297  pan.9 ; kwatera XIII
009457
Berberis × media 'Red Jewel'
[sport od B. × media 'Parkjuweel']
syn. Berberis × media 'Park Jewel'
Berberys poredni 'Red Jewel'
K r z e w do 1-1,5 m wysokoci, gźsty, podobny do zielonolistnego B. × media 'Parkjuweel'. P ź d y czerwonobr±zowe, g³adkie, z cierniami do 2,5 cm d³. L i c i e 1,5-3 cm d³., sezonowe utrzymuj±ce siź do wiosny - lub w ³agodne zimy dwusezonowe, intensywnie b³yszcz±ce, pocz±tkowo br±zowoczerwone, pó¼niej zieleniej±ce i z metalicznym po³yskiem; z 34 ciernistymi z±bkami po kaædej stronie blaszki. K w i a t y w V/VI, æó³te, zebrane s± po 1 4. O w o c e zawi±zuj± siź rzadko.   U p r .: odmiana do¶ę mroz. (- 20,5 °C), lubi stanowiska os³oniźte od wysuszaj±cych wiatrów, s³oneczne lub pó³cieniste; nie wymagaj±ca w stosunku do gleby; polecana do nasadzeń grupowych lub na niskie æywop³oty. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice 1995.