PL
106 pan.1b,18,20,21a; kwatera IIB
004311 2n = 24
Larix decidua Mill. 1768 ssp. decidua
syn.: Abies Larix Poir. 1804, Larix europea DC. ex Lamb. 1805, Larix europea communis C.Lawson 1836, Larix
excelsa
Link 1824, Larix pyramidalis Salisb. 1804, Larix vulgaris Fisch. 1842, Larix larix Karsten 1880-1883,
Pinus Larix L. 1753
Modrzew europejski
D r z e w o 35-45 m wysokoci, szybko rosn±ce, d³ugowieczne, o koronie lu¼nej, zwykle w±skostoækowatej i konarach poziomo rozpostartych lub ³ukowato przewisaj±cych, z cienkimi, zwisaj±cymi ga³±zkami. P źd y jasne, æó³tawe, nagie, dwuletnie szare. I g ³ y sezonowe, 1 -3 (4) cm d³., jasnozielone, jesieni± æó³te. S z y s z k i 2,5-4(6) cm d³., ³uski okrywowe cienkie z nieco na zewn±trz odgiźtym brzegiem, ³uski wspieraj±ce niewidoczne lub czź¶ciowo wystaj± w dolnej czź¶ci. D r e w n o twardzielowe z przewodami æywicznymi, biel w±ski, jasnoæó³ty, twardziel szeroka, czerwonobr±zowa, s³oje roczne dobrze widoczne, sźki liczne i nieregularnie rozmieszczone. Drewno do¶ę æywiczne, ciźækie, twarde, ³atwo ³upliwe, trudne w obróbce, bardzo trwa³e, sk³onne do pźkania. W y s t .: r. i zach. Europa na wysokoci 1000-2500 m. U p r .: jak modrzewie, na glebach ciźækich, gliniastych i wilgotnych czźsto choruje na raka modrzewiowego; b. mroz. (> - 29 °C). W Polsce gatunek lasotwórczy: drzewostanów nasiennych - 349 ha, drzew doborowych - 806, plantacji nasiennych - 156 ha (41843 szczepy), plantacyjnych upraw nasiennych - 140 ha (76254 sadzonek). Z a s t .: gatunek niedoceniany, a wyj±tkowo wartociowy w róænych terenach zieleni w ca³ej Polsce. Doskona³y w krajobrazie otwartym jak i zurbanizowanym. Z a s t . wielorakie w³±cznie z formowanymi æywop³otami i szpalerami, godny zalecenia szczególnie w terenach górskich i podgórskich. Przewodnik ciźty na pewnej wysokoci nie odnawia siź i wtedy korona staje siź gór± roz³oæysta i z czasem przypomina pokrojem cedr („polski cedr”). Okaz y najwiźksze w Polsce: Bia³ka Tatrzańska gm. Bukowina 30/355/193, Nekla 26,5/326/174, Jab³onna k. Warszawa 29/269/145 i w okolicach Wroc³awia: Szczodre gm. D³ugo³źka 28/331,Brzeg k. Opola 29/269/145, Wzi±chowo Ma³e gm. Milicz 27/265, Kronice 25/260. W a r t o  w i e d z i e ę o odmianach polskich, których nie ma w Wojs³awicach: Larix decidua 'Glauca Coerulea' {F. Roæyński <1910/1910}, Larix decidua 'Nana' {A. Wróblewski/Szk. Kórnickie <1935/1935}, Larix decidua 'Pendula' {F. Roæyński <1906/1906}, Larix decidua 'Polonica Repanda' {A. Wróblewski ?} syn. L. polonica repanda Wróblewski, Larix eurolepis 'Grot' {A. Marczewski 1997}, Larix kaempferi 'Pendula' {F. Roæyński <1911/1911}, Larix × pendula 'Contorta' Browicz et Buga³a 1958 {Arboretum Kórnickie -1931}. P o c h .: nn - <1939.