579 pan.21b ; kwatera IA, VIIB, A/8
004431
Taxus baccata 'Aurea Decora' Chylarecki 1957 {A. Wróblewski/Szk. Ogrodów Kórnickich
1928/1939}
Cis pospolity 'Aurea Decora'
Szeroki, roz³oæysty k r z e w bez przewodnika, do 5 m wysokoci i o znacznie wiźkszej rednicy.
I g ³ y wielosezonowe, bardzo d³ugie, na pźdach dwuletnich nawet do 4,5 cm d³., najm³odsze koloru miedzi (zbliæone do sepii), potem z³ocistoæó³te i w końcu barwne pozostaj± tylko brzegi igie³, jesieni± barwa zanika; u³oæone nieregularnie, grzebieniasto. Klon æeński. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowali K. i K. Kulasowie 1988.