fot.16
226 pan.5 ; kwatera: XIA, XIIA;
002818
Rhododendron catawbiense Michx. 1803
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
æanecznik fioletowy, syn.: Róæanecznik katawbijski
K r z e w 2,5 - 5,0 × 5 - 8 m, w ojczy¼nie drzewo 7 - 10 m wysokoci. M³ode p ź d y zielone i w m³odoci z filcowatymi w³oskami, potem nagie. L i c i e wielosezonowe 7 - 15 × 3 - 7 cm, wyd³uæone lub eliptyczne, skórzaste, z wierzchu ciemnozielone, b³yszcz±ce, od spodu szarozielone i matowe, brzeg delikatnie pomarszczony, nerw g³ówny (z + 16 parami nerwów bocznych) wyra¼nie wypuk³y; ogonek liciowy 3 cm d³., pocz±tkowo gźsto ow³osiony, pó¼niej prawie nagi. K w i a t y liczne w V/VI, 6 cm red., szerokodzwonkowate, fioletowe w róænej gamie odcieni z cźtkami oliwkowymi, purpurowoliliowymi lub pomarańczowymi na rodkowym górnym p³atku, gardziel wewn±trz ow³osiona. W y s t .: USA p³n. Carolina, Virginia, Georgia, Kentucky oraz Alaska. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), odporny na skaæenia powietrza py³ami i spalinami. W a r t o  w i e d z i e ę : w uprawie od 1809 r., dziźki J. Fraserowi, który jako pierwszy sprowadzi³ ten gatunek do Anglii. Nazwź gatunkow± otrzyma³ od rzeki Catawba w Pó³nocnej Karolinie, gdzie zosta³ odkryty. Od tego gatunku wywodz± odmiany ogrodowe najbardziej przydatne do uprawy w Polsce. P o c h .: nn - <1928.