne kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat; oznaczona przez M. Czekalskiego i A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn - <1928.
168   panorama 4; kwatera IVA; fot. 25
003006
Rhododendron 'Velasquez' {Ch. Vuylsteke 1888} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[R. molle ssp. japonicum × ?]
syn. Rhododendron 'Velasques'
Azalia 'Velasquez' syn.: Azalia 'Velasques'
K r z e w  1,5-2 m wysokoci, w m³odoci kulisty i zwarty, pó¼niej szeroki. L i c i e sezonowe, b³yszcz±ce. K w i a t y  w drugiej po³. V, 3-5 cm red., pe³ne, gwiazdkowate, w p±ku jasnokremowoæó³te z róæowymi smugami, na pocz±tku kwitnienia jasnoróæowe, potem w miarź przekwitania kremowoæó³te do bia³ych, rurka d³uga, od zewn±trz jasnoæó³ta z delikatnym odcieniem róæowym. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> -29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn - <1928.
kwatera IIIF
012613
Rhododendron 'Verbesserte Adriaan Koster' {M. Koster & Zonen oko³o 1930} (Gr. 10a
Campylocarpum)
[R. 'Adriaan Koster' × ?]
Róæanecznik 'Verbesserte Adriaan Koster'
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y  w pierwszej po³. V, 5,5-7,5 cm red., jasnoæó³te (2C-D), górne p³atki ciemniej± ku gardzieli, cźtek brak; zebrane po 8-14 w do¶ę zwarte i kuliste kwiatostany. U p r .: do¶ę mroz. (20,5 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
225   panorama 5; kwatera XIB
010216
Rhododendron 'Volker' {D.G. Hobbie 1952-53/1973} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. wardii ssp. wardii × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichro Wada']
syn. Rhododendron 'Flava'
æanecznik 'Volker', syn. Róæanecznik 'Flava'
K r z e w 1-1,5m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,2 × 1,4 m, kulisty, zwarty, d³ugo kwitn±cy. L i c i e wielosezonowe 9-10 × 4-5 cm, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y  w V/VI, 4-7 cm red., dzwonkowate, w p±ku kremowoæó³te (p±ki rozwijaj± siź w kwiatostanie stopniowo bardzo d³ugo), pó¼niej cytrynowe (5C); bez plamki w gardzieli (niektóre z plamk± czerwon±); zebrane po 614 w lu¼ne, przewieszaj±ce siź kwiatostany 10-12 cm red. U p r .: dost. mroz. (-23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1995.
kwatera IIIC
007795
Rhododendron 'Von Gneist' {P.van Noordt & Zoone} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
syn. Rhododendron 'Edward Henry'
Azalia 'Von Gneist'
K r z e w  2-3 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, intensywnie pomarańczowoczerwone z ³ososiowym odcieniem. U p r .: odmiana dost. mroz. (-23 °C), ale ma³o interesuj±ca. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
238 panorama: 5, 14; kwatera: IIIF, VIA, XIB, XIIA, XIIB, XIII
007900
Rhododendron 'Von Oheimb Woislowitz' {Firma T.J.R. Seidel 1896/1929 (nazwana 1906,
rejestr. 1958)} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Carl Mette']
syn.: Rhododendron 'Oheimb Woislowitz', Rhododendron 'Von Oheimb-Woislowitz'
Róæanecznik 'Von Oheimb Woislowitz'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 7-14 × 3-3,5 cm, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y  w VI, 6-8 cm red., w p±ku purpurowoliliowe (72C), pó¼niej jasnoróæowe z liliowym odcieniem (73B-C), wyra¼nie janiej±ce ku rodkowi, na zewn±trz bladoróæowobia³e (69B); cźtki liczne i wyra¼ne, pocz±tkowo ochrowoæó³te (163A-B), pó¼niej oliwkowoæó³te (153C-D); nitki prźcików i s³upka jak p³atki (73B-C); brzeg p³atków pofalowany, p³atki zroniźte do ½ korony; zebrane po 12-19 w kuliste, zwarte kwiatostany 11-13 cm red. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie na pewno od ponad 80 lat, a byę moæe prawie 100 lat. Odmiana oznaczona przez M. Czekalskiego i zweryfikowana przez K. Hiecke i W. Schmalscheidta. Nazwana przez hodowcź T.J. Rudolfa Seidela z Grüngräbchen ku czci swojego przyjaciela Friedricha (Fritza) E. von Oheimba (1850-1928), w³aciciela maj±tku w Wojs³awicach w latach 18801921. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928, 1994; Wojs³awice - 1993.
kwatera IIIF
003008
Rhododendron 'Vuyk's Scarlet' {A. V. van Nes 1954} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. indicum × R. 'Prins Bernhard']
Azalia 'Vuyk's Scarlet'
K r z e w  oko³o 1 m wysokoci, wyprostowany, szerokokulisty. L i c i e dwusezonowe zimowe 4-5 × 2-2,5 cm. K w i a t y  w V, 6-7 cm red., w p±ku jednolicie czerwone (52A), pó¼niej janiejsze (61D); cźtki s³abo widoczne, ciemnoczerwone (46B); brzeg p³atków pofalowany; nitki prźcików jak p³atki; zebrane po 2-3 na końcach pźdów. U p r .: do¶ę mroz. (-20,5 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 2000.
kwatera IVB
010868
Rhododendron 'White Throat' {Knap Hill Nursery Ltd. 1941} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-
Exbury)
[nn]
syn. Rhododendron 'Whitethroat'
Azalia 'White Throat'
K r z e w  2-3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6-0,8 m, szerokoroz³oæysty, ronie powoli. Licie sezonowe. K w i a t y  w VI, 3-4,5 cm red., per³owe i czysto bia³e (155D); o zmiennej liczbie p³atków 7-10, p³atki zewnźtrzne zroniźte, a prźciki w róænym stopniu przekszta³cone w zdeformowane p³atki; nitka s³upka bia³a; zebrane po 5-8 w bardzo lu¼ne kwiatostany 8 cm red., najczź¶ciej po 2 na końcach pźdów. U p r .: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
147   panorama : 3, 10, 12; kwatera: IIIF, IX, XIA, XIIA
009710
Rhododendron 'William Austin' {J. Waterer <1915} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'William Austin'
K r z e w  2-2,5 m wysokoci, szerokokulisty i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 15-17 × 5-6 cm, w±sko eliptyczne, charakterystycznie d³ugo zaostrzone, ciemnozielone i matowe. K w i a t y  w V/VI, 7-8 cm red., w p±ku ciemnopurpurowoczerwone (60A), pó¼niej rubinowoczerwone (60C-D); cźtki do¶ę liczne, czarnobr±zowe; brzeg p³atków lekko pofalowany i wygiźty na zewn±trz; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, pylniki bia³oæó³te; zebrane po 7-20 w kuliste i zwarte kwiatostany, czźsto po 1-4 na końcach pźdów. U p r .: bardzo mroz. (> -29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Odmiana oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: nn - <1928; Wojs³awice - 1993, 1995.
kwatera IIC
007757
Rhododendron 'Yellow Hammer' {J. Williams <1931} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. flavidum var. flavidum × R. sulfureum]
æanecznik 'Yellow Hammer'
K r z e w  1-1,5 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny, ronie powoli, w m³odoci gźsto ulistniony, starsze okazy sk±po. L i c i e wielosezonowe 3-5 cm d³., w±skie, obustronnie pokryte tarczkami, od spodu oliwkowozielone. K w i a t y  w IV/V, 1,5-2 cm red., rurkowate, sterylne, æó³te; zebrane po 2-3 lub wiele na końcach pźdów. U p r .: do¶ę mroz.(-20,5 °C); licie czźsto bywaj± uszkadzane zim±, a kwiaty przez wiosenne przymrozki. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.