fot.25
168 pan.4; kwatera IVA;
003006
Rhododendron 'Velasquez' {Ch. Vuylsteke 1888} (Gr. 28d Azalie Rustica)
[R. molle ssp. japonicum × ?]
syn. Rhododendron 'Velasques'
Azalia 'Velasquez' syn.: Azalia 'Velasques'
K r z e w  1,5 - 2 m wysokoci, w m³odoci kulisty i zwarty, pó¼niej szeroki. L i c i e sezonowe, b³yszcz±ce. K w i a t y  w drugiej po³. V, 3 - 5 cm red., pe³ne, gwiazdkowate, w p±ku jasnokremowo¿ó³te z ró¿owymi smugami, na pocz±tku kwitnienia jasnoró¿owe, potem w miarê przekwitania kremowo¿ó³te do bia³ych, rurka d³uga, od zewn±trz jasno¿ó³ta z delikatnym odcieniem ró¿owym. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wêg³owskiego. P o c h .: nn - <1928.