fot.110
404 pan.:16,21b; kwatera: IA, IIIC;
004316
Microbiota decussata Kom. 1923
syn.: Mikrobiota decussata Kom. 1923
Mikrobiota syberyjska
K r z e w 0,5-0,8 m wysokoci i oko³o 2 m red., rozdzielnop³ciowy, dwupienny, z roz³oæystymi, ³ukowato wygiźtymi ga³źziami. Rozga³źzienia do¶ę p³askie, dwustronne. L i c i e wielosezonowe, ³uskowate, drobne, wyd³uæone i d³ugo zaostrzone; zielone lub szarawe, nieco janiejsze od spodu, jesieni± i zim± charakterystycznie rude. Na pźdach przewodnich wystźpuj± krótkie, oko³o 4 mm d³., odstaj±ce igie³ki; w g³źbi starszych krzewów takæe m³odociane ga³±zki z igie³kami. S z y s z k i drobne, 6 mm × 3 mm, z 2-4 ³uskami i z 1 bezskrzyd³owym nasieniem. W y s t .: p³d.-wsch. Syberia. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), tolerancyjna w stosunku do gleby, wraæliwa na suszź i przesychanie gleby, preferuje stanowiska s³oneczne, ale ronie do¶ę dobrze takæe w pó³cieniu; W uprawie w Polsce od 1963 r. (Arboretum Rogów). Z a s t .: krzew o piźknym pokroju i oryginalnej zimowej barwie. Doskona³a na okrywy i do ogrodów skalnych. P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1988; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1993; OBUWr. Wroc³aw - 1991.