fot.220
376 pan.15 ; kwatera: IIIF, XIA, A/5a;
003273
Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.
Runianka japońska
Bylina (!), niekiedy traktowana jako p ó ³ k r z e w, do 20 - 30 cm wysokoci, z podziemnymi roz³ogami, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe (!), skrźtoleg³e, odwrotniejajowate, do 6 -10 cm d³., w górnej czź¶ci grubo pi³kowane, skórzaste, ciemnozielone, b³yszcz±ce; skupione na grubych i do¶ę soczystych, zielonych (nie drewniej±cych !) pźdach. K w i a t y w V, rozdzielnop³ciowe, bezp³atkowe, bia³awe. O w o c e bia³e, kuliste, 3-nasienne pestkowce; u nas zawi±zuj± siź rzadko. W y s t .: liciaste lasy Japonii. U p r .: mroz. ( - 29 °C), wymaga gleb wieæych, próchniczych, lekko kwanych i nie suchych oraz miejsc zacienionych. Ma p³aski, wraæliwy system korzeniowy. Dobrze zagźszcza siź i odnawia po wiosennym ciźciu. Z a s t .: w dobrych warunkach siedliskowych po 3 - 4 lata okrywa ziemiź wspania³ym kobiercem. Doskona³a rolina okrywowa pod drzewa, znosz±ca miejski klimat. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1996, 1998, 2000.