391 pan.16 ; kwatera IIIC
004318
Picea abies 'Aurea' Carrière 1855 {nn<1855}
syn.: Picea abies 'Elegantissima', Picea abies var. aurea (Carrière) Rehder, Picea elegantissima hort., Picea
excelsa
var. aurea Carrière 1855
¦wierk pospolity 'Aurea', syn.: ¦wierk pospolity odm. z³ocista
Nazwa zbiorowa dla form o m³odych ig³ach w ró¿nym stopniu ¿ó³to wybarwionych, w zale¿noci od typu, gleby i stanowiska, np. w miejscach s³onecznych s± jaskrawo¿ó³te. W po³owie lata ig³y trac± ¿ó³tawe zabarwienie i staj± siê zielone. Drzewa rosn± powoli i osi±gaj± do 10 m wysokoci. Odmiany podobne: P. abies 'Finedonensis' i P. a. 'Aurescens' {USA 1920}. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989.