fot.148 149   relikt, endemit
11 pan.:1a,3,5,6,9,12,14,20,22 kwatera: IB, IIA, IVB, XIIB, A/7;
004315 2n = 22
Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng 1948
syn.: Metasequoia glyptostroboides var. caespitosa Y.H.Long et Y.Wu, Sequoia glyptostroboides (Hu et
W.C.Cheng) Weide
Metasekwoja chiska
D r z e w o do 35 m wysokoci, rozdzielnopciowe, jednopienne, o koronie lunej, wskostokowatej i strzale silnie zbieystej, ronie bardzo szybko. P d y naprzeciwlege, dwojakie (jak u Taxodium) trwae, drewniejce, z pczkami oraz sezonowe, boczne bez pczkw, odpadajce w jesieni wraz z igami. Pczki dobrze widoczne, mae, okoo 5 mm d., odstaj prostopadle od pdw. I g y sezonowe (!) 4 - 5 cm d., na starszych drzewach krtsze (2 - 5 cm), mikkie, jasnozielone, pniej ciemnobrzowe, jesieni te lub czerwonobrzowe; uoone naprzeciwlegle i grzebieniasto. S z y s z k i kuliste, 2,5 cm red., zielone, pniej brzowe, zwisaj w czasie dojrzewania na dugich do 5 cm gazkach bocznych; dojrzewaj w pierwszym roku, wysypuj nasiona i opadaj w caoci wraz z „szypuami”. W y s t .: Chiny,- wsch. Sichuan i zach. Hupei na wysokoci 700 -1350 m. U p r .: w starszym wieku b. mroz. (> - 29 C), w modoci dost. mroz. ( - 23 C), w czasie surowych zim mode pdy nieznacznie przemarzaj, ale dobrze regeneruj i zachowuj przewodnik. Wymagania glebowe ma przecitne, ale preferuje gleby yzne, wiee i dobrze zaopatrzone w wod. W ojczynie swej metasekwoja nazywana jest wodn jod lub modrzewiem, gdy najlepiej ronie na stanowiskach wilgotnych, a nawet na mokradach. Jest to gatunek wiatodny, odporny na warunki miejskie i skaenia przemysowe. W uprawie od 1948 r., w Polsce od 1949 r.(!). Z a s t .: drzewo o atrakcyjnym pokroju i kolorystyce wiosn jasnozielone, jesieni te lub brzowe. Doskonale prezentuje si pojedynczo lub w grupach oraz w formowanych szpalerach. Godne szerszego stosowania w rnych rodzajach terenw zieleni. W a r t o  w i e d z i e : rodzaj Metasequoia zosta po raz pierwszy opisany w 1941 r., na podstawie skamieniaoci trzeciorzdowych i obejmowa tylko roliny wymare (kopalne). Przed 60 milionami lat metasekwoje rosy rwnie w Polsce. Pierwsz yw rolin odkry w 1945 r.(!) T. Wang w dolinie Shui-hsa-pa, w prowincji Sichuan w Chinach Centralnych, a opisali j w 1948 r. H.H. Hu i W.C. Cheng. Ju w rok pniej Ogrody Botaniczne w Krakowie, Warszawie i Krniku (16 m wys. i 130 cm obwodu pomiar w 1977 r.) wysiay nasiona, a roliny z nich otrzymane rosn do dzisiaj. Podobn sensacj przyrodnicz byo opublikowanie w 1994 r.(!) informacji o odkryciu w Australii kilkudziesiciu drzew znanych tylko z jury i kredy nazwanych Wollemia nobilis W.G.(?) Jones et. al. z rodziny Araukariowatych. P o c h .: prawd. Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa W. Bugaa i T. Bojarczuk ok. 1964/65 r. (pomiary w 2000 r. kwatera IIA 22/164 i IVB 15/126); gieda Boskoop 1994; Arboretum Lene w lizowie - 1998.