522 pan.20 ; kwatera: IB, IIIB, XIB
010696
Hydrangea macrophylla ssp. macrophylla 'Masja'
[sport od H. macrophylla ssp. macrophylla 'Alpenglühen']
Hortensja ogrodowa 'Masja'
K r z e w kar³owaty, 0,6-0,7(1) m rednicy, gźsty, o krótkich i grubych pźdach oraz ciemnozielonych, b³yszcz±cych, duæych, miźsistych, wyra¼nie z±bkowanych liciach. K w i a t o s t a n y w VII-IX/X, 15-30 cm red., typu hortensja, zwarte, regularnie kuliste, intensywnie czerwonoróæowe; k w i a t y p³onne bardzo duæe, 3-4(5)-p³atkowe, p³askie, z±bkowane, o p³atkach 2,5-6 cm szerokoci. U p r .: prawdopodobnie do¶ę mroz. ( - 20,5 °C) lub dost. mroz. ( - 23 °C); pźdy niekiedy marzn±, ale krzew kwitnie jeszcze w tym samym roku, poniewaæ tworzy kwiaty takæe na pźdach jednorocznych (!). Barwa kwiatów jest do¶ę stabilna i mimo kwanej gleby nie zmienia siź na niebiesk± (!). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995; Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1999; OBUWr Wroc³aw - 2000.