373 pan. 14

Rodgersia podophylla

Rodgersja stopowcowata