183 pan.4; kwatera IVA
003967
Prunus 'Fugenzõ' {Japonia <1822}
syn.: Prunus „Fugen-elephant”, Prunus „Shiro-fugen cherry”, Prunus 'Albo-rosea', Prunus 'Benifugen', Prunus
'Beni-fugen', Prunus 'Daikoku', Prunus 'Albo-rosea', Prunus 'James H. Veitch', Prunus 'Kõ-fugen', Prunus
lannesiana
'Alborosea', Prunus lannesiana 'Albo-rosea' Kawas. 1994, Prunus serrulata f. albo-rosea Wilson
1916, Prunus serrulata f. classica Miyoshi 1916, Prunus serrulata 'Shirofugen', Prunus serrulata 'Shiro-fugen',
Prunus 'Shiro-fugen', Prunus 'Shirofugen'
Winia 'Fugenzõ', syn. Winia pi³kowana odm. Shiro-fugen
Ma³e d r z e w o do 5 - 8 (10) × 8 - 10 m, m³ode o lejkowatej koronie, starsze malownicze, bardzo szerokie. M³ode p ź d y nagie, szarobr±zowe, pó¼niej ciemnobr±zowe. Li c i e sezonowe, 8 - 12,5 × 4 - 6,8, eliptyczne, jajowatoeliptyczne do pod³uænie jajowatych, z±bkowane, 6 - 11 nerwów, przylistki 15 - 18 mm d³., ogonek 2,5 - 2,8 cm d³; m³ode miedzianoczerwone (166B), w czasie kwitnienia br±zowozielone (152A), jesieni± æó³te do pomarańczowoczerwonych. K w i a t y w k.V, pe³ne, 4 - 5,3 cm red., 21 - 30 (50) p³atków 17 - 22 × 13 - 20 mm, zebrane po 3 - 5, czasem 6 - 7 w baldachogrona, na szypu³kach 56,4 cm d³.; dzia³ki wyd³uæone, trójk±tne oko³o 8 × 4 mm, bordowe i g³źboko z±bkowane. Barwa kwiatów zmienna (!) - w p±ku ciemnoróæowe (65C), rozwiniźte bia³e i w końcu, po oko³o 10 dniach czysto róæowe (73C). Owoców brak. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). Nieco wraæliwsza od innych, ale odmiana pó¼na. P o c h .: Szkó³ka Dzieęmierów Zak³adu Dowiadczalnego PAN - 1997.