Ro¶lina truj±ca 435 pan.17 ; kwatera: IIIF, IX
008541
Ilex fargesii Franch. 1898 ssp. fargesii
syn.: Ilex fargesii var. angustifolia C.Yung Chang 1981, I. fargesii var. megalophylla Loes. 1911, I. franchetiana
Loes. 1911
Ostrokrzew Fargesa pgat. typowy
K r z e w dwupienny, w uprawie 2-4 m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo 7 -12 × 6 m, szerokostoækowate, wyprostowane. P ź d y nagie, niekiedy bordowobr±zowe. L i c i e wielosezonowe, 6 -14 × 1,2-4 cm d³., skórzaste, matowe, ciemnozielone, pod³ugowate do w±skolancetowatych, d³ugo zaostrzone, u podstawy klinowate, od po³owy pi³kowane; ogonek 8 -12 mm d³. K w i a t y w V/VI, bia³ozielone, 4-krotne, w gźstych wi±zkach na dwuletnich pźdach, pachn±. O w o c e szkar³atnoczerwone, kuliste pestkowce 4-7 mm red., na krótkich 2 mm ogonkach, z 4 nasionami. W y s t .: Tybet, zach. Chiny (Hubei, Yunnan, Sichuan), Birma na wysokoci 900-3350 m n.p.m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od ndost. mroz. ( - 18 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C). Introdukowany do Anglii przez E.H. Wilsona w 1900 r. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz 1992, 1996.