463  pan.21a ; kwatera: IA, IB, IIA, IIC, VIA, VIIB, A/2, A/9
007017
Cotoneaster dammeri var. radicans Dammer 1906
Irga Dammera odm. rozes³ana
K r z e w p³oæ±cy siź, do 20 (30) cm wysokoci, ronie bujnie, ga³źzie „pe³zaj±” po ziemi i zakorzeniaj± siź. Li c i e wielosezonowe, skórzaste, 1 -1,5 cm d³., b³yszcz±ce, ciemnozielone, na spodzie janiejsze, czźsto wykrojone na wierzcho³ku, pomarszczone, ogonki liciowe do 8 mm. K w i a t y w V/VI, bia³e, skupione po 1 -4, oko³o 1 cm red., liczne. O w o c e nieliczne, jaskrawoczerwone, z 4-5 nasionami (orzeszkami). W y s t .: zach. Chiny. Up r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ma³o wymagaj±cy w stosunku do gleby, dobrze zimuje pod niegiem. W Europie w uprawie od 1908 r., w Polsce od 1934 r. Z a s t .: tworzy atrakcyjne, niskie, ³adnie kwitn±ce, zimozielone kobierce. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1988, 1992, 1996.