443 pan.17,19,23 ; kwatera IIID, IVF
003857 2n = 32
Juglans regia L. 1753
Orzech w³oski, syn.: Orzech królewski
D³ugowieczne d r z e w o (do ok. 600 lat), o koronie szeroko rozpostartej, w uprawie do 15 -20 m wysokoci, w ojczy¼nie do 30-40 (45) × 20-35 m. L i c i e sezonowe, pierzaste, 25-35 cm d³., z³oæone z 5-9 ca³obrzegich listków 6 -12 cm, , listek szczytowy najwiźkszy, za m³odu br±zowe, pó¼niej ciemnozielone, nagie, pachn± po roztarciu. O w o c e orzechy do 5 cm d³., na krótkich grubych szypu³kach, jadalne, zawieraj± do 60% t³uszczu; okrywa pźka po dojrzeniu. D r e w n o twardzielowe, biel brudnobia³y, twardziel szarobr±zowa, s³oje roczne szerokie, do¶ę ciźækie, rednio twarde, ³atwo ³upliwe, trwa³e, dobre i ³atwe w obróbce, dobrze przyjmuje róæne barwiki i jest ³atwe do politurowania. Stosowane do wyrobu oklein, mebli ozdobnych i elementów wystroju wnźtrz samochodów, samolotów itp. W y s t .: od Azji Mn. po zach. i rod. Azjź, naturalny zasiźg trudny do okrelenia. U p r .: mroz. ( - 29 °C), od wieków sadzone jako drzewo owocowe, czźsto zdzicza³e O k a z y   n a j w i ź k s z e w Polsce: Celbowa, gm. Puck 23/291/137, D³uga Golina, gm. Murowana Golina 13/290/131. P o c h .: nn 1928, 1950. W Wojs³awicach okaz na kwaterze IIID w 2000 r. osi±gn±³ 12 m/144 cm.