283  pan.8 ; kwatera: IIIF, XV
003699
Chionanthus virginicus L. 1753
¦niegowiec wirginijski
K r z e w w uprawie do 2-3 m wysokoci, w ojczy¼nie takæe d r z e w k o do 10 m. D³ugopźdy w m³odoci pokryte w³oskami, zim± zielone. L i c i e sezonowe, eliptyczne lub jajowate, 8-20 cm d³., ca³obrzegie, na wierzcho³ku zaostrzone, u nasady równomiernie, klinowato zwźæaj±ce siź; z wierzchu b³yszcz±ce, zielone spodem, wzd³uæ nerwów pokryte w³oskami; jesieni± æó³te, opadaj± ¼no. K w i a t y w V-VI, rozdzielnop³ciowe, dwupienne, pachn± delikatnie, p³atki bia³e, d³ugie, w±skie, wstźgowate, równow±skie do 3 cm d³. i oko³o 2 mm szer.; zebrane w przewisaj±ce wiechy mźskie, do 20 cm d³., ze sterylnymi s³upkami i krótsze æeńskie. O w o c e jajowate, 1-nasienne pestkowce, do 2 cm d³., ciemnoniebieskie z sinawym nalotem. W y s t .: wsch. czź¶ę Ameryki P³n.   U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od ndost. mroz. ( - 18 °C) do b. mroz. (> - 29 °C (!). Dobrze ronie na glebie gliniastopiaszczystej, w miejscach s³onecznych i os³oniźtych. Jeæeli jest szczepiony na Fraxinus ornus, kwitnie szybciej i jest bardziej mrozoodporny. Z a s t .: rzadko spotykany, wyj±tkowo dekoracyjny i oryginalnie kwitn±cy k r z e w, cenny w kolekcjach i w parkach. Kora ma w³aciwoci lecznicze. P o c h .: nn <1928; OB Northampton 1991.