fot.153
286  pan.8 ; kwatera: XV, XVA;
004187 2n = 22
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. 1864
syn.: Chamaecyparis Boursierii Carričre 1867 non Decne. 1854, Cupressus fragrans Kellog, Cupressus
Lawsoniana
A.Murray 1855
Cyprysik Lawsona
D r z e w o 15-20 m wysokoci, w ojczy¼nie 40-55 m (maks. 67,5 m), o koronie ostrow±skostoækowej i prostym pniu, czźsto takæe wielopniowe. Konary krótkie i odstaj±ce. Rozga³źzienia matowoniebieskawozielone lub sinozielone, od spodu zawsze janiejsze z liniami bia³ego nalotu (wzór X), wachlarzowate, przewisaj±ce. K w i a t y prźcikowe czerwone (!), æeńskie stalowoniebieskie podobne do miniaturowych szyszek. S z y s z k i 7-8 cm red. przed dojrzeniem niebieskie z bia³ym nalotem, w drugim roku br±zowe. W y s t .: Ameryka P³n. Oregon i p³n.-zach. Kalifornia do 1500 m n.p.m. U p r .: najmniej wytrzyma³y na niskie temp. wród cyprysików, jedynie dost. mroz. ( - 23 °C), w dobrych warunkach siedliskowych zad. mroz. ( - 26 °C). Wymaga miejsc wyj±tkowo zacisznych, ciep³ych, os³oniźtych od wiatrów, wysokiej wilgotnoci powietrza, gleb wilgotnych, przepuszczalnych, ciep³ych i æyznych. Doskonale znosi ocienienie i moæe byę sadzony pod okapem drzew. W uprawie w Europie od 1854 r., w Polsce od 1870 r. Z a s t .: najpiźkniejszy wród cyprysików ze wzglźdu na barwź i pokrój. D³uæsza uprawa z zachowaniem cech dekoracyjnoci moæliwa tylko w zachodniej czź¶ci kraju. P o c h .: nn - <1939.