176 pan.4 ; kwatera IVA
009250
Fothergilla gardenii Murray 1774
syn.: Fothergilla alnifolia L.f. 1781, Fothergilla caroliniana (L.) Britton 1894, Fothergilla parviflora Kearney
Hamamelis virginiana caroliniana L. 1771
Fotergilla Gardena, syn.: Fotergilla karolińska, Fotergilla olszolistna
K r z e w do 1 m wysokoci, o szerokim pokroju, z róænymi czź¶ciami pokrytymi gwiazdkowatymi w³oskami, ronie powoli. P±czki pokryte gźstymi w³oskami, okryte 2 ³uskami, zróænicowane na liciowe i grubsze kwiatowe. L i c i e sezonowe, 2-5 cm d³., niesymetryczne, skrźtoleg³e, z duæymi i szerokimi zźbami zwykle powyæej po³owy blaszki (!), obustronnie z rozproszonymi w³oskami, od spodu sinawe lub bladozielone; jesieni± ³adnie siź przebarwiaj±. Kwi a t y w IV-V, przed rozwojem lici (!), obup³ciowe, bezp³atkowe, bia³e; zebrane w gźste, szczytowe, puszyste (od bia³ych, zgrubia³ych nitek prźcików), ma³e g³ówki do 3 cm d³., podobne do szczotek do mycia butelek. W y s t .: p³d.-wsch. USA. U p r .: mroz. ( - 29 °C), wymaga gleb wieæych, próchniczych, obojźtnych lub lekko kwanych, równomiernie stale wilgotnych i stanowisk pó³cienistych lub s³onecznych. W uprawie od 1765 r., w Polsce od 1817 r. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1993.