fot.130
342 pan.:13,14 ; kwatera XIIB;
003612
Aesculus parviflora Walter 1786
syn.: Aesculus macrostachya Michx.1803, Pavia alba Poir. 1804, Pavia macrostachya (Michx.) Loisel.
Kasztanowiec drobnokwiatowy
K r z e w (!) do 3(5) m wysokoci, rozrasta siź bardzo szeroko, dziźki podziemnym roz³ogom oraz pok³adaj±cym siź na ziemi i ukorzeniaj±cym ga³źziom. P ź d y ma jasnoszare. L i c i e z³oæone z 5-7 wyd³uæonych listków, eliptycznych lub odwrotnie jajowatych, prawie siedz±cych, do 8-20 cm d³., karbowanopi³kowanych, od spodu zwykle pokrytych szarymi w³oskami. K w i a t y rozkwitaj± ¼no w VII-VIII i s± kremowobia³e, z 4 - 5 w±skimi p³atkami 1 cm d³., prźciki kilka razy d³uæsze od p³atków z czerwonymi pylnikami; zebrane w wiechy do 20 cm d³., które stercz± ponad koronź (!), pachn± wieczorem i s± chźtnie odwiedzane prze ęmy. O w o c e w IX-X, nieliczne, ma³e 2-3 cm red., br±zowawe, g³adkie lub z nielicznymi kolcami. W y s t .: p³d.-wsch. Ameryka P³n. w ojczy¼nie kwiaty zapylaj± kolibry. U p r .: b. mroz. (>- 29 °C), bardziej odporny na suszź od kasztanowca pospolitego A. hippocastanum. Wymaga gleb æyznych, próchniczych i wilgotnych, stanowisk s³onecznych lub pó³cienistych. W uprawie w Anglii od 1785 r., w Polsce od 1808 r. Z a s t .: cenny krzew ze wzglźdu na zwarty pokrój i charakterystyczne, pó¼ne kwitnienie. Najlepiej prezentuje siź na otwartej przestrzeni, na trawniku. Naleæy wtedy, wokó³ krzewu pozostawię pas dobrze uprawianej ziemi, oko³o 1 m szerokoci, by móg³ swobodnie rozrastaę siź. P o c h .: nn - <1928.