462  pan.18; kwatera IIIH
014531
Abies × arnoldiana Nitz 'Kórnik' Król 1995 {J. Król ok. 1980}
[siewka A. × arnoldiana]
Jod³a Arnolda 'Kórnik'
Kar³owaty, bardzo gźsty k r z e w; okaz mateczny ma obecnie 40 cm wysokoci, przy trzykrotnie wiźkszej rednicy (1994 - 95 r.). Przyrosty roczne d³ugoci 8 - 10 cm, ig³y d³ugoci 2 cm, tźpe, lekko wciźte na szczycie, od góry b³yszcz±ce, zielone, od spodu z szerokimi, bia³ymi paskami (cyt. za: K. Dolatowski, 1999). P o c h .: Szkó³ki Zak³adu Dowiadczalnego PAN w Kórniku - 1989.