374 pan. 15

Corydalis cheilanthifolia

Kokorycz lakolistna