570 pan.21b; kwatera IA
003638
Berberis thunbergii 'Aurea' Howarth 1935 {Howarth/Cole Nursery 1930/1936}
Berberys Thunberga 'Aurea', syn.: Berberys Thunberga odm. z³ocista
K r z e w 1-1,5 m × 2 m, kopulasty, zwarty, z ga³źziami czźsto rozchylaj±cymi siź na boki, ronie powoli. P ź d y czerwone lub czerwonobr±zowe, g³źboko bruzdkowane, nagie; ciernie 0,5-2 cm d³., pojedyncze lub rzadko trójdzielne. L i c i e sezonowe, 1-2 (3) cm d³., jaskrawoæó³te, m³ode czź¶ciowo zaczerwienione, zwykle ³opatkowate, klinowato u podstawy, najszersze w górnej czź¶ci, ca³obrzegie; jesieni± czerwone. K w i a t y bia³e (!), 6-10 mm red.; zwisaj± wzd³uæ ga³źzi pojedynczo lub w pźczkach po 2-5. O w o c e 8-10 mm d³., eliptyczne. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), ale m³ode licie w miejscach nas³onecznionych niekiedy (po deszczu) ulegaj± „poparzeniu”.
P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie L. i G. Kurowscy, Końskowola ofiarowa³ L. Kurowski 1990.