kwatera IX
012140
Ilex × meserveae S.Y.Hu 1940 {nn/K.K. Meserve ?/ok. 1950}
[I. aquifolium × I. rugosa]
Ostrokrzew Meservy
K r z e w 1 - 3 (5) × 2 m wysokoci, wyprostowany, szerokoroz³oæysty, gźsty. P ź d y fioletowowiniowe. L i c i e wielosezonowe, 26 × 1,3 - 3,5 cm, szerokojajowate, skórzaste; na wierzcho³ku zaostrzone, u podstawy klinowate do zaokr±glonych; brzeg pofalowany i kolczasto z±bkowany z kaædej strony po 4 - 8, z wierzchu b³yszcz±ce, ciemnozielone z niebieskim odcieniem, spodem jasnozielone; ogonek fioletowobr±zowy. K w i a t y w V - VI, bia³e do róæowobia³ych, 4-krotne, w wi±zkach na pźdach 2-letnich. O w o c e 8 - 10 mm, kuliste, czerwone (rzadko æó³te), b³yszcz±ce. Wyselekcjonowano juæ kilkanacie odmian uprawnych z tego mieszańca U p r .: dost. mroz. do ( - 23 °C). W naszych warunkach klimatycznych bardziej odporny na mróz i wysuszaj±ce wiatry od niektórych odmian I. aquifolium. Znosi gleby lekko kwane i pe³ne nas³onecznienie. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1997.
kwatera IX
004333
Ilex opaca Aiton 1789 f. opaca
syn.: Ilex americana Lam. 1802, I. aquifolium Marshall 1785, I. canadense Marshall 1785, I. canadensis hort. ex
D.Don 1853-1854, I. laxifolia Lam. 1789, I. opaca (Aiton) Raf. 1838, I. opaca var. prinifolia (Lavallée) Lavallée
1921, I. opaca var. laxifolia (Lam.) Nutt.l 1818, I. prinifolia Lavallée 1877, I. quercifolia Meerb. 1789
Ostrokrzew matowy f. typowa
K r z e w w uprawie 3 - 4 (10) m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo 15 × 7 m, wyprostowane, w±sko stoækowe. P ź d y pocz±tkowo lu¼no pokryte w³oskami. L i c i e wielosezonowe, 5 - 10 × 3 - 6 cm, skórzaste, pod³ugowatoeliptyczne, pofalowane, grubo kolczasto z±bkowane (36), rzadko ca³obrzegie; z wierzchu matowe (!), ciemnooliwkowozielone, spodem æó³tozielone; ogonek 6 - 12 mm d³. K w i a t y w VI, kremowobia³e, 4-krotne, + po 13, > po 3 - 9, w wi±zkach na pźdach jednorocznych. O w o c e 8 - 12 mm, najczź¶ciej pojedyncze, czerwone do pomarańczowych, rzadko æó³te, z 4 nasionami; utrzymuj± siź aæ do wiosny. W y s t .: rod.- wsch. USA od Massachusetts po Texas. Introdukcja 1744 r. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C).Warto w i e d z i e ę : najbardziej popularny w USA ostrokrzew o nazwie „American Holly” (od tej nazwy Hollywood), jest mnoæony na licznych plantacjach i uæywany do dekoracji na Boæe Narodzenie.Poc h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1990.
endemit  
kwatera IX
003851
Ilex pernyi Franch. 1883
Ostrokrzew Perny'ego
K r z e w dwupienny, w uprawie 2 - 3 m wysokoci, w ojczy¼nie ma³e drzewo 6 - 9 × 3 m, wyprostowane, lu¼no zbudowane. P ź d y m³ode zielone, sk±po pokryte w³oskami. L i c i e wielosezonowe utrzymuj± siź 4 - 5 lat, ma³e 1,3 - 2,5 × 0,5 - 1,4 cm, romboidalne do jajowatolancetowatych; z wierzchu b³yszcz±ce, ciemnooliwkowozielone, spodem æó³tozielone, pofalowane, z mocnymi 1 - 2 (5) kolcami do 3 mm d³. (po kaædej stronie), przy czym najwiźksze przy wierzcho³ku, ogonek tylko 2 mm d³. K w i a t y w V, æó³tawe, 4-krotne, w gźstych wi±zkach, na pźdach 2-letnich. O w o c e 7 - 8 mm red., kuliste, prawie siedz±ce, jaskrawoczerwone, z 4 nasionami. W y s t .: rod. i zach. Chiny prowincja Gansu do Shaanxi. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od ndost. mroz. ( - 18 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). Introdukowany przez E.H. Wilsona do Anglii w 1900 r. P o c h .: OBUWr Wroc³aw 1995 >; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1997 (+).
kwatera IIIE, IIIF, IX
008755
Ilex verticillata (L.) A.Gray 1857 var. verticillata
syn.: Ilex bronxensis Britton 1912, I. verticillata f. fastigiata (E.P.Bicknell) Fernald 1922, I. verticillata var.
cyclophylla
(Robinson 1900), I. verticillata var. padifolia (Willd.) Torr. et Gray 1878, I. verticillata var.
tenuifolia (Torr.) Watson 1878, Prinos ambiguus Watson 1825 non Michx., Prinos confertus Moench 1794,
Prinos gronovii Michx. 1803, Prinos padifolius Willd. 1809, Prinos prunifolius Desf. 1815, Prinos verticillatus
L. 1753,
Ostrokrzew okó³kowy odm. typowa
K r z e w dwupienny, w uprawie oko³o 2 m wysokoci, w ojczy¼nie ma³e d r z e w k o 3 - 4,5 m rednicy, lu¼no uga³źzione, starsze okazy niekiedy tworz± liczne odrosty. P źd y prawie nagie, oliwkowobr±zowe do fioletowobr±zowych, starsze jasnoszare. L i c i e sezonowe (!), 3,5 - 9 × 2 - 2,5 cm, odwrotniejajowate do lancetowatych, d³ugo zaostrzone, pojedynczo lub podwójnie z±bkowane; z wierzchu matowe, intensywnie zielone, spodem pokryte w³oskami, pó¼niej tylko na nerwach; jesieni± niekiedy piźknie æó³te lub pomarańczowe; po przymrozkach czarnobr±zowe.K w i a t y w VI/VIII, bia³e 47-krotne (!), na krótkich ogonkach, (+) zebrane po 1 -2, > po 2 - 10, miododajne, pachn±. O w o c e 6 - 8 mm red., kuliste, siedz±ce po 1 - 2 szt., intensywnie czerwone z 4 - 7 nasionami; d³ugo utrzymuj± siź po opadniźciu lici (d³uæej od podobnych I. decidua i I. serrata) bardzo dekoracyjne. W y s t .: Ameryka P³n. od Nowej Szkocji po Florydź, nad moczarami, brzegami zbiorników wodnych i na obrzeæach lasów. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od nie mroz. (< - 15 °C) do b. mroz.(> - 29 °C) (!); stanowisko s³oneczne do pó³cienistego, gleby kwane o pH 4,5 - 5,5. P o c h .: Niagara Parks 1991; Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN - 1992; OB
Montreal - 1992; Firma C. Esveld, Boskoop - 1993.
Itea L. rodzina Grossulariaceae (d. Escalloniaceae, Iteaceae, Saxifragaceae) Agrestowate
Itea
Rodzaj obejmuje 15 gatunków drzew i krzewów o liciach zawsze zielonych i sezonowych, wystźpuj±cych w Himalajach aæ po Japoniź, w zach. Malezji, w tym 1 w Ameryce P³n.; w Polsce uprawiany jest tylko 1 amerykański gatunek.
kwatera IIID
010713
Itea virginica L. 1753
Itea wirginijska
K r z e w w uprawie 1 - 1,2 (1,5) m, w ojczy¼nie oko³o 2 - 3 × 1,5 m, wyprostowany, gźsty; wytwarza odrosty korzeniowe. P ź d y cienkie, zielone; m³ode pokryte w³oskami. L i c i e sezonowe, 3 - 10 cm, w±skoeliptyczne do pod³ugowatych, jasnozielone, u podstawy sercowate do klinowatych, drobno i lu¼no z±bkowane; ogonek 5 - 10 mm d³.; jesieni± przebarwiaj± siź jaskrawo na czerwono i purpurowo. K w i a t y w VI, 4 - 9 mm red. kremowe, w wyprostowanych, gźstych gronach d³. 5 - 15 cm, pachn± intensywnie (!). W y s t .: lasy na wsch. USA. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); lubi gleby wilgotne, ale nie mokre, próchniczne, kwane; licie przebarwiaj± siź intensywniej na stanowiskach s³onecznych.
P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.
Jasminum L. rodzina Oleaceae Oliwkowate
Jamin
Do rodzaju naleæy 200 gatunków krzewów i pn±czy, wystźpuj±cych g³ównie w tropikach i subtropikach, 1 w Ameryce; w Polsce uprawiane s± tylko 2 gatunki i 1 forma botaniczna.
38 panorama1a; kwatera VIA
003852
Jasminum fruticans L.
Jamin krzewiasty
K r z e w osi±gaj±cy w dobrych warunkach do 1,5 m rednicy. L i c i e wielosezonowe lub czź¶ciowo zielone w zimie, 1 - 2 cm d³., jajowatoeliptyczne lub jajowate. K w i a t y w VI - VIII, 1,5 cm red., obup³ciowe, ciemnoæó³te, po 2 - 5 na krótkich szypu³kach. W y s t .: Azja Mn. U p r .: mrozoodporno¶ę zaleæna od pochodzenia od nie mroz. (< - 15 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); w Ogrodzie Botanicznym we Wroc³awiu w uprawie gruntowej od 1988 r., ale krzew jest okrywany.
P o c h .: OBUWr Wroc³aw 1990.
kwatera IA, A/2
003853
Jasminum nudiflorum Lindl.
syn.: Jasminum sieboldianum Blume ?
Jamin nagokwiatowy
K r z e w w uprawie do 2,3 × 2,3 m, w ojczy¼nie do 5 m wysokoci, o d³ugich, rózgowatych, 4-kanciastych, zielonych pźdach rozk³adaj±cych siź na boki. L i c i e wielosezonowe lub sezonowe, ciemnozielone, nakrzyæleg³e, pojedyncze lub 3-listkowe, listki jajowatoeliptyczne 1 - 3 cm d³. Kwi a t y w II - IV, czasem juæ XII - I (!), obup³ciowe, æó³te, z d³ug± rurk± korony i (4)5 - 6 szeroko rozpostartymi p³atkami 2 - 2,5 cm red., na krótkich szypu³kach wzd³uæ zesz³orocznych ga³±zek, osadzone pojedynczo i parami nakrzyælegle. O w o c e typu jagoda u nas brak. W y s t .: zach. Chiny. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), nawet w Polsce Zach. wymaga stanowisk ciep³ych, os³oniźtych i lekkiego okrycia na zimź. Toleruje gleby suche, jak i wilgotne, ale lubi gleby przepuszczalne, æyzne, wieæe, miejsca s³oneczne, zaciszne, os³oniźte od wiatru najlepiej przy murze. Z a s t .: atrakcyjny krzew w kaædym ogrodzie ze wzglźdu na wyj±tkowo wczesne kwitnienie i ³adny pokrój. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1996, 1998.
JunglasL. rodzina Juglandaceae Orzechowate
Orzech
Do rodzaju naleæy 15 gatunków rosn±cych od Azji Mniejszej po Daleki Wschód oraz od Ameryki P³n. po Amerykź P³d. W Polsce uprawianych jest 9 gatunków, 1 odmiana botaniczna i kilkanacie odmian uprawnych (w tym owocowe). D r z e w a rozdzielnop³ciowe, jednopienne, wiatropylne, o lu¼nych szerokich koronach i grubych pźdach, z komorowo podzielonym rdzeniem. L i c i e sezonowe, z³oæone z wielu listków, zwykle pi³kowane (wyj±tek J. regia), pozostawiaj± duæy lad na pździe. Kwiatostany mźskie kotki zimuj± w postaci nie okrytych ³uskami p±czków, æeńskie w wyprostowanych k³osach na szczytach tegorocznych przyrostów. Róæne czź¶ci rolin pokryte s± czźsto gruczo³kowatymi w³oskami. Licie, korowina i ³upina owoców zawiera juglon substancjź utrudniaj±c± wzrost innych rolin. Orzechy wymagaj± gleb g³źbokich, æyznych i wieæych, najlepiej wapiennych, miejsc ciep³ych i s³onecznych. Odporno¶ę na mróz dosyę duæa (za wyj±tkiem J. regia), ale czźsto cierpi± od wiosennych przymrozków. Korzeń palowy g³źboki i gruby, co utrudnia przesadzanie. Na ogó³ nie toleruj± ciźcia.
443 panorama17,19, 23; kwatera IIID, IVF
003857 2n = 32
Juglans regia L. 1753
Orzech w³oski, syn.: Orzech królewski
D³ugowieczne d r z e w o (do ok. 600 lat), o koronie szeroko rozpostartej, w uprawie do 15 - 20 m wysokoci, w ojczy¼nie do 30 - 40 (45) × 20 - 35 m. L i c i e sezonowe, pierzaste, 25 - 35 cm d³., z³oæone z 5 - 9 ca³obrzegich listków 6 - 12 cm, , listek szczytowy najwiźkszy, za m³odu br±zowe, pó¼niej ciemnozielone, nagie, pachn± po roztarciu. O w o c e orzechy do 5 cm d³., na krótkich grubych szypu³kach, jadalne, zawieraj± do 60% t³uszczu; okrywa pźka po dojrzeniu. D r e w n o twardzielowe, biel brudnobia³y, twardziel szarobr±zowa, s³oje roczne szerokie, do¶ę ciźækie, rednio twarde, ³atwo ³upliwe, trwa³e, dobre i ³atwe w obróbce, dobrze przyjmuje róæne barwiki i jest ³atwe do politurowania. Stosowane do wyrobu oklein, mebli ozdobnych i elementów wystroju wnźtrz samochodów, samolotów itp. W y s t .: od Azji Mn. po zach. i rod. Azjź, naturalny zasiźg trudny do okrelenia. U p r .: mroz. ( - 29 °C), od wieków sadzone jako drzewo owocowe, czźsto zdzicza³e O k a z y najwiź k s z e w Polsce: Celbowa, gm. Puck 23/291/137, D³uga Golina, gm. Murowana Golina 13/290/131. P o c h .: nn 1928, 1950. W Wojs³awicach okaz na kwaterze IIID w 2000 r. osi±gn±³ 12 m/144 cm.
617panorama 25; kwatera A/3
013668
Juglans regia 'Leopold' {B. Dudek ok. 1970/ok. 1970}
syn.: Juglans nigra 'Leopold' (b³źdnie)
Orzech w³oski 'Leopold'
D r z e w o z kulist±, nisko osadzon± koron±, po 10 latach uprawy oko³o 1,5 m wysokoci, ronie do¶ę powoli. P źd y m³ode jasnozielone, nagie. K o r a br±zowoszara. L i c i e sezonowe, jasnozielone, 30 - 50 × 25 - 30 cm, zmienne w róænym stopniu powcinane i postrzźpione, niesymetryczne oraz zdeformowane, klapowane, z³oæone przewaænie z 11 (15) listków 15 - 20 cm d³., 2 - 3 pary dolne do 3 cm szer., lancetowato klapowane, niektóre klapy wciźte aæ do nerwu, ca³obrzegie; listki górne wźæsze, do 2 cm szer., nieregularnie g³źboko z±bkowane (do 0,7 cm) lub z±bkowano-pi³kowane, niektóre podzielone na 1 - 5 klap bardzo g³źboko z±bkowanych; czź¶ę lici dwukrotnie krótsza 18 - 25 × 20 - 30 cm i z³oæona z 3 - 7 listków 10 - 12 × 16 - 10 cm. Owocuje w m³odym wieku. O w o c e kuliste, g³adkie, zielone 3,5 cm red. U p r .: prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Szkó³ki M. Koz³owski ofiarowa³ - M. Koz³owski 1997.
JuniperusL. 1753 rodzina Cupressaceae Cyprysowate
Ja³owiec
Do rodzaju naleæy oko³o 45 gatunków wystźpuj±cych w Europie, Azji, p³n. Afryce, Ameryce P³n. i ¦r., na pó³nocy do Alaski, Grenlandii, Islandii i Syberii. W Polsce wystźpuj± na stanowiskach naturalnych 2 gatunki i 1 odmiana bot., a uprawianych jest 15 gat., 2 pgat., 2 odmiany bot. i 158 uprawnych. S± to   d r z e w a i k r z e w y rozdzielnop³ciowe, jedno lub dwupienne, czźsto p³oæ±ce siź. I g ³ y wielosezonowe, szpilkowate i (lub) ³uskowate, nakrzyæleg³e. N a s i o n a nieliczne, bez skrzyde³ek, zebrane s± w szyszkojagodach (!) typowych tylko dla ja³owców, które dojrzewaj± w 1 - 3 roku i nie otwieraj± siź. Wszystkie ja³owce s± ¶wiat³oæ±dne, odporne na suszź i wytrzyma³e na warunki miejskie i przemys³owe. Wytrzyma³o¶ę na niskie temperatury jest róæna w zaleænoci od gatunku i odmiany. Wymagania glebowe maj± na ogó³ przeciźtne. W a r t o w i e d z i e ę o odmianach polskich, których nie ma w Wojs³awicach: Juniperus communis 'Anna Maria' Gr±bczewski 1995 {J. Gr±bczewski 1972/1982}, Juniperus virginiana 'Pendula' Roæyński 19 - 11 {F. Roæyński <1911/1911}.
kwatera IIIJ
004258
Juniperus chinensis 'Aurea' R.Smith 1865 {M. A.Young 's Nurs. ok. 1855/1871}
[sport J. chinensis >]
syn.: Juniperus chinensis A.Youngii hort., Juniperus chinensis mascula aurea
Ja³owiec chiński 'Aurea'
Ma³e drzewko do kilku metrów wysokoci o w±skostoækowym pokroju i z³ocistoæó³tych pźdach; klon mźski. L i c i e dimorficzne ig³y i ³uski. Za m³odu ronie bardzo wolno i nie toleruje silnego nas³onecznienia. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h . Szkó³ka Krzewów E.
568 panorama 21b; kwatera IA
007761
Juniperus chinenesis 'Blaauw' Groot. 1940 {Blaauw & Co. ok. 1924}
syn.: Juniperus × media 'Blaauw' hort., Juniperus chinensis 'Blaauw's Varietet' hort.
Ja³owiec chiński 'Blaauw', syn.: Ja³owiec poredni 'Blaauw'
Odmiana krzaczasta o pokroju zbliæonym do litery V, ronie powoli, po 15 latach uprawy oko³o 1 m wys.; przewaæaj± wa³eczkowate pźdy z ³uskami barwy szarawoniebieskiej. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); interesuj±ca odmiana o ³adnym pokroju, godna polecenia do ma³ych ogrodów. P o c h .: Szkó³ka Rolin Ozdobnych J. i Z. Byczkowscy, Glinka ofiarowa³ J. Byczkowski - 1989.
kwatera IIIG
011417
Juniperus chinensis 'Blue Alps' F.J.Groot. 1978 ?{W.H.Welch <1978 ?}
syn.: Juniperus chinensis 'Willow Pattern', Juniperus shepardii 'Blue Alps' hort. Europa (b³źdnie)
Ja³owiec chiński 'Blue Alps'
Bardzo szybko rosn±cy k r z e w o stoækowatym pokroju i pźdach wzniesionych, na końcach ³ukowato przewisaj±cych. Ulistnienie igie³kowate 712 mm d³., bardzo k³uj±ce. M³ode pźdy br±zowawe, pó¼niej srebrzystoniebieskie, najintensywniej wybarwione wród ja³owców. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Podobny do Juniperus squamata 'Holger'. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wielka ofiarowa³ S. Zymon -1998.
390 panorama 16; kwatera: IIIB, IIIC
004281
Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' Hornibr. 1939
syn.: Juniperus davurica 'Expansa Variegata' Melle, Juniperus chinensis var. expansa variegata Hornibr.1939
Ja³owiec chiński 'Expansa Variegata'
K r z e w gźsty, rozrasta siź szeroko do 3 m red. i 0,5 m wysokoci, o d³ugich, sztywnych, regularnie, niemal poziomo u³oæonych ga³źziach. W ulistnieniu przewaæaj± niebieskawe ig³y, a ca³a rolina upstrzona jest równomiernie kremowobia³o. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas - 1988.
IIIC
009225
Juniperus chinensis 'Obelisk' Groot. 1946 {F.J. Grootendorst & Zone Nurs. ok. 1930}
Ja³owiec chiński 'Obelisk'
K r z e w o pokroju kolumnowym, do 3 m wysokoci, bardzo zwarty. Ga³źzie krótkie, sztywne, wzniesione, w górnej czź¶ci skierowane ku rodkowi. I g ³ y bardzo d³ugie, k³uj±ce, lekko ³ukowato wygiźte ukazuj± niebieskaw± doln± stronź. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas - 1989. Pude³ek, Pisarzowice - 1994.
293 panorama: 9, 11 , 16; kwatera IIIC, IIID, IVB
004263
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' Hornibr. 1923 {<1885}
syn.: Juniperus chinensis aurea G.Nicholson, Juniperus chinensis procumbens aurea Beissn. 1891, Juniperus
chinensis
var. globosa aurea Hornibr., Juniperus japonica aurea Carričre, Juniperus media plumosa aurea
Melle 1947, Juniperus × media 'Plumosa Aurea' hort.
Ja³owiec chiński 'Plumosa Aurea', syn.: Ja³owiec poredni 'Plumosa Aurea'
K r z e w do 2 m wysokoci, z kilkoma silnie wzniesionymi do góry ga³źziami, ronie bardzo wolno. Ulistnienie gźste, z³ocistoæó³te przewaænie ³uskowate, igie³ki nieliczne i drobne jesieni± br±zowawe.
U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989.
208 panorama 5, 12, 17,18, 20, 22; kwatera: IIIE i J, IX, XIIB; fot.104152
012869
Juniperus chinensis 'Variegata' R.Smith 1865 {Japonia <1860}
syn.: Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' hort. 1986 (b³źdnie), Juniperus chinensis 'Argentea', Juniperus
chinensis
var. albo-variegata H.J.Veitch 1881., Juniperus chinensis 'Argenteo-variegata', Juniperus chinensis
'Argenteovariegata' R.Smith 1867, Juniperus chinensis 'Alba' Standish 1875 non Rehder 1925
Ja³owiec chiński 'Variegata'
K r z e w 8 - 10 × 1,5 m, o pokroju w±skiego, regularnego stoæka, bardzo gźsty, ronie do¶ę powoli. I g ³ y wielosezonowe, obustronnie niebieskozielone, od spodu z bia³ym nalotem. Czź¶ę igie³ ca³kowicie lub czź¶ciowo kremowobia³a. Odmiana znaleziona przez lekarza Franza von Siebolda w 1860 r. w Japonii i przywieziona do Holandii. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - oko³o 1970 r. (pomiar w 2000 r. kw.: IIIJ 8/65 i 8/60, IX 9/110).
588 panorama 22; kwatera IIA
004268
Juniperus communis 'Bruns' Den Ouden et Boom 1965 {Szwecja/Timm Baumsch. ok.
1930/1953}
syn.: Juniperus communis 'Obergärtner Bruns' hort.
Ja³owiec pospolity 'Bruns'
K r z e w do 3 m wysokoci, o pokroju kolumny lekko rozszerzaj±cej siź ku górze, niezbyt gźsty, niebieskawo wybarwiony. Ga³źzie czźsto wy³amuj± siź po obfitych opadach niegu. Up r .: b. mroz. (> - 29 °C). W a r t o  w i e d z i e ę : Juniperus communis i jego odmiany mog± wywo³ywaę podobne dzia³anie jak J. sabina, ale o mniejszym nasileniu. Przypadki zatruę zdarzaj± siź rzadko, g³ównie u dzieci po zjedzeniu jagód. Moæliwe s± takæe dermatozy na skutek wtarcia w skórź olejku. Szyszkojagody ja³owca znajduj± zastosowanie w medycynie jako diureticum, cholagogum, stomachicum, natomiast olejek stosowany jest zewnźtrznie. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów KULAS ofiarowa³ K. Kulas - 1989.
kwatera IIA
004269
Juniperus communis 'Compressa' Carričre 1855 {nn<1855}
syn.: Juniperus communis hibernica compressa Carričre, Juniperus communis nana compacta hort., Juniperus
compressa
Rinz, Juniperus communis hispanica C.Lawson ex Gordon, Juniperus hispanica C.Presl ex Gordon
non Mill.
Ja³owiec pospolity 'Compressa'
Odmiana kar³owata 0,6 - 0,8 m wysokoci, o w±skim, kolumnowym pokroju z ostrym wierzcho³kiem, bardzo gźsta. I g ³ y krótkie, 3 - 5 mm × 1 mm. Podobna do Juniperus communis 'Suecica Nana'. Upr .: dost. mroz. ( - 23 °C), ze wzglźdu na ³adny pokrój i niewielkie wymiary, szczególnie polecana do ogrodów skalnych; wraæliwa na wiatry i podatna na przździorki. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994.
kwatera IIIB
012209
Juniperus communis 'Green Carpet' A. Bloom. 1984 {Norwegia/Bressingham Nurs.
<1984/1984 ?}
Ja³owiec pospolity 'Green Carpet'
< div align=justify> Gźsty, szeroko ciel±cy siź k r z e w do 20 cm wysokoci. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Doskona³a odmiana jako niska rolina okrywowa. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie Mykita-Szymański, Dobrzyń ofiarowa³ J. Mykita - 1994.
9 panorama: 1a, 3, 21a; kwatera: IIC, IX
004272
Juniperus communis 'Hibernica' Gordon 1858 {Loddiges Nurs. 1836}
syn.: Juniperus communis hibernica Lodd. ex Gordon, Juniperus communis stricta Carričre 1855, Juniperus
fastigiata
hort., Juniperus hibernica Lodd. 1836, Juniperus hispanica hort., Juniperus pyramidalis hort.,
Juniperus stricta hort.
Ja³owiec pospolity 'Hibernica', syn.: Ja³owiec pospolity odm. irlandzka
Najwyæsza z uprawianych u nas odmian ja³owca pospolitego, osi±ga w Polsce 2-3 m wysokoci (w Anglii do 9 m), w±skokolumnowa, bardzo zwarta, o wszystkich ga³źziach pionowo wyprostowanych.    I g ³ y niebieskawozielone, krótkie, lekko k³uj±ce,. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), krótkowieczna, wraæliwa na suche wiatry i oki¶ę ¶niegow±, która deformuje ³adny pokrój. P o c h .: nn - ok. 1970.
494 panorama:18,19; kwatera IIIB; fot. 128, 129
004273
Juniperus communis 'Hornibrookii' Hornibr. 1939 {Hornibrook <1923}
syn.: Juniperus communis hornibrookii Groot., Juniperus communis prostrata Hornibr. non Beissn.
Ja³owiec pospolity 'Hornibrookii'
Kar³owaty, p³oæ±cy siź k r z e w do 0,5 m wysokoci i 2 m red. Pźdy g³ówne rosn± poziomo, a boczne rozga³źziaj± siź nieregularnie. I g ³ y 56 mm, k³uj±ce, u³oæone lu¼no odstaj± od ga³±zek, pokazuj±c bia³e paski. Odmiana podobna do J. communis 'Repanda', ale bardziej srebrzysta i intensywniej rosn±ca.   U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie L. i G. Kurowscy, Końskowola ofiarowa³ L. Kurowski - 1988.
408 panorama: 16, 21a, 21b; kwatera: IA, IIIC
004274
Juniperus communis 'Repanda' Groot. 1940 {M. Prichard <1934}
Ja³owiec pospolity 'Repanda'
Kar³owaty, p³oæ±cy siź k r z e w do 30 cm wysokoci, o regularnych rozga³źzieniach. I g ³ y do 8 mm d³., wygiźte ku przodowi, s³abo k³uj±ce, pokrywaj± dachówkowato pźd. Podobny do J. communis 'Hornibrookii'. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Rolin Ozdobnych J. i Z. Byczkowscy, Glinka ofiarowa³ J. Byczkowski 1988; Arboretum Novż Dvłr u Opavy - 1988.
500 panorama: 18, 19; kwatera IIIB
004278
Juniperus conferta Parl. 1863
syn.: Juniperus litoralis Maxim 1868, Juniperus rigida var. conferta Patschke 1913
Ja³owiec nadbrzeæny
K r z e w rozdzielnop³ciowy, dwupienny, do 30 cm wysokoci i 2 m red., o ciel±cych siź szeroko po ziemi ga³źziach. I g ³ y d³ugie do 2 cm, jasnozielone, sztywne, ostro zakończone, przylegaj±ce do pźdów. W y s t .: Japonia, P³w. Koreański, Sachalin. U p r .: mrozoodporno¶ę ndost. poznana w Polsce, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C), bez wiźkszych wymagań glebowych, wiat³olubny. Z a s t .: cenna rolina okrywowa, polecana do uprawy w cieplejszych rejonach Polski.. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1993.
kwatera IIIC
008509
Juniperus conferta 'Blue Pacific' Monrovia 1972 {<1972}
Ja³owiec nadbrzeæny 'Blue Pacific'
K r z e w 0,2 - 0,3 m wysokoci, cieli siź szeroko, ronie powoli. I g ³ y miźkkie (!), niebieskozielone. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), wymaga os³oniźtego stanowiska. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994.
kwatera IIIB
002859
Juniperus horizontalis Moench 1794
syn.: Juniperus caesia Carričre 1855, Juniperus hudsonica Forb. 1839, Juniperus prostrata Pers. 1807,
Juniperus repens Nutt. 1817, Juniperus sabina var. humilis Hook., Juniperus sabina var. prostrata (Michx.)
Loudon, Juniperus sabina var. procumbens Pursh., Juniperus sabina Michx. 1803, Juniperus virginiana var.
prostrata (Pers.) Torr. 1826, Sabina horizontalis (Moench) Rydb.
Ja³owiec p³oæ±cy
P³oæ±cy siź k r z e w z d³ugimi, zwykle leæ±cymi na ziemi pźdami, których końce podnosz± siź ku górze; boczne ga³±zki krótkie i do¶ę grube, pokryte s± niebieskawozielonymi lub szarozielonymi ig³ami lub ³uskami, w jesieni zwykle o fioletowym odcieniu. S z y s z k o j a g o d y róænego kszta³tu, niebieskawe, do 9 mm red., bez zapachu. W y s t .: piaszczyste brzegi jezior w p³n. regionach Ameryki P³n. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), ma³o wymagaj±cy co do gleby, wraæliwy na zanieczyszczenia powietrza, bardzo wytrzyma³y na suszź. W Europie w uprawie od 1830 r., w Polsce od 1836 r. Z a s t .: bardzo wartociowy, niski, p³oæ±cy siź ja³owiec, cenny do ogrodów skalnych i przydomowych. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1993.
529 panorama 20; kwatera IIIE
014725
Juniperus horizontalis 'Agnieszka' Gr±bczewski 1995 {J. Gr±bczewski 1971/1978}
syn.: Juniperus horizontalis 'Agnes' hort.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Agnieszka'
Dobrze krzewi±ca siź odmiana dorastaj±ca na wysoko¶ę do 30 cm, o stalowoniebieskich ig³ach. Przypomina Juniperus sabina 'Tamariscifolia'. Up r .: b. mroz. (> - 29 °C), odmiana bardzo wartociowa, godna czźstego stosowania. P o c h .: ofiarowa³ Zwi±zek Szkó³karzy Polskich - 1999.
505 panorama: 19, 22; kwatera: IIA, IIIB; fot. 128
007823
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' D. Hill {Asger M. Jensen, Thomsen/D. Hill Nurs.}
syn.: Juniperus horizontalis 'Blue Moon' Thomsen
Ja³owiec p³oæ±cy 'Blue Chip'
Bardzo gźsty k r z ew o ga³źziach lekko podnosz±cych siź ku górze. I g ³ y srebrzystoszare, jesieni± lekko fioletowe, krótkie, 25 mm d³., na m³odych pźdach ³uskowate. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Poch .: Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych A. Końca, Zgierz ofiarowa³ A. Końca 1991; Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1993.
535 panorama 20; kwatera IIB
011588
Juniperus horizontalis 'Blue Forrest' hort. Amer.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Blue Forrest'
P³oæ±cy siź k r z e w do 30 cm wysokoci, bardzo gźsty, ronie powoli. Niebieskawe ga³±zki podnosz± siź prawie pionowo do góry (!). U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów KULAS, Pisarzowice - 1994.
496 panorama18; kwatera: IIIB, IIIC; fot. 129
004284
Juniperus horizontalis 'Douglasii' Douglas 1878 {Douglas Nurs. 1855}
syn.: Juniperus horizontalis douglasii Rehder, Juniperus horizontalis glauca major Groot.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Douglasii'
P³oæ±cy siź k r z e w do 30 - 40 cm wysokoci przy 23 m red. Boczne ga³±zki roz³oæone regularnie na boki. Ulistnienie igie³kowate i do¶ę liczne ³uskowate; zabarwienie stalowe, przed zim± fioletowe. Ceniona odmiana ze wzglźdu na niski, zwarty pokrój, stosowana jako rolina okrywowa. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice 1988; Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek; Pisarzowice - 1989.
82 panorama 1b; kwatera: IB, IIIC
004288
Juniperus horizontalis 'Plumosa' Andorra 1919 {Andorra Nurs. <1907/1907}
syn.: Juniperus horizontalis 'Andorra' hort., Juniperus horizontalis 'Andorra Juniper' hort., Juniperus
horizontalis
'Creeping Juniper' hort.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Plumosa'
Stare krzewy przy 2,5 m red. osi±gaj± 60 cm wysokoci Ga³źzie rozga³źzione pióropuszowato, odstaj± skonie pod k±tem 45° od ziemi. Przewaæaj± ig³y do 7 cm d³., coraz krótsze ku wierzcho³kowi pźdów. Ogólne zabarwienie zielone lub nieznacznie stalowe. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów KULAS, Pisarzowice - 1990; OBUWr. - 1995.
196 panorama 5; kwatera: IIB, X
004289
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' Verm. 1953 {J.C. Van Heiningen/South Wilton Nurs.
1914/>1914}
syn.: Juniperus chinensis 'Blue Vase' hort., Juniperus chinensis 'Blue Wilson' hort., Juniperus chinensis 'Glauca'
hort., Juniperus chinensis var. glauca, Juniperus horizontalis 'Blue Rug' hort., Juniperus horizontalis 'Blue
Wiltonii' hort., Juniperus horizontalis 'Glauca Nana' hort. Amer. (b³źdnie), Juniperus horizontalis 'Wilton
Carpet' hort.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Wiltonii'
Podobny do J. horizontalis 'Glauca', ale niæszy do 1520 cm, bardziej „przylegaj±cy do ziemi”, ciemnozielony, ronie bardzo powoli i nie wypiźtrza siź porodku. Igie³ki bardziej „³uskowate”. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), cenna rolina okrywowa na skarpy, murki oporowe, do skalnych ogrodów i jako trawnik zastźpczy. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw 1992.
kwatera IIIC
008290
Juniperus × media 'Blue and Gold' D.Geld. 1984
[sport od Juniperus × media 'Pfitzeriana Glauca']
syn.: Juniperus chinensis 'Blue and Gold'
Ja³owiec poredni 'Blue and Gold', syn.: Ja³owiec chiński 'Blue and Gold'
K r z e w szeroko roz³oæysty o pokroju podobnym do Juniperus × media 'Pfitzeriana Glauca', ale wolniej rosn±cy. P ź d y niebieskozielone, czź¶ciowo æó³tokremowe. Odbarwione czź¶ci pźdów s± czźsto niszczone w zimie przez s³ońce. U p r .: odmiana mroz. ( - 29 °C), wymaga stanowisk pó³cienistych. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1991.
72 panorama: 1b, 4; kwatera: IB, X
004292
Juniperus × media 'Pfitzeriana' (Beissn.) Melle 1946 {Späth Baumschule <1899/1899}
syn.: Juniperus chinensis var. pendula Beissn., Juniperus chinensis 'Pfitzeriana', Juniperus chinensis Pfitzeriana
Späth 1899, Juniperus media Pfitzeriana Melle, Juniperus × pfitzeriana 'Wilhelm Pfitzer', Juniperus sabina
'Knap Hill' Fitsch.
Ja³owiec poredni 'Pfitzeriana', syn.: Ja³owiec chiński 'Pfitzeriana'
Szeroki k r z e w do 2 m wysokoci i 5 m red., o pźdach skierowanych skonie ku górze, ronie szybko. Ulistnienie igie³kowate, szarozielone; klon mźski. U p r .: odmiana b. mroz. (> - 29 °C), toleruj±ca stanowiska pó³cieniste, czźsto stosowana w terenach zieleni. P o c h .: nn - <1928; OBUWr. Wroc³aw - 1975.
67 panorama1b; kwatera IB
004293
Juniperus × media 'Pfitzeriana Aurea' Hill 1936 {D. Hill Nurs. 1923/1936}
[sport od Juniperus × media 'Pfitzeriana']
syn.: Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea', Juniperus chinensis pfitzeriana aurea Hill, Juniperus × media var.
pfitzeriana f. aurea Melle, Juniperus media Pfitzeriana aurea Melle 1947
Ja³owiec poredni 'Pfitzeriana Aurea' , syn.: Ja³owiec chiński 'Pfitzeriana Aurea'
K r z e w bardziej p³aski od Juniperus × media 'Pfitzeriana' i wolniej rosn±cy. Pźdy przewodnie wyci±gniźte „sznurkowato” z mocno zwisaj±cymi końcami, w okresie wzrostu delikatnie jasnoæó³tymi, pó¼niej æó³tozielonymi. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów KULAS, Pisarzowice - 1991.
396 panorama 16; kwatera IIIC
004294
Juniperus × media 'Pfitzeriana Compacta' hort. Amer. 1930 {Bobbink ex Atkins <1930}
syn.: Juniperus chinensis 'Nick's Compact', Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Compacta', Juniperus × media var.
pfitzeriana f. compacta Melle
Ja³owiec poredni 'Pfitzeriana Compacta', syn.: Ja³owiec chiński 'Pfitzeriana Compacta'
Niski kar³owaty, zwarty k r z e w powoli rosn±cy, po 12 latach 1,8 m × 30 - 50 cm. Ga³źzie sztywne, ig³y szarozielone, bardzo k³uj±ce. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1988.
95 panorama 1b, 3; kwatera: IA, IIIC, VIII
002860
Juniperus procumbens (Endl.) Siebold ex Miq. 1870
syn.: Juniperus chinensis var. procumbens Endl. 1847, Juniperus chinensis 'Procumbens' Siebold 1844 non Endl.
1947, Juniperus litoralis hort. non Maxim., Juniperus pacifica Nakai non Siebold, Juniperus japonica hort. ex
Carričre, Sabina procumbens (Endl.) Iwata et Kusaka, Sabina chinensis var. procumbens (Endl.) Antoine
Ja³owiec rozes³any
Niski k r z e w o ciel±cych siź szeroko ga³źziach, do 0,5 m wysokoci, w starszym wieku wypiźtrza siź do oko³o 1 m, ronie powoli. P ź d y z bia³ym nalotem pokryte s± wy³±cznie ig³ami 3 - 8 mm d³., po 3 w okó³kach. I g ³ y z wierzchu sinozielone z widoczn± bruzd±, od spodu zielone lub niebieskawe, rozszerzone u podstawy i zwźæaj±ce siź ku wierzcho³kowi, s³abo odstaj±ce, wypuk³e. S z y s z k o j a g o d y kuliste, do 9 mm red. W y s t .: Japonia; obecnie znany tylko w uprawie. U p r .: mroz. ( - 29 °C), ale wg RHS tylko do - 12,2 °C, tolerancyjny co do gleby, wiat³oæ±dny, P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - ok. 1975, 1993; Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas - 1988.