fot.111  209
44  pan.1a,2,16,26 :kwatera: IIIB, IIIC, VIB, A/11;
004176
Abies homolepis Siebold et Zucc. 1842
syn.: Abies brachyphylla (Maxim.) Parl. 1868, Abies fraseri var. brachyphylla Maxim. 1866, Picea brachyphylla
(Maxim.) Gordon 1875, Picea homolepis (Siebold ex Zucc.) Gordon 1858, Abies Tschonoskiana Regel 1865,
Pinus Finnhonoskiana Neumann, Pinus Harrayana W.R.McNab 1867, Pinus homolepis Antoine 1846
Jod³a nikkońska, syn.: Jod³a nikko
D r z e w o 15 - 20 m wysokoci, w ojczy¼nie 30 - 40 m, d³ugowieczne, ronie szybko, rozdzielnop³ciowe, jednopienne, o koronie bardzo regularnej, szerokostoækowatej (w starszym wieku kopulastej), do¶ę lu¼nej i z szeroko, prawie horyzontalnie rozpostartymi konarami. P±czki duæe, dobrze widoczne i pokryte bia³± æywic±. P ź d y nagie, mocne, jasne kremowe, beæowe, bladobr±zowe i wyra¼nie bruzdkowane (!) jak u wierków. I g ³ y wielosezonowe, 2,5 - 3,5 cm × 1,5 - 2,0 mm, róænej d³ugoci (krótsze ku rodkowi ga³±zek), równow±skie, sztywne i ³atwo pźkaj±ce przy zginaniu; z wierzchu ciemno- lub jasnozielone i b³yszcz±ce, od spodu intensywnie bia³e z dwoma szerokimi paskami; u³oæone gźsto z przedzia³em V i nastroszone. S z y s z k i cylindryczne, 7 -15 cm × 2 - 4 cm, oæywicowane, bez widocznych ³usek, przed dojrzeniem fioletowe. W y s t .: Japonia góry Honsiu i Kiusiu na wysokoci 750 -1500 m. U p r .: wytrzyma³a na suszź i zanieczyszczenia powietrza w warunkach miejskich, nie toleruje gleb wapiennych; m³ode roliny lubi± miejsca ocienione, starsze nas³onecznione; b. mroz. (> - 29 °C). W uprawie w Lejdzie od 1859 r., w Polsce od 1874 r. Z a s t .: po Abies concolor najcenniejsza z jode³ dla terenów zieleni ze wzglźdu na bardzo ³adny pokrój i duæ± tolerancjź warunków rodowiska; dotychczas ma³o znana i rzadko stosowana. P o c h .: F. Oheimb < 1928 r. (pomiar w 2000 r.: VIB 22/207); Arboretum w Wojs³awicach - 1990, 2000.