257 pan.6,8,13,18,19; kwatera: IIIF, IVD, XVA
003742
Crataegus intricata Lange 1895
syn.: Crataegus coccinea L. 1753 in part., Crataegus coccinea hort.
G³óg zak³opotany, syn.: G³óg szkar³atny
K r z e w lub ma³e drzewo do 4 m wysokoci, z d³ugimi do 4 cm zakrzywionymi cierniami. L i c i e szerokojajowate do 7 cm d³., p³ytko klapowane i podwójnie pi³kowane, w jesieni ¿ó³te i czerwone.   K w i a t y w V, bia³e, do¶æ du¿e, po 3-7 w kwiatostanach. O w o c e we IX / X, du¿e, jasnoczerwone do br±zowoczerwonych, soczyste, chêtnie zjadane przez ptaki. W y s t .: p³n.-wsch. USA. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). W Europie w uprawie od 1730 r. Wymagania glebowe niewielkie, znosi ocienienie i wytrzyma³y na warunki miejskie i zanieczyszczenia powietrza; odporny na choroby. Z a s t .: do obsadzania autostrad oraz na wysokie ¿ywop³oty obronne, natomiast do obsadzania w±skich ulic i placów w formie piennej. P o c h .: nn oko³o 1950.