endemit
31 pan.1a ; kwatera VIA
011605
Franklinia alatamaha Barth ex Marshall. 1785
syn.: Gordonia alatamaha (Marshall) Sarg., Gorgonia Alatamaha Sarg. 1889, Gordonia pubescens Cav. 1787,
Gordonia pubescens L.'Hérit 1791
Franklinia amerykańska
K r z e w lub drzewo w USA do 10 m wysokoci, po 20 latach uprawy 3-3,5 m wysokoci, o g³adkiej i cienkiej korze, ronie powoli. L i c i e sezonowe, skrźtoleg³e, odwrotniejajowate, 11 -18 cm d³., krótkoogonkowe, tźpo pi³kowane, b³yszcz±ce, spodem pokryte w³oskami; jesieni± ³adnie przebarwiaj± siź na brunatnopomarańczowo do jaskrawoczerwonych. K w i a t y w IX/X (!), 5-krotne, kielichowate, oko³o 3-6 cm red. (w cieplejszym klimacie do 8 cm red.), z 5 wypuk³ymi, bia³okremowymi p³atkami, prawie bezszypu³kowe, osadzone pojedynczo. O w o c e to kuliste torebki do 2 cm red., 5-klapowe, pźkaj±ce w nastźpnym roku, przemiennie od góry i od do³u. C i e k a w o s t k a : krzew nazwany ku czci Benjamina Franklina, przez jego przyjaciela i botanika J. Bartrama. W y s t .: USA Georgia, ale zachowana tylko w uprawie (!), po 1790 r. nie odnaleziona w. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C), lubi gleby kwane, æyzne, wieæe i stanowiska s³oneczne, os³oniźte, ciep³e. Z a s t .: obecnie tylko w kolekcjach specjalistycznych, ale ze wzglźdu na oryginalne kwiaty i pó¼ne kwitnienie warta szerszego rozpowszechnienia w Polsce Zach. P o c h .: OB PAN WarszawaPowsin ofiarowa³ A. Marczewski - 1990.