16 pan.1a ; kwatera VIA
015205
Taxus × media 'Wojtek' Seneta 1981
{W. Seneta/Szkó³ka Pojemnikowa E.J. Gr±bczewscy, Warszawa 195560/ok. 1975}
[siewka z Taxus × media 'Hicksii']
Cis poredni 'Wojtek'
„Pokrój w±skokolumnowy”, kilka pionowych, równorzźdnych, wyprostowanych ga³źzi g³ównych [...].
P ź d y roczne i dwuletnie zielone [...]. I g ³ y stosunkowo krótkie i w±skie, oko³o 15 - 20 mm × 2 mm, do¶ę nagle zaostrzone, proste (nie sierpowate), na pźdach przewodnich odstaj± skonie do góry pod k±tem oko³o 40 - 50°, na bocznych ga³±zkach pod szerszym k±tem i wyginaj± siź lekko pa³±kowato na zewn±trz do pozycji + poziomej (W. Seneta, 1981). U p r .: mroz. ( - 29 °C). Odmiana równie cenna jak T. × media 'Hicksii'. P o c h .: ofiarowa³ Zwi±zek Szkó³karzy Polskich - 1999.