542 pan.20,22 ; kwatera IIIB
002940
Rhododendron impeditum Balf.f. et W.W.Sm. 1916
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Rhododendron litangense Balf.f. ex Hutch. 1930, Rhododendron semanteum Balf.f. 1930 (b³źdnie)
æanecznik gźsty
K r z e w kar³owaty 0,2 - 0,4 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,15 - 0,6 m, bardzo gźsty, szeroki o pźdach silnie aromatycznych. L i c i e wielosezonowe 0,4 - 1,5 × 0,8 cm, ma³e, intensywnie szarozielone, eliptycznojajowate, obustronnie gźsto pokryte czarnymi tarczkami, podobnie jak ogonek 2 mm d³., dodatkowo z w³oskami; zim± licie przebarwiaj± siź na br±zowo. K w i a t y w IV/V, 2,0 - 2,5 cm d³., purpurowoniebieskie, rzadko bia³e, szerokolejkowate; zebrane po 1 - 3 (4) kwiaty na końcach pźdów; obficie kwitn±cy. W y s t .: zach. Chiny Yunnan, Góry Lichiang na wysokoci 3300 - 4600 m na otwartych, wilgotnych terenach. Odkryty w 1911 r. przez G. Forresta. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); wród drobnolistnych gatunków jeden z ³atwiejszych w uprawie; przydatny do ogrodów skalnych. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 2000.