318  pan:11,12; kwatera: IIIB, IIID
004185
Cephalotaxus harringtonia var. drupacea (Siebold et Zucc.1842) Koidz.1930
syn.: Cephalotaxus coriacea hort. ex Knight ex Perry 1850, Cephalotaxus drupacea Siebold et Zucc.1846,
Cephalotaxus foeminea hort., Cephalotaxus pedunculata Siebold ex Zucc. 1846, Podocarpus drupacea hort.,
Taxus baccata Thunb. 1784 non L., Taxus coriacea hort., Taxus Inukaja Knight, Taxus japonica hort.
G³owocis japoński odm. pestkowata, syn.: G³owocis japoński odm. krótkoszypu³kowa
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale ig³y 4,5 cm × 2,5-3,0 mm, krótko i nagle zaostrzone, z szarawymi paskami od spodu, u³oæone gźsto z przedzia³em V. K w i a t y mźskie na szypu³kach krótszych niæ 1cm d³. W y s t .: p³n. Chiny, Japonia, Korea. U p r .: jak inne g³owocisy. W a r t o   w i e d z i e ę : J. Ohwi w „Flora of Japan” w³±cza odmianź do gatunku i traktuje jako synonim do typu.
P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk 1971; Arboretum Wojs³awice 1994.