136 pan.3; kwatera VIII
007884
Lonicera alpigena L.
Suchodrzew alpejski
K r z e w do 1,2 - 2 m wysokoci, ronie do¶æ powoli. P ê d y m³ode wyra¼nie 2-kanciaste, szarobr±zowe. L i c i e sezonowe, eliptyczne lub odwrotniejajowate, du¿e, 8 -12 cm d³., od góry ciemnozielone, od spodu janiejsze, b³yszcz±ce; jesieni± brudno¿ó³te. K w i a t y w IV - V, drobne, 1-1,8 cm d³., ¿ó³tawozielone do brunatnoczerwonych. O w o c e w VII-IX, du¿e, w ró¿nym stopniu zroniête, ciemnoczerwone, b³yszcz±ce, zwisaj± jak winie, lekko truj±ce. W y s t .: góry p³d. i rod.-wsch. Europy do 2000 m n.p.m. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), wymaga gleb lekkich, ale ¿yznych, próchniczych, preferuje wapienne. Z a s t .: ozdobny z lici i w okresie owocowania, cenny dla terenów podgórskich. Ronie dobrze nawet pod koronami du¿ych drzew. P o c h .: nn - <1970; Arboretum w Wojs³awicach - 1998.