PL
135 pan.:3,6,7,12,18,26; kwatera: IIIB, IVC i D, VIII
003601 2n = 52
Acer pseudoplatanus L. 1753 Sekcja Acer, Seria Acer
syn.: Acer montanum Garsault 1764, Acer opulifolium Thuill. 1799 non Vill. 1786, Acer platanophyllum St.-Lag.
ex Keegan 1909, Acer procerum Salisb. 1796, Acer ramosum Schwer. 1895, Acer sericeum Schwer. 1895
Klon jawor, syn.: Klon jaworowy, „jawor”
Wysokie d r z e w o do 25(30) m wysokoci, o szerokiej, kulistej, regularnej koronie i grubym pniu, pokrytym ³uszcz±c± siź p³atami korowin± (!) jak u platana. L i c i e jak u Acer platanoides, ale wciźcia miźdzy klapami ostre (nie ³ukowate), brzeg karbowanopi³kowany; od spodu sinawe (!), czasem czerwonawe i ± z w³oskami wzd³uæ nerwów; jesieni± æó³te. K w i a t y w V, po rozwiniźciu siź lici, miododajne, rozdzielnop³ciowe, jednopienne, zielonkawoæó³te. Skrzyde³ka w VIII - IX, ustawione pod k±tem ostrym lub w linii prostej, czasem szeroko rozwarte. D r e w n o beztwardzielowe, bielaste, æó³tawobia³e, z do¶ę wyra¼nymi s³ojami; ciźækie, twarde, trudno ³upliwe, ³atwe w obróbce, rezonansowe. W y s t .: góry rod. i p³d. Europy oraz w p³n. czź¶ci P³w. Iberyjskiego; w Polsce przebiega p³n.-wsch. granica jego zasiźgu. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), odporny na choroby i szkodniki, ale ma³o wytrzyma³y na suszź i zanieczyszczenia powietrza. Ronie na róænych glebach, najlepiej w klimacie wilgotnym w górach i nad morzem. W Polsce gatunek lasotwórczy: drzew doborowych 4 ha, plantacji nasiennych 0 ha. Z a s t .: podobny do A. platanoides, ale atrakcyjniejsza korowina. Cenny do zadrzewień krajobrazowych, szczególnie w terenach podgórskich. Piźkne drzewo alejowe. O k a z y n a j w i ź k s z e w Polsce: Wysoka, gm. Lenica 28/593/339, Zadnia Polana, gm. Tatrzańska 20/470/360, Æyrowa, gm. Zdzieszowice 26,5/444/272, £ysa Polana, gm. Tatrzańska 19/438/319, Koszalin 28/441/298, Winiowa 29/424/299 i w o k o l i c a c h  W r o c ³ a w i a - Kondratowice, gm. Prusy 24/480, Kowale, gm. Oborniki ¦l±skie 20/415, Dziewiźtlin, gm. Kronice 27/400, Trzebnik, gm. £agiewniki 19/388.
P o c h .: stanowisko naturalne.