fot.196
311 pan.10; kwatera: IIC, XIA;
002780
Leucothoė fontanesiana (Steudel) Sleumer 1959
syn.: Andromeda acuminata Sm. 1804, Andromeda axillaris Lam. 1803 (b³źdnie syn.: Leucothoė axillaris
(Lam.) D. Don), Andromeda axillaris var. longifolia (Pursh) DC. 1839, Andromeda fontanesiana Steudel 1840,
Andromeda lanceolata Desf. 1829, Andromeda walteri Willd. 1809, Leucothoė axillaris var. editorum Fernald
Ahles 1968, Leucothoė catesbaei (Walter) A.Gray 1856 (b³źdnie = Leucothoė catesbaei), Leucothoė catesbaei
auct. non (Walt.) A.Gray, Leucothoė catesbaei hort., Leucothoė catesbaei var. Rollisonii Bean 1914, Leucothoė
editorum
Fernald et Schub. 1948, Leucothoė walteri (Willd.) N.C.Melvin, Lyonia catesbaei (Walter) K.Koch 1873
Kicień wawrzynowy, syn.: Leukotoe wawrzynowe
K r z e w do 1 m wysokoci, w ojczy¼nie do 2 m, s³abo rozga³źziony, o d³ugich ³ukowato wygiźtych, zygzakowatych i czźsto pok³adaj±cych siź po ziemi ga³±zkach, w m³odoci czerwonych od s³onecznej strony; rozrasta siź szeroko. L i c i e wielosezonowe 6 -15 cm d³., jajowatolancetowate, skrźtoleg³e, grube, skórzaste, d³ugo zaostrzone, brzegiem gźsto pi³kowane; z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu bia³ozielone; jesieni± i zim± przebarwiaj± siź na jasnoczerwono, szczególnie na stanowiskach s³onecznych; ogonek liciowy 1 -1,5 cm d³. K w i a t y w V/VI, 5-6 mm d³., bia³e, czasem czerwonawo nabieg³e, cylindryczne; zebrane w zwieszaj±ce siź grona 4-6 cm d³., w k±tach lici, gźste, ma³o widoczne na spodniej stronie pźdu. W y s t .: góry p³d.-wsch. USA. U p r .: b. mroz. (>-29 °C), ale w beznieæne zimy moæe przemarzaę. Lubi stanowiska pó³cieniste lub s³oneczne. Pozosta³e warunki uprawy jak dla rolin z rodzaju Rhododendron. Odporny na skaæenie powietrza w warunkach miejskich. P o c h .: Gospodarstwo OgrodniczeSzkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989; Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych „KULAS”, Pisarzowice Opolskie ofiarowa³ K. Kulas - 1992.