357 pan.:13,18,19; kwatera IIIF
003995 2n = 24
Quercus rubra L.
syn.: Quercus ambigua F.Michx., Q. borealis var. maxima (Marshall) Ashe., Q. borealis F Michx., Q. maxima
(Marshall) Ashe, Q. rubra sensu Sarg. non L. (b³źdnie = Q. falcata), Q. rubra var. ambigua (F.Michx.) Fern., Q.
rubra
var. borealis (Michx.) Farw., Q. rubra var. maxima Marshall
D±b czerwony
D r z e w o do 20 - 25 ×12 -18 (22) m, o szerokiej, roz³oæystej koronie, ronie szybko. Pźdy oliwkowobr±zowe nabieg³e czerwonawo, b³yszcz±ce. L i c i e duæe, do 25 × 15 cm, zmienne, w zarysie odwrotniejajowate lub szerokoeliptyczne, 3 - 5 klapowe, grubo z±bkowane klapy zakończone ostro, z wierzchu ciemnozielone, spodem janiejsze, jesieni± jaskrawo pomarańczowoczerwone, szkar³atne i czerwonobr±zowe. O w o c e do 2,5 (3) cm d³., pźkate, osadzone do g³źbokoci w p³askiej miseczce. D r e w n o z w±skim bielem i czerwonobr±zow± twardziel±. W y s t .: wsch. obszary Ameryki P³n. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); wymagania glebowe ma³e, lubi gleby æyzne, przepuszczalne, dostatecznie wilgotne, dobrze ronie takæe na glebach suchych i ubogich; odporny na zanieczyszczenia powietrza. Lasotwórczy gatunek obcego pochodzenia: drzewostanów nasiennych - 9,1 ha, drzew doborowych i plantacji nasiennych brak. Z a s t .: stosunkowo ³adny pokrój, szybki wzrost i duæe, ³adnie przebarwiaj±ce siź jesieni± licie. Polecany do duæych miast i okrźgów przemys³owych na stanowiska w pe³ni nas³onecznione. Cenny w zadrzewieniach ulicznych, przydroænych i autostradowych. Przez swoje podobieństwo do naszych dźbów moæe byę stosowany w zadrzewieniach krajobrazowych, szczególnie na obrzeæach lasów. O k a z y n a j w i ź k s z e w Polsce: Rosin, gm. ¦wiebodzin 29/522/216, Strzelce Opolskie 26/491/207 i w o k o l i c a c h Wroc³awia : Mańczyce, gm. Borów 23/365, Uskorz Wielki 23/330, Sulistrowiczki, gm. Sobótka 25/295. P o c h .: nn - <1880.