280 pan.:8,15,18; kwatera XV `
003931
Philadelphus coronarius L. 1753
syn.: Philadelphus nepalensis hort.ex Britton, Philadelphus pallidus Hayek ex C.K.Schneid.
Jaminowiec wonny
K r z e w do 2 - 3(4) × 1,5 - 2 m wysokoci, o pźdach wzniesionych tylko starsze lekko przewisaj±; kora kasztanowobr±zowa. L i c i e sezonowe, matowe ciemnozielone, lekko szorstkie, jajowate 4,5 - 9 cm d³., zaostrzone, u podstawy zaokr±glone, odlegle drobno z±bkowane, nagie, spodem w k±tach i na nerwach pokryte w³oskami. K w i a t y w V -VI, do 3 cm red., skupione po 5-9 w silnie pachn±cych gronach, pojedyncze, bia³e. W y s t .: p³d. Europa po Kaukaz i tam od wieków w uprawie. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), rosn± na kaædej uprawnej glebie. Dobrze znosz± przesadzanie nawet w starszym wieku. Z a s t .: gatunek tylko w kolekcjach, w szerokim stosowaniu jego odmiany. W a r t o  w i e d z i e ę : róæne czź¶ci roliny zawieraj± czynne substancje truj±ce powoduj±ce rozszerzenie ¼renic i zaburzenie akomodacji oka; przypadki zatruę sporadyczne. P o c h .: nn - <1970.