fot.158
447 pan.:17,19,21a; kwatera IIIB, IIIH;
004387
Picea orientalis (L.) Link 1847
syn.: Abies orientalis (L.) Poir. 1804, Picea Wittmanniana Carričre 1855, Pinus orientalis L. 1763
¦wierk kaukaski
D r z e w o w uprawie 20 - 25(30) m wysokoci, w ojczy¼nie do 40(50) m, d³ugowieczne, ronie rednio szybko, z pokroju podobne do Picea abies, ale dolne konary siźgaj± do samej ziemi. P ź -d y jasne i b³yszcz±ce, gźsto pokryte w³oskami; p±czki ma³e, jajowate, ciemniejsze od pźdów, bez æywicy. I g ³ y wielosezonowe, bardzo krótkie (!) do 1 cm d³., prawie kwadratowe lub lekko sp³aszczone, ciemnozielone i silnie b³yszcz±ce, jak „polakierowane”, nie k³uj±ce; zagźszczone na górnej stronie ga³±zek i skierowane bardzo regularnie ku przodowi. S z y s z k i w±skie, 5 -10 cm d³., wrzecionowate lub cylindryczne, niedojrza³e fioletowe, potem ciemnobr±zowe i pokryte æywic±. W y s t .: Kaukaz i p³n.-wsch Anatolia. U p r .: w Wojs³awicach b. mroz. (> - 29 °C), w innych czź¶ciach kraju opisywana jako zad. mroz. ( - 26 °C); mniej wymagaj±cy od wierka pospolitego. Z a s t .: ze wzglźdu na charakterystycznie krótkie ig³y bardziej oryginalny od P. abies. Polecany raczej dla cieplejszych regionów Polski. P o c h .: nn - <1928 r. (pomiar w 2000 r. - kw. IIIH grupa do - 21/123, 120, 103, 92, 83, 54).