548 pan.21a ; kwatera IIC
008742
Aucuba japonica 'Variegata' (<1789)
syn.: Aucuba japonica maculata Regel 1866?, Aucuba japonica variegata Dombrain, Aucuba maculata Regel
Aukuba japońska 'Variegata', syn. Aukuba japońska odm. pstrolistna
K r z e w dwupienny (okaz wojs³awicki (+) ), w zach. Polsce 1-3 m wysokoci w zaleænoci od surowoci zimy. L i c i e wielosezonowe, 10-20 cm × 5-10 cm, grube, b³yszcz±ce, gźsto æó³to upstrzone (!), eliptycznojajowate, z duæymi tźpymi zźbami. K w i a t y w III-IV, rozdzielnop³ciowe, dwupienne, drobne, 7 mm red., 4-krotne, brunatnoczerwone; zebrane w wiechy. U p r .: ndost. mroz. ( - 18 °C). Wymaga miejsca s³onecznego, ciep³ego, os³oniźtego od wiatru oraz okrywania na zimź i ochrony przed wiosennym s³ońcem; wskazane ció³kowanie przed zim±. W Wojs³awicach ronie okaz rozmnoæony w 1989 r., który posadzono do gruntu w 1992 r.; os³aniany na zimź, tylko nieznacznie przemarza powyæej os³on. Po przemarzniźciu wykazuje duæ± zdolno¶ę do regeneracji, dziźki silnemu systemowi korzeniowemu. Znamy kilkunastoletnie okazy, oko³o 3 m wysokoci, zdrowo rosn±ce we Wroc³awiu. Z a s t .: ³adna rolina o liciach wielosezonowych, ale tylko dla kolekcjonerów lub jako rolina uprawiana w pojemniku i zimowana w pomieszczeniu. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1989.