569 pan.21b ; kwatera IA, IIIG
009227
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' {H. Grootendorst 1959}
[siewka F. sylvatica 'Purpurea Pendula']
Buk pospolity 'Purple Fountain'
D r z e w o podobne do F. sylvatica 'Purpurea Pendula', ale o nie tak ciemnych liciach, o bardzo w±skiej koronie, z wyra¼nym, pofalowanym przewodnikiem (!) i d³ugimi, takæe pofalowanymi ga³źziami siźgaj±cymi do ziemi. Ronie do¶ę szybko. L i c i e sezonowe, czerwonobr±zowe, b³yszcz±ce, pocz±tkowo zielonobr±zowe, dopiero pó¼niej ciemniej±ce. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Dwa równowiekowe okazy rosn±ce w Wojs³awicach mia³y w 2000 r. 3,5 - 4 m wysokoci i nieca³y metr szerokoci. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1993.