561 pan.21a; kwatera IIC
011611
Picea abies 'Gregoryana' J. Jefferies 1856 {nn < 1856}
syn.: Abies excelsa gregoryana Paul ex Gordon, Abies gregoryana hort., Picea excelsa gregoryana Carrière,
Picea abies var. gregoryana (Gordon) Rehder
¦wierk pospolity 'Gregoryana'
Odmiana kar³owata do 0,5 - 0,6 m wysokoci, zwykle szersza ni¿ wy¿sza, kulista, podzielona na odrêbne, zaokr±glone czê¶ci,. P ê d y cienkie, od spodu bardzo jasne; przyrosty krótkie, nieregularne, skupione „w pêczkach. P ± c z k i bardzo ma³e, jajowate, dobrze widoczne, bez ¿ywicy; u³o¿one nieregularnie lub w skupieniach do 10. I g ³ y 6 - 12 mm × poni¿ej 1 mm, szarawozielone, d³ugo zaostrzone, sztywne, k³uj±ce; u³o¿one promienicie. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995.