542   panorama 20; kwatera IIC, IIB
007715
Rhododendron 'e 11' {?} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. impeditum × ?]
Róæanecznik 'e 11'
K r z e w po 15 latach uprawy 0,7 - 0,8 m red., szerokokulisty, zwarty, ronie rednio szybko. Licie wielosezonowe silnie pachn±ce, z wierzchu ciemnozielone, spodem szarozielone. K w i a t y w V, liczne, purpurowofioletowe. U p r .: bardzo mroz. (> - 29°C), corocznie obficie kwitnie. Nazwa odmiany tymczasowa w dostźpnej literaturze nie znale¼limy danych o tym róæaneczniku. P o c h .: Gospodarstwo OgrodniczeSzkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.
kwatera IIIF
007893
Rhododendron 'Edward S. Rand' {A. Waterer sen. 1870} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?] Róæanecznik 'Edward S. Rand'
K r z e w 2 - 3 m, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe duæe, p³askie i intensywnie zielone. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 6 cm red., rubinowe do purpurowoczerwonych (66C); cźtki nieliczne, zielonobr±zowe; zebrane po 8 - 12 w kuliste kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego. P o c h .: nn - <1928; Wojs³awice - 1993.
kwatera IIIF
012601
Rhododendron 'Edwin II' {Firma T.J.R. Seidel <1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Edwin II'
K r z e w 1,3 - 2 m wysokoci, szeroki, lu¼ny, ronie powoli. Li c i e wielosezonowe, w±skie i jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red., purpurowofioletowe; cźtki duæe, nieliczne, czarnoczerwone, czź¶ciowo czerwonobr±zowe na janiejszym tle; brzeg p³atków silnie fryzowany; nitki prźcików i s³upka prawie bia³e, pylniki kontrastowo bia³e; zebrane po 1219 w kuliste i zwarte kwiatostany. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000.
kwatera IIIF, VIA; fot. 61
002841
Rhododendron 'Effner' {Firma T.J.R. Seidel 1895/1903} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Alfred' + × R. 'Everestianum']
Róæanecznik 'Effner'
K r z e w do 2 m wysokoci, szeroki i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 4,56 cm red., liliowe (81C); cźtki wyra¼ne, zielonoæó³te do æó³tobr±zowych na janiejszym tle; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 13 - 16 w zwarte, kuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928; Wojs³awice - 1993.
kwatera IIA
010857
Rhododendron 'Ehrengold' {D.G. Hobbie/L. Ehren 195053/1970} (Gr. 11a Wardii)
[R. wardii var. wardii × ?]
Róæanecznik 'Ehrengold'
K r z e w do 2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 1,3 m, zwarty. L i c i e wielosezonowe szerokojajowate, wypuk³e, æywozielone i lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V, 5 - 7 cm red., d³ugo utrzymuj±ce siź na rolinie; w p±ku czerwonawobrzoskwiniowe, pó¼niej jasnoæó³te z róæowym odcieniem; zebrane po 10 - 15 w zwarte, szerokie kuliste kwiatostany 10 × 14 cm. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera VIII, XIA
010908
Rhododendron 'Eidam' {T.J.R. Seidel 1895/1903} (Gr. 3b Degronianum-Metternichii)
[R. degronianum ssp. heptamerum var. heptamerum × R. 'Alexander Adie']
Róæanecznik 'Eidam'
K r z e w do 2 m wysokoci L i c i e wielosezonowe 9 - 13 × 4 - 6 cm. K w i a t y w V/VI, 4 - 5 cm red., dzwonkowate, bia³e z róæowym odcieniem (73C-D); cźtki æó³tobr±zowe do æó³tozielonych; brzeg p³atków fryzowany i pofalowany; nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 13 - 15 w kuliste kwiatostany 10 - 12 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera XIA
012615
Rhododendron 'Ella' {Firma T.J.R. Seidel <1915} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. smirnowii + × R. 'Mrs. Milner']
Róæanecznik 'Ella'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, karminowoczerwone; cźtki nieliczne bordowobr±zowe; kwiatostan lu¼ny i kulisty. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez W. Schmalscheidta. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Ella' {Szkó³ka Seidel <1894} ['Mars Novus' × 'Kohinur'] nie mrozoodporny i nie nadaj±cy siź do uprawy w gruncie. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
kwatera IIIF
010949
Rhododendron 'Emil Liebig' {M. Koster & Zone <1892} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. molle ssp. japonicum × ?]
Azalia 'Emil Liebig'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, intensywnie pomarańczowe z plamk± ciemnopomarańczow±. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.
kwatera: IVB, XIII
018926
Rhododendron 'Emma' {Anglia ? <1840} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
Azalia 'Emma'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, wyprostowany, kulisty, do¶ę gźsty, ronie powoli. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, 4 - 5 cm red., ciemnoróæowe z charakterystyczn±, prawie bia³± smug± biegn±c± przez rodek p³atka; plamka pomarańczowoæó³ta na górnym p³atku; zebrane w duæe kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (>- 29 °C); prawie identyczna jak 'Bouquet de Flore', ale kwitnie od niej wczeniej i nie ma fryzowanych p³atków; w Wojs³awicach obie odmiany w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez H. Grzeszczak- Nowak. P o c h .: nn - <1928.
kwatera: IIID, IIIF, XIIB
007912
Rhododendron 'Erich' {Firma T.J.R. Seidel 1895/1903} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Mrs. Milner' + × R. 'Catawbiense Grandiflorum']
Róæanecznik 'Erich'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, o liciach wielosezonowych. K w i a t y w V/VI, karminowoczerwone; cźtki nieliczne, ochrowe; pylniki bia³e; brzeg p³atków lekko fryzowany. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Poch .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994; OBUWr. Wroc³aw - 1995.
231   panorama 5; kwatera: VIA, XIA, XIIB
009626
Rhododendron 'Erika' {Firma T.J.R. Seidel 1895/1903} (Gr. 3b Degronianum)
[R. degronianum ssp. heptamerum var. haptamerum × R. 'Alexander Adie']
Róæanecznik 'Erika'
K r z e w do 2 m wysokoci, zwarty, ronie szybko, æywotny. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, jaskrawe, karminoworóæowe z wyra¼nymi cźtkami na wszystkich p³atkach (!); brzeg p³atków lekko pofalowany; kwiatostany wysokie, stoækowate. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), ³adny i godny polecenia; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.
371   panorama 14; kwatera XIIB
012604
Rhododendron 'Erna' {Firma T.J.R. Seidel 1895/1903} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. smirnowi + × R. 'Mrs. Milner']
Róæanecznik 'Erna'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szeroki, wyprostowany. P±ki i m³ode ochrowooliwkowe pźdy pokryte jasnobr±zowym kutnerem; p±ki z odstaj±cymi ³uskami. L i c i e wielosezonowe 11 - 15 × 3,5 - 5 cm, od spodu z jasnobr±zowym kutnerem. K w i a t y w V/VI, 6 - 7 cm red., szeroko otwarte, karminowoczerwone (74C-D); cźtki czerwonawe, (w Wojs³awicach zielonoæó³te ?); brzeg p³atków fryzowany; nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka bordowa, szypu³ka kwiatowa d³uga 4 - 5 cm i lepka; zebrane po 14 - 17 w lu¼ny kwiatostan 12 - 14 × 18 - 20 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat oznaczony przez J. Kwanika. W a r t o w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Erna' {J. Bruns 1961} [(R. 'Goldstworth Orange' × R. wardii) (+) × R. insigne]. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
kwatera
007789
Rhododendron 'Euterpe' {prawd. Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen,
Grüngräbschen <1894} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. caucasicum × ?]
Róæanecznik 'Euterpe'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, szerokokulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w IV/V, 4,5 - 7,5 cm red., w p±ku bladoróæowe, pó¼niej czysto bia³e (155D); cźtki liczne, zielonoæó³te do br±zowych; zebrane po 10 - 15 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 °C), p±ki kwiatowe s± czźsto uszkadzane przez pó¼ne wiosenne przymrozki. P o c h .: L.V.G. Bad Zwischenahn-Rostrup - 2000; szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera VIA
002913
Rhododendron 'Everestianum' {A. Waterer <1850/1852} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
Róæanecznik 'Everestianum'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, kwitnie corocznie obficie. Licie wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 5 - 6,5 cm red., jasnoliliowe (84C); cźtki wyra¼ne, æó³tozielone do czerwonobr±zowych; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 10 - 16 w zwarte kuliste kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczony przez M. Czekalskiego. P o c h .: nn - <1928.
kwatera IIC
007797
Rhododendron 'Exbury White' {L. de Rothschild ?} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Exbury White'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny, ronie szybko. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, duæe, szeroko otwarte, bia³e z pomarańczowoæó³t± plamk±; rurka na zewn±trz czerwonawa. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. (- 26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
296  panorama 9, 16, 17, 18; kwatera: IIC, IIIB, IIIC, IIIF; fot. 41
002614
Rhododendron 'Fanny' {P. Mortier 1825} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[?]
syn. Rhododendron 'Pucella'
Azalia 'Fanny'
K r z e w do 2 m wysokoci, górna czź¶ę pźdów rozga³źziona poziomo. L i c i e sezonowe, obustronnie lekko b³yszcz±ce, m³ode br±zowawe. K w i a t y w V, 4 - 4,2 cm red., bardzo liczne, rurkowate, ciemnokarminoworóæowe (55A-B) z pomarańczow± plamk±, rurka na zewn±trz czerwona (54A); brzeg p³atków jasnoróæowy, lekko pofalowany; nitki prźcików i s³upka d³ugie, karminoworóæowe; zebrane po 7 - 13 × 15 w bardzo liczne, lu¼ne kwiatostany 13 - 14 cm red. Upr .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928, Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1989.
kwatera: IIA, IIIF; fot. 79
008932
Rhododendron 'Fantastica' {H. Hachmann 1968/1983} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Mars' + × R. degronianum ssp. yakushimanum F.C.C. Form]
Róæanecznik 'Fantastica'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,9 - 1,3 m, bardzo gźsty, wyprostowany, szeroki. L i c i e wielosezonowe, dekoracyjne, ciemnozielone, b³yszcz±ce i podwiniźte. K w i a t y w V/VI, dwubarwne, 5 - 7 cm red., na zewn±trz intensywnie róæowoczerwone, wewn±trz brzeg p³atka jaskraworóæowoczerwony, janiej±cy ku gardzieli aæ do bia³ego; w czasie przekwitania zabarwienie zmienia siź od ³ososioworóæowego aæ do delikatnie róæowego, cźtki s³abe, æó³tawe do czerwonawych; zebrane po 14 - 23 w duæych i bardzo gźstych kwiatostanach. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), o d³ugim okresie kwitnienia ( - 23 tygodnie !). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1991; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
111   panorama 2, 3, 13; kwatera: IIID, IIIF, VIA, XIA
007913
Rhododendron 'Fastuosum Plenum' {G. Francoisi <1846/<1852} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × R. ponticum]
syn. Rhododendron 'Fastuosum Flore Pleno'
Róæanecznik 'Fastuosum Plenum'
K r z e w oko³o 3 m wysokoci, wyprostowany, do¶ę zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone i wypuk³e. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 7 cm red., liliowofioletowe (82D), pó³pe³ne (w jednym kwiatostanie prźciki s± w róænym stopniu przekszta³cone w ca³e lub zdeformowane p³atki zroniźte ze sob± lub lu¼ne); cźtki wyra¼ne, intensywnie zielonoæó³te na janiejszym tle; zebrane po 15 - 17 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn <1928; Wojs³awice - 1993.
kwatera IVA
002916
Rhododendron 'Favorite' {C.B. van Nes & Sons oko³o 1900} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. 'Hinodegiri' × R. kaempferi]
Azalia'Favorite'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny. L i c i e sezonowe. K w i a t y w pierwszej po³. V, oko³o 5 cm red., w p±ku szkar³atne (61B-C), pó¼niej ciemnoróæowe (61D) ze szkar³atnoczerwonymi cźtkami; brzeg p³atków fryzowany. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). Warto w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inna azalia 'Favorite' {B. Morrison} (gr. Azalie Tsutsusi) [R. indicum × R. 'Momozono'], o podwójnych kwiatach. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera IIC
007804
Rhododendron 'Feuerwerk' {H. Hachmann 1963/1977} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[R. 'Cecile' (+) × R. 'Fireball']
Azalia 'Feuerwerk'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,5 - 1,2 m , wyprostowany, ronie szybko. L i c i e sezonowe, m³ode br±zowawe, jesieni± ponownie przebarwiaj± siź na br±zowo. K w i a t y w V/VI, 7 - 8 cm d³. i 5 cm red., 5 - 6-p³atkowe, delikatnie pachn±ce, szeroko otwarte, jaskrawoczerwone (39A); plamka rozmyta, pomarańczowa (33B); brzeg p³atków lekko fryzowany; nitki prźcików i s³upka d³ugie i czerwone; zebrane po 7 - 11 w do¶ę zwarte, szerokokuliste kwiatostany 9 - 10 × 14 - 15 cm.   U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera: IIA, IIIC, IVB, VIA; fot.30
007784
Rhododendron 'Fireball' {Rothschild 1951} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Fireball'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,6 × 1,2 m, mocny, wyprostowany. L i c i e sezonowe, m³ode czerwonobr±zowe, pó¼niej ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red., na zewn±trz ciemnoczerwone (45C-D), wewn±trz ciemnoczerwone z pomarańczowym odcieniem (33A-B); plamki brak lub nieznacznie zaznaczona; brzeg p³atków lekko fryzowany i poskrźcany; zebrane po 9-12 × 1-4 w kuliste kwiatostany 7-8 × 10 - 11 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu 1989; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
009628
Rhododendron 'Flamme' {Firma T.J.R. Seidel 1895/1904} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × R. 'Mira']
Róæanecznik 'Flamme'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany, nieco lu¼ny, kwitnie nieregularnie. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w IV, 5 - 7,5 cm red., intensywnie liliowe z bia³aw± gardziel±; cźtki æó³te do æó³tozielonych; brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 11 - 15 w zwarte, piramidalne kwiatostany. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ale p±ki kwiatowe bywaj± uszkadzane w czasie surowych zim; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.
214  panorama 5; kwatera: XIA, XIB
010905
Rhododendron 'Florence Sarah Smith'{D. Dale <1930/1958} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
Róæanecznik 'Florence Sarah Smith'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany, szerokokulisty, zwarty. Li c i e wielosezonowe 14 - 15 × 6 - 7 cm. K w i a t y w V/VI, 5,5 - 7 cm red., purpuroworóæowe (67BC); cźtki bardzo nieliczne, jasnozielone (144 A-B) na janiejszym tle; brzeg p³atków pofalowany, pylniki duæe, szarobrudne; nitki prźcików i s³upka jak p³atki. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), podobny do R. 'Corola', ale ma licie i kwiaty wiźksze. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
018040
Rhododendron 'Fragrans' {Paxton, Chandler oko³o 1820/1843} (Gr. 27 Azaleodendron)
[R. catawbiense + × R. viscosum grex]
syn.: Azaleodendron 'Fragrans', Rhododendron Fragrans Paxt., Rhododendron × fragrans Paxt., Rhododendron
odoratum
Paxt., Lodd. ex Steudel., Rhododendron fragrans (Adams) Maxim 1870, b³źdnie Rhododendron
fragrans
Franch. 1887 (b³źdnie =Rhododendron trichostomum Franch.), Rhododendron fragrans hort. 1839
(b³źdnie =Rhododendron maximum L. 1753)
Róæanecznik 'Fragrans', syn.: Azaleodendron 'Fragrans'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1 × 0,8 m, wyprostowany i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 6 - 8 × 2 - 3 cm, z wierzchu ciemnozielone i lekko b³yszcz±ce, spodem jasnozielone; czź¶ę lici opada zim±. K w i a t y w pierwszej po³. VI, intensywnie s³odko pachn±ce, w p±ku lilioworóæowe (75A-B), pó¼niej bia³e; brzeg p³atków „pognieciony i popofalowany, lilioworóæowy jak p±k; nitki prźcików i s³upka bia³e; zebrane po 6 - 16 w zwarte kwiatostany 5 × 7 - 8 cm. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie od dost. mroz. ( - 23 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 2000.
kwatera IIIB
017864
Rhododendron 'Frans van der Bom'{M. Koster & Zone 1892} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. kosterianum × ?]
Azalia 'Frans van der Bom'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci L i c i e sezonowe 7 - 9 × 3 - 4 cm, jasnozielone. K w i a t y w pierwszej po³. V, delikatnie pomarańczowe, zebrane po 11 - 15 w kwiatostany 7 - 10 × 12 - 16 cm.   U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.
kwatera VIA
009631
Rhododendron 'Frau von Wolffersdorff' {Firma T.J.R. Seidel 1989/1906} (Gr. 2a
Catawbiense)
[nn]
syn. Rhododendron 'Frau von Wolfersdorff'
Róæanecznik 'Frau von Wolffersdorff'
K r z e w do 3 m wysokoci, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe ciemnozielone, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, karminoworóæowe z liliowym odcieniem; cźtki ochrowoæó³te; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitki prźcików i s³upka czerwone; kwiatostan zwarty i kulisty. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Odmiana nazwana ku czci Luci von Wolffersdorff ze Schwepnitz zaprzyja¼nionej z rodzin± Seidlów. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów - 1984.
kwatera: IIC, IIIB; fot. 27
007766
Rhododendron 'Freya' {Vuylsteke 1888} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[nn]
Azalia 'Freya'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, ronie powoli. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, podwójne, ³ososiowe z æó³tym odcieniem (37C), na zewn±trz ciemnoróæowe (52D), końce p³atków intensywniej wybarwione. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych W. Os³oński, Kraków ofiarowa³ W. Os³oński - 1989.
kwatera IIID
012064
Rhododendron 'Fridoline'{H. Hachmann 1974/1987} (Gr. 29c Azalie Japońskie
Wielkokwiatowe)
[R. 'Signalglühen' + × (R. 'Rubinetta' × R. 'Vuyk's Scarlet')]
Azalia 'Fridoline'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,4 × 0,5 m, gźsty, ronie powoli. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V/VI, bardzo liczne, 4 - 4,5 cm red., jaskrawoczerwone z ma³ymi ciemnoczerwonymi cźtkami; zebrane po 2 - 3 na końcach pźdów. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), bardzo obficie kwitn±ca. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1999.
kwatera: XIB, XIIA
010922
Rhododendron 'Frühlingsanfang' {J. Bruns 1963/1987} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. 'Albert Schweitzer' + × R. degronianum ssp. yakushimanum F.C.C.Form]
syn. Rhododendron yakushimanum-Hybride Nr. 1
Róæanecznik 'Frühlingsanfang'
K r z e w 1 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1,3 m, silnie sp³aszczony, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V, 5 - 7 cm red., w p±ku intensywnie róæowe, pó¼niej jasnoróæowe z nielicznymi, czerwonymi cźtkami, pod koniec kwitnienia bia³oróæowe; zebrane po 8 - 14 w zwarte kwiatostany 8 × 11 cm. U p r .: odmiana mroz. ( - 23 °C), jeæeli jest uprawiany w cieniu, to nie traci barwy w czasie kwitnienia. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.
kwatera IIIF
013113
Rhododendron 'Furnivall's Daughter' {Knap Hill Nursery Ltd.<1948} (Gr. 1b Caucasicum)
[R. 'Mrs. Furnivall' × ?]
syn. Rhododendron 'Mrs. Furnival'
Róæanecznik 'Furnivall's Daughter'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,2 - 1,3 × 1,6 - 1,8 m, szeroko wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe, ciemnozielone lekko pofalowane. K w i a t y w V/VI, 6 - 8 (11) cm red., szeroko otwarte, jasnoróæowe (62C73B-C); cźtki czerwone wyra¼ne, liczne, bardzo duæe i zlewajace siź ku gardzieli w plamkź; zebrane po 14 - 16 w zwarte kwiatostany 15 - 16 × 14 cm. Upr .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 2000.
kwatera IIIF
010117
Rhododendron 'Galathea' {B. Morrison 1947} (Gr. 29c Azalie Japońskie Wielkokwiatowe)
[R. 'Mistress Carmichael' × R. 'Alice']
Azalia 'Galathea'
K r z e w do 1 m wysokoci wyprostowany i zwarty. L i c i e dwusezonowe 2,5 - 3,5 × 1,2 - 1,5 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone z wyra¼n± nerwacj±. K w i a t y w V, 2,5 - 3 cm red., dzwonkowate, ciemnoczerwone (45C); cźtki nieliczne, s³abo widoczne i ciemniejsze od p³atków; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; pokryte w³oskami dzia³ki kielicha odstaj± od korony; zebrane po 9 - 10 w kuliste, liczne kwiatostany 6 - 8 cm red. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 2000.
345   panorama 13; kwatera: IIA, IIC, IIID
002919
Rhododendron 'Gartendirektor Glocker' {D.G. Hobbie 194244/1966} (Gr. 13a
Williamsianum)
[R. 'Doncaster' + × R. williamsianum]
Róæanecznik 'Gartendirektor Glocker'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1 m, szerokokulisty, zwarty. P±ki kwiatowe w zimie jasnoczerwone. L i c i e wielosezonowe, m³ode (i pźdy) dekoracyjnie intensywnie br±zowe (!), pó¼niej ciemnozielone, b³yszcz±ce, charakterystycznie skrźcone i popofalowane. K w i a t y w V, 5 - 7 cm red., dzwonkowate, liczne, w p±ku ciemnoróæowoczerwone, pó¼niej janiej±ce; cźtki ciemnoczerwone; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 5 - 9 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 7 × 11 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), obficie kwitnie juæ w m³odym wieku. P o c h .: nn ofiarowa³ H. Strzelecki 1989; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994; OBUWr. Wroc³aw - 1994.
kwatera IIIF
012044
Rhododendron'Gartendirektor Rieger' {H. Robenek, D.G. Hobbie 194748/1971} (Gr. 13a
Williamsianum)
[R. 'Adriaan Koster' × R. williamsianum]
Róæanecznik 'Gartendirektor Rieger'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 - 1,4 × 1,5 - 1,7 m, szerokokulisty i gźsto ulistniony. L i c i e wielosezonowe duæe, jajowate, pofalowane, m³ode br±zowomiedziane. K w i a t y w V, 6 - 10 cm red., szeroko otwarte, w p±ku delikatnie jasnoróæowe, pó¼niej bia³okremowe (155A-C), na zewn±trz z róæowym odcieniem; cźtki duæe, ciemnoczerwone (59B), na trzech górnych p³atkach przechodz±ce w gardzieli w plamkź; nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka æó³ta; zebrane po 4 - 7 w lu¼ne, przewieszaj±ce siź kwiatostany 11 × 14 cm. U p r .: odmiana dost. mroz. ( - 23 °C), kwitnie d³ugo. P o c h . Firma D.G. Hobbie - 2000.
335   panorama 12; kwatera: VIA, XIIB
009632
Rhododendron 'Genoveva' {Firma T.J.R. Seidel 1897/1905} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Lucy Neal'
Róæanecznik 'Genoveva'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany, zwarty. L i c i e wielosezonowe 9 - 11 × 3,5 - 4,5 cm. K w i a t y w V/VI, szeroko rozwarte 7 - 8 cm red., w p±ku liliowe (75A), potem janiejsze (75B-D); plamka wyra¼na, jasnozielona (151B), p³atki zaokr±glone i lekko pofalowane; pylniki, nitki prźcików i s³upka jak p³atki, znamiź s³upka czerwone; zebrane po 12 - 15 w kwiatostany 11 × 14 - 15 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.