35 pan.:1a,2,3,7,8 ; kwatera VIA, XIV
004412 2n = 24
Pinus nigra J.F.Arnold 1785 ssp. nigra
syn.: Pinus austriaca Höss.1825, P. laricio var. austriaca Endl., P. maritima K.Koch 1837, P. nigra ssp. nigra
(Arn.) Novįk 1926, P. nigra var austriaca Endl., P. nigra var. nigra C.G.(?) Harrison, P. nigricans Host 1831
Sosna czarna pgat. typowy
Gatunek zmienny. D r z e w o w uprawie 20 - 25 m wysokoci, w ojczy¼nie do 40 m, szybko rosn±ce, d³ugowieczne, o koronach u m³odych drzew szerokostoækowatych, gźstych, u starszych czźsto parasolowatych, i konarach u³oæonych w regularnych okó³kach. P ź d y nagie i bez nalotu, jasnobr±zowe do pomarańczowych; p±czki duæe w róænym stopniu oæywicowane. K o r o w i n a ciemna w jasne duæe plamy, silnie spźkana i ³uszcz±ca siź juæ w m³odym wieku. I g ³ y wielosezonowe, zebrane po 2, 8 -18 cm d³., grube, czarnozielone, lekko obrócone, utrzymuj± siź na pździe 4 - 6 lat. S z y s z k i jajowate do 12 cm d³., tarczki æó³tobr±zowe, b³yszcz±ce z niewielkim wyrostkiem, otwieraj± siź w 3 roku. D r e w n o z czerwonobrunatn± twardziel± i licznymi przewodami æywicznymi, o duæych sźkach, miźkkie, lekkie, trudno ³upliwe i nietrwa³e. W y s t .: p³d.-zach. Europa. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), wytrzyma³a na wiatry i suszź, tolerancyjna co do gleby, bardzo wytrzyma³a na warunki miejskie, skaæenia przemys³owe i zasolenie. Odporna na choroby i szkodniki. Gatunek obcy, lasotwórczy w Polsce: wy³±czonych drzewostanów nasiennych - 60 ha, drzew doborowych - 123, plantacji nasiennych - 16,7 ha (4320 szczepów), plantacyjnych upraw nasiennych - 90 ha (48139 sadzonek). Z a s t .: idealna do rejonów przemys³owych i miejskich najlepsza wród sosen. Cenna do utrwalania wydm i rekultywacji. Doskonale prezentuje siź sadzona pojedynczo lub w grupach w parkach i zieleńcach. Zalecana do obsadzania szerokich ulic i autostrad. N a j w i ź k s z e o k a z y w okolicach Wroc³awia: Stary Zamek Kwieciszów, gm. Sobótka - 31/364, Brochocin, gm. Trzebnica - 21/310, Przerzeczyn Zdrój, gm. Niemcza - 21/275, Domanice, gm. Mietków - 26/265, Czachowo, gm. Zawonia - 25/265. P o c h .: nn <1928 r. (pomiar 2000 r. - kw.: VIA 21/224 i XIV 27/247).