578 pan.21b ; kwatera IIIB, IIIC
006981
Syringa × prestoniae McKelvey {I. Preston ok. 1920}
[S. komarowii ssp. reflexa (C.K.Schneid.)P.S.Green et M.C.Chang × R. villosa Vahl.]
Lilak ottawski, syn.: Lilak Prestonowej, Lilak Prestony
K r z e w do 3 m wysokoci, lu¼ny, szeroki, wyprostowany, bez odrostów korzeniowych. L i c i e podobne do lilaka kosmatego (S. villosa), eliptyczne, duæe do 15 cm, spodem pokryte w³oskami. K w i a t y w VI, o w±skiej, d³ugiej rurce korony i ³atkach + jak u S. komarowii ssp. reflexa, róæowolila; zebrane w wyprostowanych, lu¼nych, szerokich wiechach do 20 × 30 cm. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). C i e k a w o s t k a : oko³o 1920 r. Izabela Preston z Ottawy (Kanada) rozpoczź³a krzyæowanie gatunków ma³o popularnych w ogrodach i otrzyma³a interesuj±ce mieszańce o wysokiej mrozoodpornoci, obficie i pó¼no kwitn±ce. Nastźpne mieszańce wyselekcjonowa³ prof. W³adys³aw Buga³a w Arboretum Kórnickim w latach piźędziesi±tych. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1998.