fot.83  endemit
110  pan.:2,3 ; kwatera VIA;
007696
Rhododendron purdomii Rehder et E.H.Wilson 1913
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. bez przydzia³u
Róæanecznik Purdoma
K r z e w 1 - 3 m wysokoci, zwarty. M³ode p ź d y pokryte pojedynczymi, d³ugimi, bia³ymi lub jasnorudymi w³oskami. K o r a , szczególnie na m³odych pźdach, zielona lub czerwona. L i c i e wielosezonowe 5,5 - 10,5 (12) × 2,5 - 4 (5) cm, skórzaste, utrzymuj± siź 2 - 3 lata i s± pod³ugowatolancetowate do eliptycznych, na wierzcho³ku tźpo zakończone lub z krótkim dziobkiem, u podstawy zaokr±glone, czasem stopniowo zwźæaj±ce siź; z wierzchu w m³odoci z krótkimi jasnorudymi w³oskami, pó¼niej nagie, jasnozielone, b³yszcz±ce, nieco pomarszczone, brzeg lekko podwiniźty z w³oskami jak na m³odych pźdach; nerw g³ówny æ³obiony, nagi i bez gruczo³ków, nerw rodkowy wystaje, nerwów bocznych 10 - 12 (14) par (!), od spodu wyra¼nie janiejsze; ogonek liciowy 1 - 1,5 cm g³adki i bez gruczo³ków, krótszy niæ u R. pachytrichum. K w i a t y w IV, 2 - 3 cm d³, bardzo podobne do R. pachytrichum 2- 3 cm d³., liczne dopiero w starszym wieku, dzwonkowate, 5-p³atkowe, w p±ku róæowe, pó¼niej najczź¶ciej bia³e, takæe róæowe z purpurow± plamk± w gardzieli i niekiedy z nielicznymi cźtkami na trzech górnych p³atkach; 10 nierównych prźcików 1,3 - 2,5 cm d³., krótszych od korony, s³upek 3 - 4 cm d³., szypu³ki kwiatowe 1 - 1,6 cm d³. z nielicznymi bia³ymi w³oskami, kielich oko³o 1 mm d³.; torebki 1,5 - 2 cm d³., prawie nagie z resztkami dzia³ek kielicha.; zebrane po 6- 14 w lekko przewisaj±cych baldachogronach. W y s t .: Chiny Shaanxi, na jednym stanowisku w górach Tai-bai-shan (=Tai Pai Shan, =Taibaishan) na wysokoci od 2300 m, w uprawie od 1914 r. U p r .: b. mroz (> - 29 °C). W Polsce 40-letnie okazy rosn± w Arboretum w Rogowie i Kórniku. W a r t o w i e d z i e ę : nazwa gatunku pochodzi od nazwiska angielskiego odkrywcy Williama Purdoma, który znalaz³ go w 1910 r. P o c h .: nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989.